แปล Rescue-Dawn partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:03:16,779 --> 00:03:18,113Attention. save google translate
200:03:22,035 --> 00:03:24,703At ease, gentlemen. Be seated, please. save google translate
300:03:28,791 --> 00:03:31,877As you've all probably noticed,we're currently headed north. save google translate
400:03:31,961 --> 00:03:36,298Tomorrow morning at 05:00 hours, we willbe taking a position at Yankee Station. save google translate
500:03:37,926 --> 00:03:39,551That means we're back in business. save google translate
600:03:39,636 --> 00:03:43,430We'll be flying sorties over North Vietnamto take out enemy supply lines, save google translate
700:03:43,514 --> 00:03:46,725which means we have tocross over into Laos. save google translate
800:03:48,311 --> 00:03:50,437This mission is classified. save google translate
900:03:50,980 --> 00:03:55,692No cards and letters to sweethearts.No phone calls to family back home. save google translate
1000:03:55,777 --> 00:03:58,695- Is that understood?- Yes, sir. save google translate
1100:03:58,780 --> 00:04:00,530No one can know. save google translate
1200:04:00,615 --> 00:04:03,367No one except Charliewhen we kick his ass. save google translate
1300:04:04,661 --> 00:04:07,162For survivalin the jungle environment, save google translate
1400:04:07,247 --> 00:04:12,542the smart soldier must understandthat nature is not a force against him. save google translate
1500:04:12,627 --> 00:04:15,128He has to make nature work for him save google translate
1600:04:15,213 --> 00:04:19,633by utilizing the ample natural provisionsat his disposal. save google translate
1700:04:19,717 --> 00:04:21,718Is this a double feature? save google translate
1800:04:22,887 --> 00:04:26,556For God's sake, just lean yourhead back and open your mouth. save google translate
1900:04:26,641 --> 00:04:28,100What is this? save google translate
2000:04:29,352 --> 00:04:32,354Hell, the boys back homedon't know anything about the jungle. save google translate
2100:04:32,438 --> 00:04:35,274In the jungle,your best friend is your knife. save google translate
2200:04:35,358 --> 00:04:38,068Oh, look at ...Now he's getting serious. save google translate
2300:04:39,362 --> 00:04:43,532Cut the leaf, man. Here it goes.Come on, baby, cut. Cut. save google translate
2400:04:46,703 --> 00:04:49,371Where is the salt and peppershaker for that leaf? save google translate
2500:04:49,455 --> 00:04:51,415Chew it, boy! Chew it! save google translate
2600:04:52,625 --> 00:04:55,877Leaf good. Me like leaf. save google translate
2700:04:57,422 --> 00:04:59,464Maintain a constant stateof readiness ... save google translate
2800:04:59,549 --> 00:05:02,426What did he do, sit in an anthill?Look at him. save google translate
2900:05:05,221 --> 00:05:08,390And then, whenthe rescue helicopter appears, make sure ... save google translate
3000:05:08,474 --> 00:05:11,476Honestly, it's right above your head! save google translate
3100:05:12,312 --> 00:05:15,314Jeez. Shake it, Pops. save google translate
3200:05:16,774 --> 00:05:19,776He's got a nice ass for a sailor,I'll tell you that. save google translate
3300:05:21,863 --> 00:05:24,281I don't mean that in a weird way. save google translate
3400:05:25,658 --> 00:05:27,159God bless America. save google translate
3500:05:27,243 --> 00:05:29,911Are you a smart soldier? save google translate
3600:05:30,496 --> 00:05:34,666I mean, I just thought we'd be assistingsome South Vietnamese generals save google translate
3700:05:34,751 --> 00:05:37,711against a few infiltrators. Whole thingwould be done in three, four weeks. save google translate
3800:05:37,795 --> 00:05:38,795You picked the wrong time save google translate
3900:05:38,880 --> 00:05:39,880- to enlist, Dengler.- I know. save google translate
4000:05:39,964 --> 00:05:41,757No, but I just wanted to fly so badly, save google translate
4100:05:41,841 --> 00:05:46,261and everybody, they were telling meall about the fantastic massage parlors save google translate
4200:05:46,346 --> 00:05:48,430and the go-go girls, everything, and ... save google translate
4300:05:48,514 --> 00:05:50,974And what did I get? Goddamn one night? save google translate
4400:05:51,059 --> 00:05:53,852- One night in Saigon. That's me.- Yeah, and that didn't go so well. save google translate
4500:05:53,936 --> 00:05:55,812Gentlemen, next please. save google translate
4600:05:57,648 --> 00:05:58,774Okay. save google translate
4700:05:59,275 --> 00:06:01,234Hey, are there any mosquito nets? save google translate
4800:06:01,319 --> 00:06:02,819What you see is what you get. save google translate
4900:06:02,904 --> 00:06:05,781- Okay. Okay. I see plastic.- Yes, sir. save google translate
5000:06:05,865 --> 00:06:08,492I see plastic there and how about ... save google translate
5100:06:08,576 --> 00:06:11,870Are you able to give me two slicesof that plastic, please? save google translate
5200:06:11,954 --> 00:06:14,081- Sir?- And maybe six foot by three foot, save google translate
5300:06:14,165 --> 00:06:15,332you put a zipper in the middle, save google translate
5400:06:15,416 --> 00:06:16,458- and I crawl inside ...- What you're describing save google translate
5500:06:16,542 --> 00:06:17,542is a sauna, not a mosquito net. save google translate
5600:06:17,627 --> 00:06:19,211Not a mosquito net,but it holds off the bugs. save google translate
5700:06:19,295 --> 00:06:21,630And you put some netting on itso I can breathe through at night time. save google translate
5800:06:21,714 --> 00:06:22,881- You got it, sir.- Yes? save google translate
5900:06:22,965 --> 00:06:24,466- Absolutely, sir.- Okay. save google translate
6000:06:24,550 --> 00:06:27,886Now, look here. Look at this.I have my boot on your table. save google translate
6100:06:27,970 --> 00:06:30,680- Why do I have my boot on your table?- I don't know, sir. save google translate
6200:06:30,765 --> 00:06:33,141Okay, this is why. Look at this. save google translate
6300:06:33,976 --> 00:06:37,479Can you create a flap for mein the tongue here save google translate
6400:06:37,563 --> 00:06:40,899so I could hide my American passportinside of here should I need it? save google translate
6500:06:40,983 --> 00:06:44,569You know what, sir? Since you're my onlycustomer today, it would be my pleasure. save google translate
6600:06:44,654 --> 00:06:46,029Thank you. save google translate
6700:06:47,865 --> 00:06:50,700So, Charlie got his shit together. save google translate
6800:06:50,785 --> 00:06:54,704Now we have heavy antiaircraft firearound Mugia Pass. save google translate
6900:06:54,789 --> 00:06:58,458Change direction and altitudeevery seven seconds save google translate
7000:06:58,543 --> 00:07:02,129so the radar of the enemy guncannot lock onto you. save google translate
7100:07:02,213 --> 00:07:07,092Your secondary target will bethe intersection of 121 and 90. save google translate
7200:07:07,176 --> 00:07:08,260That's the Ho Chi Minh Trail. save google translate
7300:07:08,344 --> 00:07:10,762That's right, Spook, inside Laos. save google translate
7400:07:10,847 --> 00:07:12,305Now, one more thing. save google translate
7500:07:12,390 --> 00:07:17,269They've been using your radios tolure our rescue teams into ambush. save google translate
7600:07:17,854 --> 00:07:21,231Now, don't get me wrong.You go down, you use that radio. save google translate
7700:07:21,315 --> 00:07:24,109But if they're hot on your trail,you scrap it. save google translate
7800:07:24,193 --> 00:07:27,362You scrap anythingthat they can use against you. save google translate
7900:07:28,656 --> 00:07:32,451Now, this is Flight LieutenantDengler's first mission. save google translate
8000:07:32,535 --> 00:07:33,827Yes, sir. save google translate
8100:07:35,538 --> 00:07:37,956You're gonna be Spook's wingman.You think you can handle that? save google translate
8200:07:38,040 --> 00:07:40,750I could not ask for a better man, sir.But, please, save google translate
8300:07:40,835 --> 00:07:42,961- could I ask you a question, sir?- Go ahead. save google translate
8400:07:43,045 --> 00:07:45,255You know, Spook is sucha goddamn daredevil, save google translate
8500:07:45,339 --> 00:07:49,926could you please order him not totry too hard to die for his country, save google translate
8600:07:50,011 --> 00:07:54,431but rather to let the son-of-a-bitchon the other side die for his instead? save google translate
8700:07:55,224 --> 00:07:57,142Okay. All right, boys. save google translate
8800:07:58,019 --> 00:07:59,644- You all set?- Yes, sir. save google translate
8900:07:59,729 --> 00:08:00,812Anything else? save google translate
9000:08:00,897 --> 00:08:02,105- No, sir.- Okay. Let's go, go, go! save google translate
9100:08:03,941 --> 00:08:08,820Raider Tivo, 6195, position four. save google translate
9200:08:09,280 --> 00:08:14,075Raider Yankee, 67279, position two. save google translate
9300:08:14,577 --> 00:08:16,828- Heads against the wall. Come on.- Come on, Diet. save google translate
9400:08:16,913 --> 00:08:18,705Come here.This is what we would do as kids save google translate
9500:08:18,789 --> 00:08:21,124when we were out for mischief.It would keep us out of trouble. save google translate
9600:08:21,209 --> 00:08:23,418But we would usually pee right now. save google translate
9700:08:23,503 --> 00:08:25,337- Can we pee?- I don't really have to. save google translate
9800:08:25,421 --> 00:08:26,796I'm not gonna. save google translate
9900:08:27,089 --> 00:08:29,925But this will keep us safe. Okay, fellas? save google translate
10000:08:30,468 --> 00:08:33,178Stay out of trouble.Come back in one piece. Good luck. save google translate
10100:08:33,262 --> 00:08:35,263- Come back, boys.- You, too. save google translate
10200:09:14,512 --> 00:09:18,056Boys, get set to changethe altitude again. On my mark. save google translate
10300:09:18,140 --> 00:09:19,933- Now.- Roger. save google translate
10400:09:22,019 --> 00:09:25,105Gentlemen, do you noticethe coastline down there? save google translate
10500:09:26,023 --> 00:09:28,024Welcome to North Vietnam. save google translate
10600:09:30,319 --> 00:09:32,028It's pretty boring. save google translate
10700:09:34,824 --> 00:09:36,741Boys, we got too much cloud cover. save google translate
10800:09:36,826 --> 00:09:39,995Climbing again 280 west.We're heading into Laos. save google translate
10900:09:44,292 --> 00:09:45,875Target in sight. save google translate
11000:09:47,378 --> 00:09:49,087Lessard, roll in. save google translate
11100:09:49,171 --> 00:09:50,463Rolling. save google translate
11200:09:57,888 --> 00:09:59,514Farkas, roll in. save google translate
11300:09:59,974 --> 00:10:01,182Rolling. save google translate
11400:10:06,063 --> 00:10:07,689Dengler, roll in. save google translate
11500:10:07,773 --> 00:10:09,190Rolling in. save google translate
11600:10:26,375 --> 00:10:29,836I'm hit. I'm hit! save google translate
11700:10:31,380 --> 00:10:34,341Dieter, you're losing altitude!Pull it up! save google translate
11800:10:35,426 --> 00:10:37,052Dieter, pull up! save google translate
11900:10:44,352 --> 00:10:46,394Dengler, get out of there! save google translate
12000:10:47,438 --> 00:10:52,817Dieter, bail out! save google translate
12100:10:53,361 --> 00:10:57,781I'm not gonna bail out! save google translate
12200:16:39,248 --> 00:16:40,665Oh, come on. save google translate
12300:16:43,002 --> 00:16:44,252Come on. save google translate
12400:16:49,258 --> 00:16:51,426Come on, search planes. save google translate
12500:16:51,927 --> 00:16:55,263Where are you? Where have you gone? save google translate
12600:17:03,939 --> 00:17:05,189Come on. save google translate
12700:17:12,948 --> 00:17:15,408God, how can it get this hot? save google translate
12800:19:31,920 --> 00:19:35,923Hey. Hey.I need to go to the bathroom. save google translate
12900:19:36,884 --> 00:19:38,134I need ... save google translate
13000:19:39,678 --> 00:19:41,888I need to go to the bathroom. save google translate
13100:19:43,473 --> 00:19:46,184Yeah. I need to take a shit. save google translate
13200:19:50,314 --> 00:19:52,440Hey. Hey. save google translate
13300:19:53,775 --> 00:19:55,651I need to take a shit. save google translate
13400:20:07,789 --> 00:20:09,123Oh, shit. save google translate
13500:20:10,250 --> 00:20:11,876Hey. Hey. save google translate
13600:20:14,338 --> 00:20:16,380Does nobody listen to me? save google translate
13700:20:20,010 --> 00:20:22,762Why doesn't anybody listen around here? save google translate
13800:20:23,847 --> 00:20:24,889Why don't you listen to me? save google translate
13900:20:24,973 --> 00:20:28,643I said I needed the bathroomand now I've shit myself. save google translate
14000:20:28,727 --> 00:20:31,687Why doesn't anybody listen around here? save google translate
14100:20:31,772 --> 00:20:33,522I'll shit my pants. save google translate
14200:22:08,994 --> 00:22:12,747They can't hear us.They can't see us through the treetops. save google translate
14300:22:14,875 --> 00:22:17,626It's not my fault. I didn't signal them. save google translate
14400:22:29,598 --> 00:22:32,266Don't ever, ever do that again! save google translate
14500:22:32,351 --> 00:22:36,437You better just shoot me right away!Don't you ever do that again! save google translate
14600:25:15,805 --> 00:25:17,223This is unusual. save google translate
14700:25:17,307 --> 00:25:21,227You American pilots normally attack usearlier in the day. Sit. save google translate
14800:25:26,483 --> 00:25:27,858No English. save google translate
14900:25:29,444 --> 00:25:30,611German. save google translate
15000:25:39,246 --> 00:25:42,039Why don't you admitthat you are an American? save google translate
15100:25:51,466 --> 00:25:52,508Yes. save google translate
15200:25:54,302 --> 00:25:56,303I am an American citizen, save google translate
15300:25:57,222 --> 00:25:59,139and I love my country. save google translate
15400:26:00,475 --> 00:26:02,685But why are you in this war against us? save google translate
15500:26:02,769 --> 00:26:05,062I never wanted to go to war.I never wanted to go to ... save google translate
15600:26:05,146 --> 00:26:09,358I saw enough as a child.I only wanted to fly. save google translate
15700:26:13,738 --> 00:26:15,823Then you should sign this. save google translate
15800:26:16,533 --> 00:26:18,242"Condemning the imperialistic aggression save google translate
15900:26:18,326 --> 00:26:22,204"of the corrupt and debased politicalestablishment of the United States ... " save google translate
16000:26:22,289 --> 00:26:23,831What else would you call it? save google translate
16100:26:23,915 --> 00:26:26,542" ... against innocent childrenand the peace loving working classes." save google translate
16200:26:26,626 --> 00:26:29,420No, I cannot sign this. I cannot sign it. save google translate
16300:26:29,504 --> 00:26:32,464If you sign this, we would be your friends. save google translate
16400:26:33,341 --> 00:26:37,136- You could be released in two weeks if ...- I cannot sign this. save google translate
16500:26:38,430 --> 00:26:40,431- It's against my ...- Your what? save google translate
16600:26:40,515 --> 00:26:43,058I mean, what is in here? save google translate
16700:26:43,476 --> 00:26:44,852What isn't here? save google translate
16800:26:44,936 --> 00:26:49,481I love America. America gave me wings.I will not sign it, absolutely not. save google translate
16900:26:50,692 --> 00:26:51,900No way. save google translate
17000:26:55,280 --> 00:26:56,697Your choice. save google translate
17100:30:14,229 --> 00:30:16,980The quick have their sleepwalkers, save google translate
17200:30:19,192 --> 00:30:21,026and so do the dead. save google translate
17300:32:16,476 --> 00:32:17,601Hey. save google translate
17400:32:17,685 --> 00:32:20,812- Hey. Hey.- Hey, there. Who's that? Hello. save google translate
17500:32:20,897 --> 00:32:22,314Hey, you American? save google translate
17600:32:22,398 --> 00:32:24,107- What?- He's American. save google translate
17700:32:25,318 --> 00:32:28,820Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. save google translate
17800:32:28,905 --> 00:32:30,614Yeah, I'm American. save google translate
17900:32:30,698 --> 00:32:36,495My name is Dieter. I'm a U.S. Navy pilot.And originally I was born in Germany ... save google translate
18000:32:36,579 --> 00:32:38,705- Be quiet.... but I am a U.S. citizen now. save google translate
18100:32:38,790 --> 00:32:40,415- Quiet.- What? save google translate
18200:32:40,500 --> 00:32:42,000- Who's that?- Quiet. save google translate
18300:32:42,085 --> 00:32:44,127Why? I'm whispering. save google translate
18400:32:44,212 --> 00:32:46,713- Little Hitler's coming.- Who? save google translate
18500:32:46,798 --> 00:32:48,924- Little Hitler.- Who's that? save google translate
18600:32:50,969 --> 00:32:52,719Who's Little Hitler? save google translate
18700:33:07,527 --> 00:33:08,610Okay. save google translate
18800:33:21,541 --> 00:33:24,459Now, what the hell is this?The Middle Ages? save google translate
18900:33:28,423 --> 00:33:33,552Hey, listen. Don't mess withthese guys. You'll regret it. save google translate
19000:33:48,568 --> 00:33:52,362- Hi. Dieter Dengler.- All right, let's go. Give it over. save google translate
19100:33:53,031 --> 00:33:54,698Who won the World Series? save google translate
19200:33:54,782 --> 00:33:56,241- The World Series?- Yeah. save google translate
19300:33:56,325 --> 00:33:58,285- I don't know ...- Hey, man, the guy don't like baseball? save google translate
19400:33:58,369 --> 00:33:59,411You don't like baseball? save google translate
19500:33:59,495 --> 00:34:02,664- No, I don't know. I don't follow baseball.- I'm Yik Chiu Tuo. save google translate
19600:34:02,749 --> 00:34:03,915- Yik Chiu Tuo?- They call me Y.C. save google translate
19700:34:04,000 --> 00:34:05,751- Okay, Y.C.- Y.C. save google translate
19800:34:05,835 --> 00:34:07,085Hi, I'm Dieter Dengler. save google translate
19900:34:07,170 --> 00:34:09,046- Dieter Dengler.- Yeah. save google translate
20000:34:09,964 --> 00:34:12,132We all flew together for Air America. save google translate
20100:34:12,216 --> 00:34:16,678Yeah, I'm world champion of bad luck.But I tell you something, I'm undefeatable. save google translate
20200:34:19,223 --> 00:34:20,307Hi. Phisit. save google translate
20300:34:20,391 --> 00:34:21,683- Phisit.- My name is Phisit. save google translate
20400:34:21,768 --> 00:34:23,769- Dieter. Dieter.- Yeah. save google translate
20500:34:23,853 --> 00:34:25,645Procet Kam Phong Kit. save google translate
20600:34:25,730 --> 00:34:27,064- What?- Procet. save google translate
20700:34:27,148 --> 00:34:29,024- Okay.- Procet. save google translate
20800:34:29,108 --> 00:34:30,442What was that? save google translate
20900:34:30,526 --> 00:34:31,526- Procet.- It's okay. save google translate
21000:34:31,611 --> 00:34:32,611Okay. save google translate
21100:34:32,695 --> 00:34:36,740- That was actually Procet ... Got that?- Right. save google translate
21200:34:36,824 --> 00:34:39,159- But you need to call him Procet.- Okay, Procet. save google translate
21300:34:39,243 --> 00:34:40,452That's what we call him. save google translate
21400:34:40,536 --> 00:34:41,536He's also Air America. save google translate
21500:34:41,621 --> 00:34:43,830- also got shot down flying supplies ...- Okay, okay. save google translate
21600:34:43,915 --> 00:34:44,998... to royalist villages, save google translate
21700:34:45,083 --> 00:34:47,250- just like the rest of us.- And when was that? save google translate
21800:34:47,335 --> 00:34:50,045Two ... No, two and a half year ago now. save google translate
21900:34:50,838 --> 00:34:53,465- Two and a half years ago?- Oh, yeah. save google translate
22000:34:53,549 --> 00:34:56,718I had no idea that we were herefor that long. save google translate
22100:34:56,803 --> 00:35:00,430Yeah, been here a lot longerthan people know. save google translate
22200:35:00,515 --> 00:35:02,724- Duane Martin.- Duane Martin. I'm Dieter Dengler. save google translate
22300:35:02,809 --> 00:35:05,936United States Air Force. I was shot downabout a year and a half ago. save google translate
22400:35:06,020 --> 00:35:07,771- Okay.- And when this war starts, save google translate
22500:35:07,855 --> 00:35:10,107we'll be here a lot longerthan we already have. save google translate
22600:35:10,191 --> 00:35:12,025Well, you see ... save google translate
22700:35:12,693 --> 00:35:17,614How many more times you thinkI'm gonna have to say, save google translate
22800:35:17,782 --> 00:35:22,494like I been saying and saying and sayingand saying again, save google translate
22900:35:22,578 --> 00:35:25,664that we will never go to warin Vietnam, man? save google translate
23000:35:25,748 --> 00:35:27,040- No, they just ...- They, no ... save google translate
23100:35:27,125 --> 00:35:29,876Because any day now ... Listen.They will what? save google translate
23200:35:29,961 --> 00:35:31,920- Yeah, Christmas come every day.- They ... save google translate
23300:35:32,004 --> 00:35:33,046They will release us, man. save google translate
23400:35:34,215 --> 00:35:37,634They will let us go any day now. save google translate
23500:35:37,718 --> 00:35:39,636- No, you see ...- Gene, by the way. save google translate
23600:35:39,720 --> 00:35:41,429- Gene.- But listen. save google translate
23700:35:42,431 --> 00:35:45,225It's ... The trick to it is it's actually Eugene. save google translate
23800:35:45,309 --> 00:35:48,478- Okay, Eugene.- Eugene DeBruin from save google translate
23900:35:48,563 --> 00:35:51,106- Eugene, Oregon.- Okay. save google translate
24000:35:51,190 --> 00:35:53,150- How do you like that?- Yeah. save google translate
24100:35:53,234 --> 00:35:55,735See how that works out? Name, name ... save google translate
24200:35:55,820 --> 00:35:57,988Jesus Christ, not this Oregon shit, again. save google translate
24300:35:58,072 --> 00:36:00,824I've heard this over 2,000 goddamn times. save google translate
24400:36:00,908 --> 00:36:03,160- Eugene from Eugene.- Oh, yeah, right. Eugene from Eugene. save google translate
24500:36:03,244 --> 00:36:04,661- You know what? You know what? Listen.- Yeah. save google translate
24600:36:04,745 --> 00:36:08,623What you really need to know isyou see this man here? save google translate
24700:36:08,708 --> 00:36:10,917Take a good look at him. He, he ... save google translate
24800:36:11,002 --> 00:36:17,424Listen now, he shits in his pantsevery night without fail, man. save google translate
24900:36:17,508 --> 00:36:18,758Trust me. save google translate
25000:36:19,218 --> 00:36:22,387And you know the only thing that hethinks is worth complaining about? save google translate
25100:36:22,471 --> 00:36:24,431You know what that is? save google translate
25200:36:24,515 --> 00:36:26,683- This man right here.- Right. save google translate
25300:36:26,767 --> 00:36:29,102- Eugene from Eugene.- From Eugene. save google translate
25400:36:29,687 --> 00:36:30,687Okay. save google translate
25500:36:35,735 --> 00:36:36,902Dieter. save google translate
25600:36:36,986 --> 00:36:39,779Take a careful look to your right.You see that guy there? save google translate
25700:36:39,864 --> 00:36:42,866We call him Little Hitlerfor a very good reason. save google translate
25800:36:42,950 --> 00:36:44,534He is the worst. save google translate
25900:36:44,619 --> 00:36:47,621This one we call Jumbo. save google translate
26000:36:47,705 --> 00:36:49,331Oh, wow. save google translate
26100:36:49,415 --> 00:36:51,208That's the first smile I've seensince I was shot down. save google translate
26200:36:51,292 --> 00:36:54,002Yeah. He's, in fact,one of the only truly nice guys here. save google translate
26300:36:54,086 --> 00:36:58,798This is Nook the Rook right here.He's also very much not a nice guy. save google translate
26400:37:01,260 --> 00:37:04,554- What is his problem?- It's all right. Just keep going. save google translate
26500:37:04,639 --> 00:37:07,265His problem is he's Crazy Horse.That's what we call him. save google translate
26600:37:07,350 --> 00:37:11,978And he is a bastard. Keep going.And I just cannot stand him. save google translate
26700:37:12,063 --> 00:37:14,356- That's Walkie Talkie.- Walkie Talkie? save google translate
26800:37:14,440 --> 00:37:18,068We call him that 'cause he does not speak.Never, never. save google translate
26900:37:19,153 --> 00:37:22,697Hey, do yourself a favor, Kraut. save google translate
27000:37:22,782 --> 00:37:24,282Keep your head downand your mouth shut. save google translate
27100:37:24,367 --> 00:37:26,993That's your best chance of surviving. save google translate
27200:37:47,056 --> 00:37:49,808So there is a war. save google translate
27300:37:54,063 --> 00:37:55,855There is a war. save google translate
27400:38:08,953 --> 00:38:12,038All right. So tell me aboutthe peace talks, man. Geneva? save google translate
27500:38:12,123 --> 00:38:14,582There's got to be peace talks, man. save google translate
27600:38:14,667 --> 00:38:17,585Shut up, Gene.There is no goddamn conference. save google translate
27700:38:17,670 --> 00:38:18,795When are you gonna get thatthrough your skull? save google translate
27800:38:18,879 --> 00:38:21,673Secret talks, man.I'm just talking about secret talks. save google translate
27900:38:21,757 --> 00:38:23,091Forget it. save google translate
28000:38:23,175 --> 00:38:24,467We're not getting out. save google translate
28100:38:24,552 --> 00:38:26,761No, no, no, there was a honchoon the outside, save google translate
28200:38:26,846 --> 00:38:29,014he said I would not be here too long. save google translate
28300:38:29,098 --> 00:38:30,932They tell that to everyoneto get them to sign. save google translate
28400:38:31,017 --> 00:38:33,768No, I did not sign. No. save google translate
28500:38:35,855 --> 00:38:39,941Anyway, nice having met you. save google translate
28600:38:40,609 --> 00:38:42,319What do you mean, met? save google translate
28700:38:42,403 --> 00:38:45,947Well, my friends,you can rot in here if you like, save google translate
28800:38:47,074 --> 00:38:50,118but I'm gonna scram this very night. save google translate
28900:38:51,245 --> 00:38:53,580This hut, it ain't no prison. save google translate
29000:38:56,125 --> 00:38:59,627Scram. I like that. I like that. save google translate
29100:38:59,712 --> 00:39:03,673Listen, listen, my friend,you cannot escape. save google translate
29200:39:03,758 --> 00:39:07,177If you try to escape,you'll screw up our release. save google translate
29300:39:07,261 --> 00:39:11,848Look, I don't give a shit about our releaseor whatever you think is gonna happen. save google translate
29400:39:11,932 --> 00:39:17,187But without water, you won't survivemore than two days out there. save google translate
29500:39:17,271 --> 00:39:21,107And without water,your tracks will be visible for even more. save google translate
29600:39:22,109 --> 00:39:25,195The jungle is the prison. Don't you get it? save google translate
29700:39:27,907 --> 00:39:32,118Hey, when does the rainy season start? save google translate
29800:39:32,203 --> 00:39:34,120Five months, maybe six. save google translate
29900:39:35,164 --> 00:39:37,123I can't wait that long. save google translate
30000:39:37,208 --> 00:39:42,379Hey, listen, let's say you do survivethe jungle and lack of water, save google translate
30100:39:42,463 --> 00:39:46,383whatever you find, snakes and animalsand shit are out there, save google translate
30200:39:46,467 --> 00:39:48,385you won't make it out of camp. save google translate
30300:39:48,469 --> 00:39:51,221There's six guards posted during the day. save google translate
30400:39:53,599 --> 00:39:54,682Yeah. save google translate
30500:39:55,351 --> 00:39:57,268That is during the day. save google translate
30600:39:59,188 --> 00:40:00,939I'm going at night. save google translate
30700:40:09,782 --> 00:40:11,491Why, what happens at night? save google translate
30800:40:12,743 --> 00:40:17,163No. save google translate
30900:40:20,835 --> 00:40:23,086I'm shitting my intestines out. save google translate
31000:40:25,798 --> 00:40:27,132Again. save google translate
31100:40:27,216 --> 00:40:29,342I'm sorry, I can't help it. save google translate
31200:40:30,803 --> 00:40:34,722You just shit right on my hand again, man. save google translate
31300:40:34,807 --> 00:40:39,769- Sorry.- That makes it 2,207 times and counting. save google translate
31400:40:39,854 --> 00:40:41,604Leave the guy alone, okay? save google translate
31500:40:41,689 --> 00:40:43,940There ain't no alone, brother. save google translate
31600:40:44,358 --> 00:40:46,484Does anybody have a nail? save google translate
31700:40:46,569 --> 00:40:48,361What are you gonna do with a nail? save google translate
31800:40:48,446 --> 00:40:51,281You're gonna stab all the lousy guardsto death with a nail? save google translate
31900:40:51,365 --> 00:40:53,783What kind of plane you fly off of? save google translate
32000:40:54,493 --> 00:40:57,495- Procet has got a shard of glass, man.- No, that's no good. save google translate
32100:40:57,580 --> 00:40:58,788I have porcupine needle. save google translate
32200:40:58,873 --> 00:41:00,165No. save google translate
32300:41:01,125 --> 00:41:04,627I've got a hammer and a socket wrenchstuffed up my ass. save google translate
32400:41:07,923 --> 00:41:09,466There's no nails. save google translate
32500:41:09,550 --> 00:41:11,801This whole prison's madeof bamboo and rattan. save google translate
32600:41:11,886 --> 00:41:13,136Damn it. save google translate
32700:41:17,057 --> 00:41:19,184I know where there's a nail. save google translate
32800:41:32,823 --> 00:41:33,948Okay. save google translate
32900:41:35,242 --> 00:41:37,118I'm gonna make my move. save google translate
33000:41:38,412 --> 00:41:41,080So all of you scatter inall directions, okay? Go. save google translate
33100:41:41,165 --> 00:41:42,373Whoa, whoa, whoa! save google translate
33200:41:42,458 --> 00:41:47,253What makes you think you're not crazyfor thinking that'll work, man? save google translate
33300:41:47,338 --> 00:41:49,756Eugene's right.It'll attract too much attention. save google translate
33400:41:49,882 --> 00:41:53,176Oh, for God's sake, that's what I want. save google translate
33500:41:53,260 --> 00:41:54,594Please. save google translate
33600:41:55,346 --> 00:41:57,680You trust me? Please. save google translate
33700:41:57,765 --> 00:42:00,975Duane, head to the outhouse. save google translate
33800:42:01,060 --> 00:42:03,478Y.C., go to the top right. Okay? save google translate
33900:42:03,562 --> 00:42:06,272Gene, please come on. No, no, no. save google translate
34000:42:06,357 --> 00:42:10,735Gene, Phisit, Procet,head towards the gate. save google translate
34100:42:10,819 --> 00:42:12,779Move as fast as you can. save google translate
34200:42:13,489 --> 00:42:17,116Get their attention, that's what I need.Go, go, go, go. Go, go. save google translate
34300:42:31,298 --> 00:42:33,716Hey, Jumbo, Jumbo. Hey, no, no, no. save google translate
34400:42:33,801 --> 00:42:38,304Can I borrow some of the toothpaste?Let me get some of that. That's good. save google translate
34500:42:39,515 --> 00:42:42,642I felt so like having a good smile,you know? save google translate
34600:42:42,726 --> 00:42:44,978Like you have. You got a good smile, too. save google translate
34700:42:46,939 --> 00:42:48,147Okay. save google translate
34800:42:54,530 --> 00:42:58,032Y.C., when I hit it, you make a noise. save google translate
34900:42:58,117 --> 00:42:59,826Cough or something. save google translate
35000:43:28,606 --> 00:43:36,863I love it. save google translate
35100:43:37,156 --> 00:43:41,034I love it. I love it. save google translate
35200:44:11,857 --> 00:44:13,566Give me some slack. save google translate
35300:44:14,526 --> 00:44:15,818Let's see. save google translate
35400:44:15,903 --> 00:44:19,405Oh, God. Oh, God, that was an easy one. save google translate
35500:44:22,368 --> 00:44:28,373You see, I apprenticed as a tooland die maker in Germany. save google translate
35600:44:30,709 --> 00:44:35,963There was no aviation at the timeand I wanted to learn something useful save google translate
35700:44:36,048 --> 00:44:37,840that would help me repair planes. save google translate
35800:44:37,925 --> 00:44:42,720And, boy, are those years coming in handyin unexpected ways now. save google translate
35900:44:42,805 --> 00:44:45,223There's only one brandthat I cannot handle, save google translate
36000:44:45,307 --> 00:44:46,808that is Smith and Wesson. save google translate
36100:44:51,397 --> 00:44:56,901I think with practice, I can open these upin maybe two, three seconds flat. save google translate
36200:45:00,155 --> 00:45:06,327But listen, everybody keep one cuffon a wrist at all times, save google translate
36300:45:07,329 --> 00:45:11,249so that if the guards come checking,we can put them on again quickly. save google translate
36400:45:11,333 --> 00:45:14,627No, they don't check us at night.They think we can't get out of these. save google translate
36500:45:14,712 --> 00:45:16,629They think it's impossible. save google translate
36600:45:16,839 --> 00:45:18,840Show me how you did that. save google translate
36700:45:19,967 --> 00:45:22,969It's so simple. Okay. save google translate
36800:45:23,637 --> 00:45:26,889All you do, insert the nail. save google translate
36900:45:27,474 --> 00:45:30,560There's a cuff and a spring.They both have teeth. save google translate
37000:45:30,644 --> 00:45:35,106You push down on the spring,disengage the teeth like that. save google translate
37100:45:35,190 --> 00:45:38,443You see? This is what happens inside. save google translate
37200:45:40,237 --> 00:45:42,613- And the cuffs release.- Wow. save google translate
37300:45:43,907 --> 00:45:44,991Hands free. save google translate
37400:46:04,470 --> 00:46:05,720Get away. save google translate
37500:46:08,098 --> 00:46:09,140Get away. save google translate
37600:46:09,224 --> 00:46:13,186No, no, no, no, no. Let him.He's our friend, Malay. save google translate
37700:46:13,270 --> 00:46:16,189Let him do it. It's the best wayto heal sores around here. save google translate
37800:46:16,273 --> 00:46:17,523Okay. save google translate
37900:46:17,858 --> 00:46:19,192Hey, save google translate
38000:46:20,194 --> 00:46:23,112that cuff thing, that's good, real good. save google translate
38100:46:23,197 --> 00:46:25,281Yeah. Thanks. save google translate
38200:46:26,575 --> 00:46:27,950Hey, Duane, save google translate
38300:46:29,703 --> 00:46:32,789do you know where we are?I mean, you have any idea? save google translate
38400:46:32,873 --> 00:46:36,959No. But my guessis that this here's still Laos. save google translate
38500:46:37,586 --> 00:46:39,587And the guards, they're ... save google translate
38600:46:39,671 --> 00:46:40,755- Laotian.... Laotian? save google translate
38700:46:40,839 --> 00:46:42,590- Yeah.- Yeah, but the camp is Vietcong, save google translate
38800:46:42,674 --> 00:46:44,300there's no question. save google translate
38900:46:44,384 --> 00:46:46,844Look, I know what you're thinking, save google translate
39000:46:48,013 --> 00:46:50,973but jungles on these mountainsis a nightmare. save google translate
39100:46:53,393 --> 00:46:55,812Besides, you'd end up in Vietnam. save google translate
39200:46:55,896 --> 00:46:58,523- No, but if we can get to Thailand ...- Yeah. save google translate
39300:46:58,607 --> 00:47:00,274If we can make it to the Mekong River ... save google translate
39400:47:00,359 --> 00:47:02,401Yeah, the Big Muddy.If you could, you would, right? save google translate
39500:47:02,486 --> 00:47:03,945Yeah. We can. save google translate
39600:47:04,905 --> 00:47:07,657- Hey, why not? We can.- Yeah. save google translate
39700:47:07,741 --> 00:47:10,243Just stop talking about it. Okay? save google translate
39800:47:10,327 --> 00:47:12,328Just quiet. Excuse me. save google translate
39900:47:15,624 --> 00:47:17,834- Hey, Gene.- Yeah. save google translate
40000:47:20,087 --> 00:47:23,506Which of you guys knows mostabout the country? save google translate
40100:47:23,590 --> 00:47:28,135Oh, that would be Phisit,but he doesn't talk to us. save google translate
40200:47:28,428 --> 00:47:30,012What do you mean? save google translate
40300:47:30,097 --> 00:47:32,890You see, Phisit is pissed about ... save google translate
40400:47:33,725 --> 00:47:34,934But ... save google translate
40500:47:39,273 --> 00:47:40,648He's pissed about something. save google translate
40600:47:40,732 --> 00:47:45,027We don't even rememberwhat he's pissed about. save google translate
40700:48:04,756 --> 00:48:07,508Hey! save google translate
40800:48:08,552 --> 00:48:10,469Hey, come back! save google translate
40900:48:12,431 --> 00:48:14,056Hey! save google translate
41000:48:16,268 --> 00:48:18,311I can't believe that bastard shot you. save google translate
41100:48:18,395 --> 00:48:21,355I know. I didn't even pull downmy flight suit. save google translate
41200:48:21,440 --> 00:48:23,816Hey, look, when I was standingit looked like ... save google translate
41300:48:25,903 --> 00:48:28,112We're gonna get even one day. save google translate
41400:48:36,038 --> 00:48:37,204Howdy. save google translate
41500:48:46,006 --> 00:48:47,548Americaly. save google translate
41600:48:50,218 --> 00:48:54,347- Americaly.- Americaly. Americaly. Americaly. save google translate
41700:49:16,828 --> 00:49:19,455Two years ago a parcel came through. save google translate
41800:49:22,042 --> 00:49:23,167Yeah. save google translate
41900:49:24,044 --> 00:49:26,837He puts it on display on really bad days. save google translate
42000:49:28,757 --> 00:49:32,051The bacon label still looks greasy. save google translate
42100:49:32,886 --> 00:49:34,804Does it still have a scent on it? save google translate
42200:49:34,888 --> 00:49:36,305Oh, you bet. save google translate
42300:49:38,308 --> 00:49:39,809Can I get a sniff? save google translate
42400:49:39,893 --> 00:49:41,602Oh, no, you may not. save google translate
42500:49:42,646 --> 00:49:45,189You may not. That is my sniff. save google translate
42600:49:45,983 --> 00:49:48,401Man, that is my sniff. save google translate
42700:50:01,957 --> 00:50:03,040Hey. save google translate
42800:50:04,584 --> 00:50:06,794How'd you ever end up a pilot? save google translate
42900:50:08,422 --> 00:50:11,132I always ... I always wanted to be one. save google translate
43000:50:12,134 --> 00:50:13,467I was save google translate
43100:50:14,761 --> 00:50:19,181five years old, or something, in a littletown, Wildberg, in the Black Forest, save google translate
43200:50:19,266 --> 00:50:22,601and it was just bombed to ashes,you know? save google translate
43300:50:22,686 --> 00:50:25,604No clear reason,just these senseless attacks. save google translate
43400:50:26,982 --> 00:50:31,944But I remember I was in the atticwith my brother. save google translate
43500:50:33,655 --> 00:50:35,448We were looking out, save google translate
43600:50:36,158 --> 00:50:39,452and we see this fighter plane, save google translate
43700:50:39,995 --> 00:50:43,539beautiful, coming right at us. save google translate
43800:50:44,499 --> 00:50:46,375And it's firing from its wings, save google translate
43900:50:46,460 --> 00:50:50,629and I see the machine gun,it's flashing and it save google translate
44000:50:53,091 --> 00:50:54,633goes flying past the house. save google translate
44100:50:54,718 --> 00:50:59,805It's so close. I mean,it's feet away from the house. save google translate
44200:51:01,641 --> 00:51:04,602And the canopy was open. save google translate
44300:51:06,271 --> 00:51:11,734And this pilot,he had his goggles up on his helmet. save google translate
44400:51:13,028 --> 00:51:15,029And I could see his eyes. save google translate
44500:51:15,947 --> 00:51:18,074And he was looking at me. save google translate
44600:51:18,950 --> 00:51:20,242Right at me. save google translate
44700:51:20,327 --> 00:51:22,078He's looking right at me. save google translate
44800:51:22,162 --> 00:51:25,623And as he turns to go, he's starting back,he's looking right at me still. save google translate
44900:51:25,707 --> 00:51:27,458And the thing is, save google translate
45000:51:28,210 --> 00:51:31,796from that moment on, little Dieter, save google translate
45100:51:32,964 --> 00:51:34,840he needed to fly. save google translate
45200:51:38,011 --> 00:51:40,179You're a strange bird, Dieter. save google translate
45300:51:40,764 --> 00:51:43,682Guy tries to kill you and you want his job. save google translate
45400:51:48,188 --> 00:51:49,605Yeah. save google translate
45500:52:20,345 --> 00:52:22,304God, we need the rain. save google translate
45600:52:23,348 --> 00:52:25,724We need the rain to come quicker. save google translate
45700:52:29,396 --> 00:52:34,650See, here's what I can see,you still need to understand. save google translate
45800:52:34,734 --> 00:52:38,320- No, I understand.- You wanna talk about the rain again, we ... save google translate
45900:52:38,405 --> 00:52:40,322Listen, now. Listen. save google translate
46000:52:40,407 --> 00:52:45,286We will be releasedby the time the rain comes save google translate
46100:52:45,370 --> 00:52:46,996like I have told you before ... save google translate
46200:52:47,080 --> 00:52:50,499- Stop telling me.- I don't wanna have to keep telling you. save google translate
46300:52:50,584 --> 00:52:53,502- Then stop telling me.- They will release us. save google translate
46400:52:53,587 --> 00:52:54,753You understand? save google translate
46500:52:54,838 --> 00:52:56,630And here's what I'm starting to think, save google translate
46600:52:56,715 --> 00:52:59,758that maybe you're tryingnot to understand. save google translate
46700:52:59,843 --> 00:53:03,929If you try and escape, we, save google translate
46800:53:04,639 --> 00:53:07,850we will be killed,we who you leave behind. save google translate
46900:53:07,934 --> 00:53:10,394- It's not just me, we all try to escape.- Taking off. We who have been here save google translate
47000:53:10,478 --> 00:53:12,438for two years. save google translate
47100:53:12,522 --> 00:53:14,356Two years before you showed up. save google translate
47200:53:14,441 --> 00:53:17,067I don't want to escape alone.We escape together. save google translate
47300:53:17,152 --> 00:53:20,070Wait, wait.Why would the guards spend all this time save google translate
47400:53:20,155 --> 00:53:22,948cutting bamboo and woodto build a watchtower save google translate
47500:53:23,033 --> 00:53:24,742if we weren't meantto be here for a while? save google translate
47600:53:24,826 --> 00:53:25,868- Exactly.- Two years. save google translate
47700:53:25,952 --> 00:53:28,037- Exactly. Why would they do that if they ...- Listen. Listen to me. save google translate
47800:53:28,121 --> 00:53:31,081... didn't plan to hold us a long time?- Listen. Here's what it all comes down to. save google translate
47900:53:31,166 --> 00:53:35,544I am not, I'm not gonna let you do that. save google translate
48000:53:35,629 --> 00:53:36,837No, no, no. save google translate
48100:53:36,922 --> 00:53:38,589You know what I am gonna do? save google translate
48200:53:38,673 --> 00:53:40,341I am gonna scream. save google translate
48300:53:40,842 --> 00:53:44,136That's right. I thinkI'm gonna scream my head off. save google translate
48400:53:50,060 --> 00:53:54,146'Cause see, I would muchrather they shoot you, save google translate
48500:53:54,231 --> 00:53:57,816than me, or any of us. You understand? save google translate
48600:54:00,153 --> 00:54:01,195Yeah. save google translate
48700:54:01,279 --> 00:54:03,447You understand? save google translate
48800:54:03,531 --> 00:54:04,740Yeah. save google translate
48900:54:06,326 --> 00:54:08,077You've been warned. save google translate
49000:54:09,120 --> 00:54:10,496Haven't you? save google translate
49100:55:18,023 --> 00:55:20,357Hey, hey, hey, hey. save google translate
49200:55:21,443 --> 00:55:23,319This is for shaving. save google translate
49300:55:24,821 --> 00:55:26,113Howdy. save google translate
49400:55:37,751 --> 00:55:40,753- Man, I can't get over it.- What, this? save google translate
49500:55:40,837 --> 00:55:43,005No, that girl, you know? save google translate
49600:55:43,089 --> 00:55:44,715She smiled at me. save google translate
49700:55:45,258 --> 00:55:47,509And when she smiled, save google translate
49800:55:48,762 --> 00:55:52,514man, did I wish there was no war. save google translate
49900:55:52,599 --> 00:55:53,640Really. save google translate
50000:55:53,725 --> 00:55:56,560- I thought you were engaged.- Oh, yeah, I am. save google translate
50100:55:56,644 --> 00:55:58,479We got engaged the day before I left. save google translate
50200:55:58,563 --> 00:56:03,067Marina, she is a wonderful girl.So smart, you know? save google translate
50300:56:03,151 --> 00:56:05,402She studies marine biology. save google translate
50400:56:05,487 --> 00:56:08,113But I hope that she's waiting for me. save google translate
50500:56:10,950 --> 00:56:13,452- I'm sure she is.- Yeah, well, she said she would, save google translate
50600:56:13,536 --> 00:56:16,038but, you know, women can be funnyand go looking for another man ... save google translate
50700:56:33,139 --> 00:56:34,348Duane, you okay? save google translate
50800:56:34,432 --> 00:56:36,183- Yeah.- Y.C.? save google translate
50900:56:36,267 --> 00:56:37,226Yik Chiu Tuo, okay. save google translate
51000:56:37,310 --> 00:56:39,103Okay. Gene? save google translate
51100:56:39,187 --> 00:56:40,646Phisit? Procet? save google translate
51200:56:40,730 --> 00:56:41,855Yeah. save google translate
51300:57:25,567 --> 00:57:27,359It is May the 22nd? save google translate
51400:57:27,902 --> 00:57:29,111Happy birthday. save google translate
51500:57:29,195 --> 00:57:31,155- Thank you.- Happy birthday, Dieter. save google translate
51600:57:31,239 --> 00:57:33,532What kind of champagne is this? save google translate
51700:57:33,616 --> 00:57:36,201You just got to keep thinking protein,lots of protein. save google translate
51800:57:36,286 --> 00:57:37,786It's not bad. save google translate
51900:57:38,163 --> 00:57:40,205Squished insect larva. save google translate
52000:57:42,375 --> 00:57:43,584Protein. save google translate
52100:57:44,294 --> 00:57:45,294Mmm. save google translate
52200:57:46,796 --> 00:57:49,298Oh, this is a good year, this one. save google translate
52300:57:49,757 --> 00:57:51,341Yeah, my favorite. save google translate
52400:57:51,426 --> 00:57:53,051So, listen, guys. save google translate
52500:57:53,428 --> 00:57:55,137Thank you so much. save google translate
52600:57:55,221 --> 00:57:57,097And it is my birthday, yes, save google translate
52700:57:57,182 --> 00:58:00,309but I would liketo give you some presents. save google translate
52800:58:00,393 --> 00:58:02,728Okay. Now, look. save google translate
52900:58:03,396 --> 00:58:08,984I have taken these cartridge shellsand I have made a knife of each one. save google translate
53000:58:09,944 --> 00:58:11,278Okay. save google translate
53100:58:11,362 --> 00:58:16,074Now, I'm sorry, but I have to keep onefor myself. Okay? save google translate
53200:58:16,618 --> 00:58:18,410Duane, you're first. save google translate
53300:58:19,037 --> 00:58:20,204Right. save google translate
53400:58:22,916 --> 00:58:24,124Phisit. save google translate
53500:58:24,626 --> 00:58:26,126Left or right? save google translate
53600:58:28,254 --> 00:58:29,421Y.C. save google translate
53700:58:31,132 --> 00:58:32,758Easy money, pal. save google translate
53800:58:35,178 --> 00:58:36,261Gene. save google translate
53900:58:39,432 --> 00:58:43,310- Procet, it is yours. Okay.- I don't care about the knife. save google translate
54000:58:43,394 --> 00:58:44,436This is for Crazy Horse. save google translate
54100:58:44,521 --> 00:58:47,272No, no, no. Crazy Horse is mine. save google translate
54200:58:47,357 --> 00:58:50,317My Crazy Horse. Mine. save google translate
54300:58:51,277 --> 00:58:55,864Now listen, we must collect the riceand hide it. save google translate
54400:58:56,533 --> 00:59:00,035But we must dry it because it rotstoo quickly if we don't dry it, okay? save google translate
54500:59:00,119 --> 00:59:02,204What? Hide it? You wanna hide it? save google translate
54600:59:02,288 --> 00:59:03,622- Yeah, yeah.- We can eat it now. save google translate
54700:59:03,706 --> 00:59:04,957- No, no.- We eat it now. save google translate
54800:59:05,041 --> 00:59:09,044Look, look, look, I've createda secret compartment here for the rice. save google translate
54900:59:09,128 --> 00:59:13,298It is at the bottom of my crap container. save google translate
55000:59:13,383 --> 00:59:14,591So I don't think the guards save google translate
55100:59:14,676 --> 00:59:16,969- are gonna want to check that.- Crazy. This is ... save google translate
55200:59:18,137 --> 00:59:19,680Why are you hiding it now? save google translate
55300:59:19,764 --> 00:59:21,306For our escape. save google translate
55400:59:24,936 --> 00:59:26,520You have a plan. save google translate
55500:59:26,938 --> 00:59:27,980Yes. save google translate
55600:59:28,731 --> 00:59:31,567Now, have you noticed save google translate
55700:59:31,651 --> 00:59:34,778that the guards when they are calledto the kitchen hut for chow time, save google translate
55800:59:34,862 --> 00:59:36,863they always leavetheir rifles behind, always? save google translate
55900:59:36,948 --> 00:59:41,118So we have a few minutesbefore they return for their rifles. save google translate
56000:59:41,202 --> 00:59:44,121We go out through the hut,we grab their guns, save google translate
56100:59:44,205 --> 00:59:45,414- we surprise them.- No. save google translate
56200:59:45,498 --> 00:59:48,417- And we surprise ... We surprise them ...- Crazy. save google translate
56300:59:48,501 --> 00:59:50,127... and we surround them, okay? save google translate
56400:59:50,211 --> 00:59:54,172Then we take the guards as prisoners. save google translate
56500:59:54,257 --> 00:59:57,092We take over the camp.Think about it, okay? save google translate
56600:59:57,176 --> 01:00:01,263We hold it down for a few daysuntil we can signal our aircraft save google translate
56701:00:02,682 --> 01:00:04,182to pick us up. save google translate
56801:00:26,372 --> 01:00:27,831- Dieter, quick.- Okay. save google translate
56901:00:30,668 --> 01:00:32,294They'll call mess any second. save google translate
57001:00:33,963 --> 01:00:35,505Quick, quick. save google translate
57101:01:08,498 --> 01:01:12,334- Who's in the kitchen?- I see four. save google translate
57201:01:12,418 --> 01:01:16,672The cook, Little Hitler and Nook the Rookand somebody I've never seen before. save google translate
57301:01:16,756 --> 01:01:18,757He looks like a villager. save google translate
57401:01:18,841 --> 01:01:21,093- What about the rifles?- Okay, rifles. save google translate
57501:01:21,177 --> 01:01:26,223Little Hitler's rifleand Nook's rifle in Hut A. save google translate
57601:01:26,307 --> 01:01:30,811And, okay, Crazy Horsegoing towards Hut B save google translate
57701:01:30,895 --> 01:01:33,522with his submachine gun. Okay. save google translate
57801:01:33,856 --> 01:01:35,691There's somebody else coming upover the hillside. save google translate
57901:01:35,775 --> 01:01:37,192- Who?- I can't make him out, save google translate
58001:01:37,276 --> 01:01:39,277but he has a machete. Okay. save google translate
58101:01:39,362 --> 01:01:40,821Oh, shit. save google translate
58201:01:40,905 --> 01:01:42,823Nook the Rook is coming backwith his food. save google translate
58301:01:42,907 --> 01:01:44,282Quick. Quick. save google translate
58401:01:47,912 --> 01:01:50,997Hooks in now. Hide the nail. Hide the nail. save google translate
58501:01:51,082 --> 01:01:52,499- Got it?- Yeah. save google translate
58601:01:52,583 --> 01:01:54,292Okay. Okay. save google translate
58701:01:58,464 --> 01:01:59,715Close it. save google translate
58801:02:27,827 --> 01:02:31,580Nice, because we all happen to be ... save google translate
58901:02:31,664 --> 01:02:34,916Hungry save google translate
59001:02:35,001 --> 01:02:42,716Hungry save google translate
59101:02:42,800 --> 01:02:43,925- Hey, Duane.- What? save google translate
59201:02:44,010 --> 01:02:45,594Okay. Your turn. save google translate
59301:02:45,678 --> 01:02:47,262- What, my turn?- Yeah. save google translate
59401:02:47,346 --> 01:02:49,890- Stack it up.- Oh, all right. You ready? save google translate
59501:02:50,892 --> 01:02:53,351- Bottom shelf, raspberry pie.- Okay. save google translate
59601:02:53,436 --> 01:02:56,730The way my mom makes itwith the crust as thick as a steak. save google translate
59701:02:56,814 --> 01:02:59,483- Yeah.- And on top shelf is a turkey. save google translate
59801:02:59,567 --> 01:03:01,026I'm not talking Thanksgiving big. save google translate
59901:03:01,110 --> 01:03:05,822I'm talking, you know, an obscene,enormous, like, 35-pound turkey save google translate
60001:03:05,907 --> 01:03:09,117with breasts the size of Jayne Mansfield's.You know what I mean? save google translate
60101:03:10,495 --> 01:03:13,580You've got gravy, stuffing,six-pack of Budweiser ... save google translate
60201:03:13,664 --> 01:03:14,873No, no, no, no. save google translate
60301:03:14,957 --> 01:03:18,627No, I prefer the Bavarian stein. You know? save google translate
60401:03:18,711 --> 01:03:22,297With a quarter of a gallonand it's dark and it's cool save google translate
60501:03:22,381 --> 01:03:25,133and you get the foam lapping up save google translate
60601:03:25,218 --> 01:03:27,177- and coming over the side.- Yeah. Okay. save google translate
60701:03:27,261 --> 01:03:30,555- It's so cool you get the mist on the side ...- All right, that's in your fridge. save google translate
60801:03:30,640 --> 01:03:33,141- This is my fridge. Right?- Okay. save google translate
60901:03:33,226 --> 01:03:35,101- I'm sorry. Go ahead.- Six-pack stays where it is. save google translate
61001:03:35,186 --> 01:03:36,686Yeah. It's okay. save google translate
61101:03:36,771 --> 01:03:38,021- Muffins.- Okay. save google translate
61201:03:38,105 --> 01:03:41,149- Yeah.- Okay, oranges, couple of dozen eggs. save google translate
61301:03:41,234 --> 01:03:46,655- All right.- And, oh, a pile ... A huge pile of pancakes save google translate
61401:03:46,739 --> 01:03:51,701- with tons of syrup, I mean, just soaked.- Why always the sweet stuff? save google translate
61501:03:51,786 --> 01:03:53,286- Okay. Go ahead.- Why always the sweet stuff? save google translate
61601:03:53,371 --> 01:03:54,663- You stack the fridge. Go ahead.- Okay. save google translate
61701:03:54,747 --> 01:03:57,999- It's my turn.- Noodles and Spam, okay. save google translate
61801:03:58,084 --> 01:04:00,001No, okay. Sorry. Go ahead. Go ahead. save google translate
61901:04:00,086 --> 01:04:02,170- It's your turn. You go.- Right. save google translate
62001:04:02,755 --> 01:04:04,339- Some cake.- Yeah. save google translate
62101:04:04,423 --> 01:04:06,091See, you ruined it. save google translate
62201:04:06,175 --> 01:04:08,426Why you always got to interrupt me? save google translate
62301:04:09,637 --> 01:04:10,762God. save google translate
62401:04:13,850 --> 01:04:17,102Okay, rifle one and rifle two in Hut A. save google translate
62501:04:18,104 --> 01:04:21,940Submachine gun in Hut Band another rifle in Hut C. save google translate
62601:04:22,024 --> 01:04:24,484- That's new. Are you sure?- Affirmative. save google translate
62701:04:24,944 --> 01:04:28,363And in the kitchenwe have Nook the Rook, save google translate
62801:04:28,447 --> 01:04:30,782Crazy Horse and Jumbo arriving. save google translate
62901:04:34,537 --> 01:04:35,996Jumbo's gun? save google translate
63001:04:36,539 --> 01:04:38,123- Jumbo's gun?- Duane. save google translate
63101:04:39,417 --> 01:04:40,959- What?- Duane. save google translate
63201:04:48,551 --> 01:04:50,176It's just a game. save google translate
63301:04:51,512 --> 01:04:53,138It's just a game. save google translate
63401:04:55,975 --> 01:04:57,225I won. save google translate
63501:05:30,009 --> 01:05:31,176Phisit. save google translate
63601:05:32,887 --> 01:05:34,554Hold this side up. save google translate
63701:06:40,287 --> 01:06:41,538Come on. save google translate
63801:07:06,856 --> 01:07:08,356Do you see it? save google translate
63901:07:12,236 --> 01:07:13,278No. save google translate
64001:07:16,032 --> 01:07:18,074- I see it.- Yeah, that's because you dug it. save google translate
64101:07:18,159 --> 01:07:20,368You did a good job, trust me. save google translate
64201:07:34,300 --> 01:07:36,843I've seen clouds, okay? save google translate
64301:07:37,511 --> 01:07:39,596When does the monsoon start? save google translate
64401:07:39,680 --> 01:07:40,930I don't know. save google translate
64501:07:41,015 --> 01:07:42,807Could be another two weeks. save google translate
64601:07:42,892 --> 01:07:44,392- No, no, no, no.- Or a month. save google translate
64701:07:44,477 --> 01:07:45,727No, no, no, no, no. save google translate
64801:07:45,811 --> 01:07:47,896- Maybe five days.- Okay. No. save google translate
64901:07:47,980 --> 01:07:50,482We need to set a start date save google translate
65001:07:50,566 --> 01:07:55,403because the guards, you know,they are starving as well. save google translate
65101:07:55,488 --> 01:07:58,948And they are gettingmeaner and meaner, so ... save google translate
65201:07:59,033 --> 01:08:02,786I don't care about anything else.Your plan, I don't care. save google translate
65301:08:02,870 --> 01:08:04,746- You can stay behind ...- Listen to me. save google translate
65401:08:04,830 --> 01:08:07,082... if you want.- Listen to me now. save google translate
65501:08:07,166 --> 01:08:08,917- How about that?- Listen ... save google translate
65601:08:09,001 --> 01:08:11,669Dieter, I'm on board. save google translate
65701:08:12,129 --> 01:08:14,506I'd rather be dead out therethan rotting away in here. save google translate
65801:08:14,590 --> 01:08:15,882Okay, buddy. Okay. save google translate
65901:08:15,966 --> 01:08:17,842Y.C., are you on board? save google translate
66001:08:20,888 --> 01:08:22,263I guess so. save google translate
66101:08:22,681 --> 01:08:25,350- Okay. Procet?- I am out. save google translate
66201:08:25,893 --> 01:08:29,604- You are out of the plan?- I am. No, no, I want to get out. save google translate
66301:08:29,688 --> 01:08:32,732You're coming with us out.Great. Okay, Phisit? save google translate
66401:08:37,363 --> 01:08:39,948That's a yes. So ... save google translate
66501:08:40,741 --> 01:08:42,075So, save google translate
66601:08:43,160 --> 01:08:44,702it is settled then. save google translate
66701:08:45,538 --> 01:08:46,663Okay. save google translate
66801:08:47,248 --> 01:08:52,210July the 4th. save google translate
66901:08:52,586 --> 01:08:54,129No matter what. save google translate
67001:08:56,423 --> 01:08:57,715Okay. save google translate
67101:09:43,846 --> 01:09:47,098We had this two years agowhen it was really bad. save google translate
67201:09:47,224 --> 01:09:50,268- How can it get any worse?- Really bad. save google translate
67301:09:50,352 --> 01:09:53,438You don't ask, you just eat. save google translate
67401:09:53,522 --> 01:09:59,152You just smile, smile and eat.Duane, Duane, Duane. save google translate
67501:09:59,236 --> 01:10:00,278- Come on.- No. save google translate
67601:10:00,362 --> 01:10:02,697You got to try. It's protein. save google translate
67701:10:02,781 --> 01:10:04,908Protein's not gonna kill you. save google translate
67801:10:04,992 --> 01:10:06,284Just try. save google translate
67901:10:06,952 --> 01:10:07,994Hey. save google translate
68001:10:19,131 --> 01:10:23,801I am going to eat my rice. save google translate
68101:10:23,886 --> 01:10:26,054- I'm gonna eat my rice.- No, you are not. save google translate
68201:10:26,138 --> 01:10:28,348I'm gonna eat that rice. save google translate
68301:10:28,974 --> 01:10:32,143I'm gonna eat that ricebecause it is my rice. save google translate
68401:10:32,228 --> 01:10:35,563- You are not.- I will eat my rice. save google translate
68501:10:35,648 --> 01:10:37,065We're not gonna eat that rice. save google translate
68601:10:37,149 --> 01:10:38,566My rice. save google translate
68701:10:38,651 --> 01:10:41,319That is not your rice. That is our rice. save google translate
68801:10:41,403 --> 01:10:42,445- Okay.- Oh, I see. save google translate
68901:10:42,529 --> 01:10:44,322And I tell you what. save google translate
69001:10:45,199 --> 01:10:49,118I'm not gonna let you out ofyour handcuffs tonight, okay? save google translate
69101:10:49,203 --> 01:10:51,871Because I still have the key. save google translate
69201:10:58,963 --> 01:11:01,297Oh, I see. I see. save google translate
69301:11:01,382 --> 01:11:03,716Let me see if I have this right. save google translate
69401:11:04,551 --> 01:11:06,469You're the warden himself now. save google translate
69501:11:06,553 --> 01:11:09,806Is that right? Is that right?Do I have that right? save google translate
69601:11:15,145 --> 01:11:16,187Okay? save google translate
69701:11:24,947 --> 01:11:26,531- Dieter.- No. save google translate
69801:11:31,954 --> 01:11:33,371- Dieter.- No. save google translate
69901:11:39,420 --> 01:11:41,045Oh, God. save google translate
70001:11:41,714 --> 01:11:43,881Come on, Dieter, open the cuffs. save google translate
70101:11:43,966 --> 01:11:45,091No. save google translate
70201:11:45,175 --> 01:11:49,679You, you are on my list rightafter Crazy Horse. save google translate
70301:11:49,763 --> 01:11:51,014Cut that crap, you know? save google translate
70401:11:51,098 --> 01:11:53,766Because I will do you in two seconds flat. save google translate
70501:11:53,851 --> 01:11:56,936- Okay.- Hey, hey, hey. You are on my list. save google translate
70601:11:57,021 --> 01:11:59,480On my list. save google translate
70701:12:01,400 --> 01:12:02,859That's right. save google translate
70801:12:13,829 --> 01:12:15,079No food. save google translate
70901:12:15,664 --> 01:12:17,915Go away, there's no food today. save google translate
71001:12:18,459 --> 01:12:19,709No food. save google translate
71101:12:27,384 --> 01:12:28,634Dieter. save google translate
71201:12:28,719 --> 01:12:31,095- You should apologize.- Okay. save google translate
71301:12:31,180 --> 01:12:32,889I was just making a point. save google translate
71401:12:32,973 --> 01:12:34,682You should apologize to Gene. save google translate
71501:12:34,767 --> 01:12:39,270You are not gonna keep me prisoner.I said you are not gonna keep me prisoner. save google translate
71601:12:39,355 --> 01:12:41,439Oh, and you are not the onethat I'm afraid of, okay, save google translate
71701:12:41,523 --> 01:12:44,025because the man who will frighten mehas to be born yet. save google translate
71801:12:44,109 --> 01:12:46,235- Come on, apologize.- Okay? save google translate
71901:12:48,572 --> 01:12:49,572Okay. save google translate
72001:12:49,656 --> 01:12:51,991Gene, I apologize. save google translate
72101:12:54,161 --> 01:13:01,793Gene. save google translate
72201:13:02,795 --> 01:13:05,338Hey, I'm really sorry. save google translate
72301:13:10,302 --> 01:13:11,386Okay? save google translate
72401:13:15,891 --> 01:13:17,225I'm sorry. save google translate
72501:13:17,851 --> 01:13:18,851Okay. save google translate
72601:13:49,133 --> 01:13:50,716Motherfucker! save google translate
72701:14:01,687 --> 01:14:04,564I think they believe we call in aircraft. save google translate
72801:14:08,110 --> 01:14:11,112- I can't take this.- Duane. Duane. save google translate
72901:14:12,030 --> 01:14:13,448- You hang in.- I can't take it anymore. save google translate
73001:14:13,532 --> 01:14:14,866You hang in. save google translate
73101:14:16,285 --> 01:14:18,161I'm your true friend. save google translate
73201:14:18,537 --> 01:14:20,163I'm your true friend. I would not lie to you. save google translate
73301:14:20,247 --> 01:14:22,457I will never let you down, okay? save google translate
73401:14:22,541 --> 01:14:28,629- Okay.- Never. save google translate
73501:14:28,714 --> 01:14:29,881Okay. save google translate
73601:14:56,700 --> 01:14:57,700Hey. save google translate
73701:14:58,118 --> 01:14:59,494So, listen. save google translate
73801:15:00,162 --> 01:15:02,747Once we have got the guards, save google translate
73901:15:03,582 --> 01:15:06,083we are gonna set up a perimeter. save google translate
74001:15:07,044 --> 01:15:09,086If reinforcements come alongthis jungle path ... save google translate
74101:15:10,255 --> 01:15:12,548They're having some kindof discussion in the kitchen. save google translate
74201:15:12,633 --> 01:15:16,093I understand what they are saying.I just need to hear. save google translate
74301:15:29,608 --> 01:15:31,776Hey, what's going on? save google translate
74401:15:31,860 --> 01:15:33,110Silence. save google translate
74501:15:37,449 --> 01:15:38,741So what are they saying? save google translate
74601:15:38,825 --> 01:15:40,493What they're discussing is this. save google translate
74701:15:40,577 --> 01:15:43,329They sent some villagers outto forage for some rice. save google translate
74801:15:43,413 --> 01:15:45,373- Yeah?- They came back with nothing. save google translate
74901:15:45,457 --> 01:15:49,168Ever since the bombings,the entire province cannot grow rice. save google translate
75001:15:49,253 --> 01:15:50,920I didn't think it could get any worse. save google translate
75101:15:51,004 --> 01:15:53,214No, it's much worse than that. save google translate
75201:15:54,299 --> 01:15:57,260They plan to march us outin the jungle and kill us, save google translate
75301:15:57,344 --> 01:16:00,471and make it lookas if we were trying to escape. save google translate
75401:16:01,723 --> 01:16:06,227They wanna all go back to their villagesand somehow try to get some food. save google translate
75501:16:06,728 --> 01:16:09,689The ringleaders are Little Hitlerand Crazy Horse. save google translate
75601:16:09,773 --> 01:16:12,316- I knew it.- Okay, so save google translate
75701:16:13,652 --> 01:16:15,778it has to be tomorrow. save google translate
75801:16:16,113 --> 01:16:17,446Come here. save google translate
75901:16:18,907 --> 01:16:20,116Procet. save google translate
76001:16:21,785 --> 01:16:26,914We are still a day shortof Independence Day, but so what. save google translate
76101:16:27,499 --> 01:16:30,293Hey, there's no rain. save google translate
76201:16:31,503 --> 01:16:33,045Tomorrow, save google translate
76301:16:33,964 --> 01:16:35,590chow time. save google translate
76401:17:39,237 --> 01:17:41,906So then, Duane and l save google translate
76501:17:43,075 --> 01:17:46,661will go this way outside of the fence. save google translate
76601:17:47,120 --> 01:17:51,666The four of you will go this way outsideof the fence. save google translate
76701:17:51,750 --> 01:17:55,836And we must all arrive at the kitchen save google translate
76801:17:55,921 --> 01:17:59,840at the same moment to encircle them. save google translate
76901:17:59,925 --> 01:18:03,761This is the most important thing, okay? save google translate
77001:18:03,845 --> 01:18:08,224And then you two,you will interrogate the guards. save google translate
77101:18:19,194 --> 01:18:22,488Okay. Where the hell is the tower? save google translate
77201:18:23,281 --> 01:18:24,949Where's the tower? save google translate
77301:18:27,119 --> 01:18:30,788Okay. Yes. Those three are in the kitchen.I think that is it. save google translate
77401:18:30,872 --> 01:18:32,998I think they're all in the kitchen, I think. save google translate
77501:18:33,083 --> 01:18:35,376This is it. I'm going. save google translate
77601:18:38,630 --> 01:18:41,424Dieter, good luck. save google translate
77701:18:56,815 --> 01:18:58,357Quiet, quiet. save google translate
77801:20:07,886 --> 01:20:13,557Quickly. Kitchen. Kitchen.Meet us at the kitchen. Yes? Okay. save google translate
77901:20:36,790 --> 01:20:40,459Duane, come on. Come on. Oh, God. save google translate
78001:20:48,426 --> 01:20:51,554Oh, God, there are six or sevenor something. save google translate
78101:20:59,688 --> 01:21:01,897Gene! Procet! Come on! save google translate
78201:21:11,157 --> 01:21:13,868Procet! Gene!Where the hell are you? save google translate
78301:21:13,952 --> 01:21:16,996Gene! Damn you, where are ...Duane, come on! save google translate
78401:21:17,080 --> 01:21:20,875Duane, where the hell are you! save google translate
78501:21:20,959 --> 01:21:22,585Jumbo, don't try anything. save google translate
78601:21:22,669 --> 01:21:24,879Go on! Go on, run! save google translate
78701:21:24,963 --> 01:21:26,171Run! save google translate
78801:21:26,256 --> 01:21:28,007God damn you! save google translate
78901:21:28,550 --> 01:21:30,134Where are the shoes? save google translate
79001:21:30,218 --> 01:21:34,555The shoes are always hanging here.Look for them! Go on, look for them. save google translate
79101:21:35,390 --> 01:21:38,183This is terrible. This is terrible. save google translate
79201:21:38,268 --> 01:21:39,852Come on. Get something. Get this bag. save google translate
79301:21:39,936 --> 01:21:41,812- There's no shoes.- Get this bag. save google translate
79401:21:42,314 --> 01:21:44,398Get as much as you can. save google translate
79501:21:44,649 --> 01:21:46,609God damn you, Gene! save google translate
79601:21:46,693 --> 01:21:48,444God damn you! save google translate
79701:21:49,988 --> 01:21:53,574We have to leave. We have to leave.The guards will be coming back. save google translate
79801:21:53,658 --> 01:21:54,950Come on. save google translate
79901:22:28,026 --> 01:22:29,902Duane. Duane. Not in the open.Not in the open. Come on. Come on. save google translate
80001:22:50,382 --> 01:22:51,590Dieter. save google translate
80101:22:53,885 --> 01:22:58,472Y. C., what the hell happened?Why didn't you show up at the kitchen? save google translate
80201:22:58,556 --> 01:23:01,392Gene? Gene, where the hell were you? save google translate
80301:23:01,476 --> 01:23:04,311Gene, where the hell have you been? save google translate
80401:23:04,396 --> 01:23:07,189Did you hear the shooting? Did you? save google translate
80501:23:07,941 --> 01:23:09,316I couldn't get a shot. save google translate
80601:23:09,401 --> 01:23:13,904Oh, you couldn't get a shot at them.You weren't there to get a shot at them. save google translate
80701:23:14,239 --> 01:23:16,740Look at these. What nice shoes you have. save google translate
80801:23:16,825 --> 01:23:19,576Where are our shoes?Where are our shoes? save google translate
80901:23:21,413 --> 01:23:22,579Phisit. save google translate
81001:23:23,707 --> 01:23:26,375You're telling me that he tookthree pairs of shoes? save google translate
81101:23:26,459 --> 01:23:29,628He took his, he took Duane'sand he took mine? save google translate
81201:23:29,713 --> 01:23:31,005- That's right.- Yeah. save google translate
81301:23:31,089 --> 01:23:32,131- Yeah.- That's right. save google translate
81401:23:32,215 --> 01:23:34,591So, you were busy getting your machetes save google translate
81501:23:34,676 --> 01:23:37,302and your nice shoeswhile we were being shot at. save google translate
81601:23:37,387 --> 01:23:40,931Okay. Where was this rifle?Where did you find this rifle? save google translate
81701:23:41,683 --> 01:23:43,017Where'd you get that? save google translate
81801:23:43,101 --> 01:23:44,351Where am I gonna go? save google translate
81901:23:44,436 --> 01:23:47,021I don't know where you're gonna go.Where'd you get the rifle? save google translate
82001:23:47,105 --> 01:23:50,774Or did you just find that?You just found it lying around? save google translate
82101:23:51,735 --> 01:23:52,860We found it. save google translate
82201:23:52,944 --> 01:23:54,361Okay, listen, that's it. save google translate
82301:23:54,446 --> 01:23:57,614Listen, I have an ammo clip for you. save google translate
82401:23:57,699 --> 01:24:00,325My ammo clip for your machete. save google translate
82501:24:00,660 --> 01:24:01,952Oh, yeah. save google translate
82601:24:04,289 --> 01:24:05,914Oh, that's funny? save google translate
82701:24:06,249 --> 01:24:09,418- Why is that funny?- 'Cause I was just thinking, save google translate
82801:24:09,794 --> 01:24:14,298maybe you'll go back and get one yourself. save google translate
82901:24:14,382 --> 01:24:16,383Maybe I'll go backand get one myself? Okay. save google translate
83001:24:16,468 --> 01:24:18,385Happy now you gotto do your big plan? save google translate
83101:24:18,470 --> 01:24:20,971Yes. save google translate
83201:24:21,222 --> 01:24:23,223Yeah, I bet you're happy. save google translate
83301:24:31,357 --> 01:24:34,777You hand me that machete. save google translate
83401:24:34,861 --> 01:24:41,492You tell me where to go. save google translate
83501:24:43,828 --> 01:24:46,038I don't know where you can go. save google translate
83601:24:47,624 --> 01:24:49,291I didn't think so. save google translate
83701:24:49,793 --> 01:24:51,335Didn't think so. save google translate
83801:24:56,007 --> 01:24:58,133Gene. Gene. save google translate
83901:24:58,218 --> 01:24:59,760What's that? What's that? save google translate
84001:24:59,844 --> 01:25:01,345Yeah, Dieter. save google translate
84101:25:02,347 --> 01:25:04,556Is that where you're going? save google translate
84201:25:04,641 --> 01:25:09,019See you, Duane. Duane, love you, brother.You go that way, I'll go this way. save google translate
84301:25:11,272 --> 01:25:13,232But where am I gonna go? save google translate
84401:25:15,944 --> 01:25:17,820I'm gonna go over there. save google translate
84501:25:19,197 --> 01:25:27,246Where am I gonna go? save google translate
84601:25:46,975 --> 01:25:48,183Dieter. save google translate
84701:25:50,061 --> 01:25:51,687It's gonna rain. save google translate
84801:25:52,438 --> 01:25:53,564I know it. save google translate
84901:25:53,648 --> 01:25:55,858This is how it always starts. save google translate
85001:27:24,739 --> 01:27:25,906Duane. save google translate
85101:27:28,868 --> 01:27:30,327Look at this. save google translate
85201:27:30,411 --> 01:27:32,955You see over there? save google translate
85301:27:35,124 --> 01:27:36,458See? save google translate
85401:27:37,418 --> 01:27:39,503Down there must be a river. save google translate
85501:27:39,587 --> 01:27:41,838It must lead to the Big Muddy. save google translate
85601:27:42,507 --> 01:27:44,758And then we'll be out of here. save google translate
85701:27:45,343 --> 01:27:48,553We'll build a raft, and we can floatall the way down to it. save google translate
85801:27:48,638 --> 01:27:50,055No one will see us. save google translate
85901:27:50,139 --> 01:27:52,724Then we can cross over into Thailand. save google translate
86001:29:49,008 --> 01:29:50,509Listen. save google translate
86101:29:51,219 --> 01:29:52,844Do you hear that? save google translate
86201:29:55,264 --> 01:29:57,015Is that a waterfall? save google translate
86301:30:06,859 --> 01:30:09,528Waterfall! Waterfall, bail out! save google translate
86401:30:10,655 --> 01:30:11,988Dieter! save google translate
86501:30:24,001 --> 01:30:25,210Dieter! save google translate
86601:30:37,098 --> 01:30:39,099- Careful!- The shore! save google translate
86701:30:39,559 --> 01:30:41,101Grab the shore! save google translate
86801:33:56,130 --> 01:33:59,090Hey, pick a hand. save google translate
86901:34:02,386 --> 01:34:03,428No. save google translate
87001:34:09,644 --> 01:34:12,187Which one of your feet is worse off? save google translate
87101:34:12,647 --> 01:34:14,939That's a trick question, right? save google translate
87201:34:23,199 --> 01:34:25,325We can trade off with this thing. save google translate
87301:34:26,952 --> 01:34:30,538There's no waythat we shoot it out with the Vietcong save google translate
87401:34:30,623 --> 01:34:32,415if we run into them, so ... save google translate
87501:34:33,542 --> 01:34:37,087And we can't use these for huntingbecause of the noise. save google translate
87601:34:40,091 --> 01:34:41,883You wanna ditch them? save google translate
87701:34:43,469 --> 01:34:44,594Yeah. save google translate
87801:34:54,605 --> 01:34:57,107I'm sick of carrying these, anyway. save google translate
87901:35:22,633 --> 01:35:23,800Oh, God. save google translate
88001:35:54,999 --> 01:35:56,166Duane. save google translate
88101:35:58,461 --> 01:35:59,627We got to move. save google translate
88201:35:59,712 --> 01:36:01,212I'm too tired. save google translate
88301:36:01,297 --> 01:36:03,798- Keep moving.- No, I'm too tired. save google translate
88401:36:04,800 --> 01:36:06,342Come on, buddy. save google translate
88501:36:08,846 --> 01:36:10,847I can't go on any longer. save google translate
88601:36:48,344 --> 01:36:52,222Duane. save google translate
88701:36:53,307 --> 01:36:54,974These are huts. save google translate
88801:36:55,726 --> 01:36:59,437This is an abandoned village. save google translate
88901:37:01,315 --> 01:37:02,816This is a hut. save google translate
89001:37:04,318 --> 01:37:05,360No. save google translate
89101:37:05,736 --> 01:37:07,862- Yeah.- It's all jungle. save google translate
89201:37:09,240 --> 01:37:10,573Be careful. save google translate
89301:37:32,513 --> 01:37:34,013- I'm done.- No. save google translate
89401:37:35,266 --> 01:37:36,724Travel by night. save google translate
89501:37:36,809 --> 01:37:38,893No, I'm telling you, I can't go any further. save google translate
89601:37:38,978 --> 01:37:40,937You just leave me here. save google translate
89701:37:42,231 --> 01:37:44,107We'll travel by night. save google translate
89801:37:44,400 --> 01:37:46,025I help you along. save google translate
89901:37:46,110 --> 01:37:48,987When we reach the Big Muddy,we'll make it across, save google translate
90001:37:49,071 --> 01:37:53,908and I'm sure we're gonna run rightinto an American officers' club. save google translate
90101:37:55,035 --> 01:37:56,619And we're gonna gostraight into the kitchen, save google translate
90201:37:56,704 --> 01:37:59,706and we're gonna order a burgerand French fries save google translate
90301:37:59,790 --> 01:38:02,792and milkshake and ice cream sundaes. save google translate
90401:38:03,127 --> 01:38:05,628All that sweet stuff that you like. save google translate
90501:38:09,425 --> 01:38:12,969Duane! Duane! There's choppers! save google translate
90601:38:13,053 --> 01:38:15,013Duane! Duane, look! save google translate
90701:38:15,097 --> 01:38:18,266There's ... Oh, here we are! save google translate
90801:38:18,350 --> 01:38:19,809Here we are! save google translate
90901:38:19,894 --> 01:38:23,021Oh, please! Please, be real! save google translate
91001:38:23,105 --> 01:38:26,524Here we are! It's your buddies!It's your buddies! save google translate
91101:38:26,609 --> 01:38:28,276Oh, yes! save google translate
91201:38:28,360 --> 01:38:30,904Thank you! Thank you! save google translate
91301:38:30,988 --> 01:38:33,740We're here! We're here! save google translate
91401:38:34,074 --> 01:38:35,450No! save google translate
91501:38:35,618 --> 01:38:37,201We're here! save google translate
91601:38:38,037 --> 01:38:39,996Where are you going? save google translate
91701:38:41,332 --> 01:38:42,832We are here! save google translate
91801:38:43,792 --> 01:38:45,376Stop! save google translate
91901:38:47,212 --> 01:38:50,173You idiots, where are you going? save google translate
92001:38:58,223 --> 01:39:02,477Please. save google translate
92101:39:02,895 --> 01:39:07,523Please come back. save google translate
92201:39:30,005 --> 01:39:31,547- Keep your voice down.- Duane. save google translate
92301:39:31,632 --> 01:39:32,799- Dieter.- Duane. save google translate
92401:39:32,883 --> 01:39:35,343- The guards are coming.- Duane, save google translate
92501:39:36,887 --> 01:39:41,808I'm not speaking. save google translate
92601:39:43,227 --> 01:39:47,313God, why don't you help uswhen we need you most? save google translate
92701:39:47,398 --> 01:39:50,400Keep your voice down. They're coming. save google translate
92801:40:02,705 --> 01:40:04,038Come here. save google translate
92901:40:04,915 --> 01:40:06,207Lie down. save google translate
93001:40:14,591 --> 01:40:16,092Lie down there. save google translate
93101:40:17,553 --> 01:40:18,803Lie down. save google translate
93201:40:19,972 --> 01:40:21,264Okay. save google translate
93301:40:23,767 --> 01:40:28,438Listen, I'm gonna builda fire tonight, a big one. save google translate
93401:40:28,605 --> 01:40:31,315And those helicopters, they will see it. save google translate
93501:40:31,608 --> 01:40:33,359And they will come for us. save google translate
93601:40:33,444 --> 01:40:35,570Okay, they will come for us. save google translate
93701:40:41,702 --> 01:40:44,037Come on, come on. save google translate
93801:40:45,330 --> 01:40:46,622Yes. save google translate
93901:41:27,581 --> 01:41:29,290Here we are! save google translate
94001:41:30,167 --> 01:41:33,711Here we are! Oh, yes! save google translate
94101:41:33,796 --> 01:41:37,465Oh, thank God! Oh, yes! save google translate
94201:41:37,549 --> 01:41:38,800Yeah! save google translate
94301:41:39,301 --> 01:41:40,718Yes! save google translate
94401:41:50,604 --> 01:41:52,313You idiots! save google translate
94501:41:52,397 --> 01:41:54,649You almost killed me! save google translate
94601:42:51,915 --> 01:42:54,333I dreamed there was a fire. save google translate
94701:42:56,837 --> 01:43:01,549Why did they think a whole damn villagewould be burning? save google translate
94801:43:02,426 --> 01:43:04,677How could we be Vietcong? save google translate
94901:43:07,931 --> 01:43:10,016Now they must've heard us. save google translate
95001:43:10,100 --> 01:43:11,684They must've seen this. save google translate
95101:43:11,768 --> 01:43:15,771The Vietcong will be on their way.They could be here any moment. save google translate
95201:43:19,651 --> 01:43:20,943Let's leave here. save google translate
95301:45:38,957 --> 01:45:40,499Dieter. save google translate
95401:45:44,171 --> 01:45:45,546Dieter. save google translate
95501:45:49,217 --> 01:45:50,843My feet are cold. save google translate
95601:47:32,320 --> 01:47:33,571I'm cold. save google translate
95701:47:36,450 --> 01:47:38,075My feet are cold. save google translate
95801:47:44,249 --> 01:47:46,125You can have the sole. save google translate
95901:48:00,056 --> 01:48:01,223Duane? save google translate
96001:49:53,295 --> 01:49:55,170Hey, you! save google translate
96101:49:56,339 --> 01:49:58,007I'm here! save google translate
96201:50:00,260 --> 01:50:02,511Please turn around. save google translate
96301:50:05,515 --> 01:50:07,099Hey! save google translate
96401:50:10,103 --> 01:50:12,813Don't leave. Hey! save google translate
96501:50:14,441 --> 01:50:16,984Hey! Hey! save google translate
96601:50:21,364 --> 01:50:27,119Don't go away. save google translate
96701:50:32,542 --> 01:50:33,834Hey! save google translate
96801:50:34,711 --> 01:50:36,587Oh, come on! save google translate
96901:50:39,132 --> 01:50:40,883Oh, please! save google translate
97001:50:41,176 --> 01:50:42,718Come on! save google translate
97101:50:51,186 --> 01:50:54,396Okay. Hey! save google translate
97201:50:54,898 --> 01:50:58,567Over here! Over here! save google translate
97301:50:58,652 --> 01:51:01,070Help me! Come on, come on, come on. save google translate
97401:51:01,655 --> 01:51:04,448Come on down. Yeah, come on. save google translate
97501:51:08,995 --> 01:51:10,329They're coming. save google translate
97601:51:14,542 --> 01:51:16,585Yes! Yes, please! save google translate
97701:51:17,962 --> 01:51:19,546See me! save google translate
97801:51:28,264 --> 01:51:29,264Yes! save google translate
97901:52:28,783 --> 01:52:30,325Who are you, buddy? save google translate
98001:52:30,410 --> 01:52:31,785Name? save google translate
98101:52:32,162 --> 01:52:37,583Flight Lieutenant Dieter Dengler,U.S.S. Ranger. save google translate
98201:52:37,667 --> 01:52:38,917Authenticator? save google translate
98301:52:39,002 --> 01:52:40,169- What's your authenticator?- Rescue Dawn. save google translate
98401:52:40,253 --> 01:52:41,503- Rescue Dawn.- Louder! save google translate
98501:52:41,588 --> 01:52:43,130Rescue Dawn! save google translate
98601:52:43,214 --> 01:52:46,049- Favorite sport?- Hunting. save google translate
98701:52:46,134 --> 01:52:48,343Favorite fish? save google translate
98801:52:48,428 --> 01:52:49,553Trout. save google translate
98901:52:49,637 --> 01:52:51,597Confirmed. Confirmed. It's him! save google translate
99001:52:51,681 --> 01:52:53,849I can't believe it. save google translate
99101:52:53,933 --> 01:52:56,059Jesus, buddy, you made it out of the bush. save google translate
99201:52:56,144 --> 01:52:57,603Bring him home! save google translate
99301:52:58,938 --> 01:53:00,773He's coming home with us. save google translate
99401:53:00,857 --> 01:53:03,358- Oh, shit!- Going home. save google translate
99501:53:03,443 --> 01:53:04,777All right. save google translate
99601:53:09,032 --> 01:53:10,783Way to go, buddy. save google translate
99701:54:00,583 --> 01:54:02,376Easy, easy, easy. save google translate
99801:54:03,211 --> 01:54:06,839Hold up here, hold up here.Hey, everyone listen to me. save google translate
99901:54:07,340 --> 01:54:08,799- We're in charge here.- Back up. Back up. save google translate
100001:54:08,883 --> 01:54:12,135This man has been ona highly classified operation. Hold. save google translate
100101:54:12,220 --> 01:54:15,180No one is to see him. No one isto touch him. No one is to talk to him. save google translate
100201:54:15,265 --> 01:54:17,349- Get him inside.- You'll forget what you've seen. save google translate
100301:54:17,433 --> 01:54:20,769ln fact, from now on,it's a black operation. Is that clear? save google translate
100401:54:20,854 --> 01:54:21,937You got me on that? save google translate
100501:54:22,021 --> 01:54:23,480- Back up. Back up.- Stand back. save google translate
100601:54:23,565 --> 01:54:25,107All right. Let's go. save google translate
100701:54:27,360 --> 01:54:29,444You're doing great, Dieter. save google translate
100801:54:29,779 --> 01:54:31,905You don't need this anymore. save google translate
100901:54:36,160 --> 01:54:40,038Hey, when can I goback to my ship? save google translate
101001:54:42,125 --> 01:54:43,625I don't know. save google translate
101101:55:12,989 --> 01:55:15,157Okay, go, go, go, go, go. save google translate
101201:55:17,619 --> 01:55:19,745You guys are a lot of fun. save google translate
101301:55:19,829 --> 01:55:24,374You know, how many times I have totell you? I don't know the coordinates. save google translate
101401:55:24,459 --> 01:55:26,960Let's go back to the guards.Tell me about their uniforms. save google translate
101501:55:27,045 --> 01:55:30,380There were some with red stars,maybe they're Vietcong. save google translate
101601:55:30,465 --> 01:55:32,758The others were Laotians ... save google translate
101701:55:32,842 --> 01:55:35,594Oh, no. save google translate
101801:55:37,972 --> 01:55:39,222Dieter! save google translate
101901:55:39,307 --> 01:55:40,641There's my buddies. save google translate
102001:55:40,725 --> 01:55:43,810- Happy birthday.- That's my buddies. save google translate
102101:55:43,895 --> 01:55:45,103You made it. save google translate
102201:55:45,188 --> 01:55:47,314It's good to see you, Spook. save google translate
102301:55:48,483 --> 01:55:49,608Dieter. save google translate
102401:55:49,692 --> 01:55:52,277Norman. Oh, my God. save google translate
102501:55:52,362 --> 01:55:54,613Gentlemen, can you give usa couple of minutes alone, please? save google translate
102601:55:54,697 --> 01:55:56,114It should be all right. save google translate
102701:55:56,199 --> 01:55:58,992I got a little letter from his fiancée. save google translate
102801:55:59,077 --> 01:56:01,036It's kind of personal.You know what I mean? save google translate
102901:56:01,120 --> 01:56:02,955Keep it personal, Lieutenant. save google translate
103001:56:03,039 --> 01:56:06,083We're in the middle ofa highly classified debriefing. save google translate
103101:56:06,167 --> 01:56:07,709Will do. It's from his old lady. save google translate
103201:56:07,794 --> 01:56:09,378- Ten minutes.- Okay. save google translate
103301:56:09,462 --> 01:56:11,004Thank you, gentlemen. save google translate
103401:56:11,089 --> 01:56:12,172Thank you. save google translate
103501:56:12,256 --> 01:56:17,010Hey, Spook, what's with the birthday ...It's not my birthday. save google translate
103601:56:17,095 --> 01:56:22,015Dieter, those two CIA dudes wanna takeyou back to Guam for debriefing. save google translate
103701:56:22,725 --> 01:56:25,060You don't wanna do that, do you? save google translate
103801:56:26,020 --> 01:56:27,688I didn't think so. save google translate
103901:56:48,918 --> 01:56:50,377Hey, hold on, guys. save google translate
104001:56:50,920 --> 01:56:54,840Hey, guys, he's a bit choked up in there. save google translate
104101:56:55,591 --> 01:57:00,095You mind giving him just a couple ofminutes to sort of pull himself together? save google translate
104201:57:00,179 --> 01:57:02,723Yeah, it should be fine.We'll give it a few minutes. save google translate
104301:57:02,807 --> 01:57:04,933- He's a good kid, huh?- Yeah. save google translate
104401:57:05,018 --> 01:57:06,727- Thanks, guys.- Yup. save google translate
104501:57:15,737 --> 01:57:21,450... Right, left.Left, left, left, right, left. save google translate
104601:57:26,372 --> 01:57:27,831Come on, now. save google translate
104701:57:29,751 --> 01:57:31,918Hurry up. Come on, get him in. save google translate
104801:57:33,046 --> 01:57:35,047Get him in now, fast! save google translate
104901:57:35,131 --> 01:57:36,465Get inside. save google translate
105001:57:49,729 --> 01:57:51,396It's my day! save google translate
105101:58:01,949 --> 01:58:03,575What are we doing? save google translate
105201:58:22,845 --> 01:58:24,096- Hey.- What? save google translate
105301:58:24,180 --> 01:58:25,889Where is everybody? save google translate
105401:58:25,973 --> 01:58:26,973- Where?- Right here. save google translate
105501:58:27,058 --> 01:58:29,434Why the decks ... They're empty.Have they gone home? save google translate
105601:58:29,519 --> 01:58:31,978- Yeah.- Yeah. save google translate
105701:58:32,522 --> 01:58:33,605They're on vacation. save google translate
105801:58:33,689 --> 01:58:35,357Is the war over? save google translate
105901:58:36,734 --> 01:58:37,859No. save google translate
106001:58:43,741 --> 01:58:46,201You know I'm in a lot of trouble. save google translate
106101:58:53,084 --> 01:58:54,793Boys, here he is. save google translate
106201:58:54,877 --> 01:58:57,295They kidnapped him,they brought him here to us. save google translate
106301:58:57,380 --> 01:59:00,465The CIA held him for four daysbut they can't hang onto him forever! save google translate
106401:59:00,550 --> 01:59:03,093Dieter Dengler! save google translate
106501:59:09,225 --> 01:59:12,602All right, all right. Hold on.Hold on a second. save google translate
106601:59:12,687 --> 01:59:14,146Boys, listen up for a second. save google translate
106701:59:14,230 --> 01:59:16,731Admiral Willoughby'sgot something to say. save google translate
106801:59:16,816 --> 01:59:18,567Lieutenant Dengler. save google translate
106901:59:21,487 --> 01:59:23,363Good to have you back. save google translate
107001:59:27,118 --> 01:59:29,077- Thank you.- All right. That's not all. save google translate
107101:59:29,162 --> 01:59:32,664There's more! Hold on, fellows.Hold on, hold on! save google translate
107201:59:33,708 --> 01:59:35,125So, let's start with the man himself. save google translate
107301:59:35,209 --> 01:59:37,127Dieter, it is just incredibleyou made it home. save google translate
107401:59:37,211 --> 01:59:40,422Now, tell us, was it your faithin God and country? save google translate
107501:59:41,757 --> 01:59:44,342Come on, Dieter,you got to believe in something. save google translate
107601:59:44,427 --> 01:59:46,052I believe I need a steak. save google translate
107701:59:46,137 --> 01:59:48,889A steak! This guy needs a steak! save google translate
107801:59:48,973 --> 01:59:51,099We're grilling up a big old cow for you. save google translate
107901:59:51,184 --> 01:59:54,311All right. Hey, listen up. Hang on. save google translate
108001:59:54,395 --> 01:59:56,771Can you pass something on to the boys? save google translate
108101:59:56,856 --> 01:59:58,440You know, something you learnedduring your ordeal, save google translate
108201:59:58,524 --> 02:00:02,527something to keep them goingno matter how bad it gets? save google translate
108302:00:03,237 --> 02:00:04,613Sure I can. save google translate
108402:00:07,283 --> 02:00:10,577Empty what is full. save google translate
108502:00:11,913 --> 02:00:14,539Fill what is empty. save google translate
108602:00:18,461 --> 02:00:21,296Scratch where it itches. That's it. save google translate
108702:00:21,380 --> 02:00:23,048Now look at these boys' faces. save google translate
108802:00:23,132 --> 02:00:25,091Do they love you, man! save google translate