แปล The-Man-from-Earth partที่ 1

คำแนะนำในการใช้งาน

- ให้แปลจากช่องด้านซ้าย(sub_eng) แล้วกรอกข้อมูลช่องขวา(sub_thai)

- การเซฟให้กดที่ปุ่มเซฟ หรือ enter ก้ได้

- แนะนำให้เปิดหนังแล้วแปลไปด้วย จะแปลรู้เรื่องกว่า

- ข้อความที่แปลจาก google translate เป็นapiจากgoogleทีนำมาใช้อีกทีการแปลอาจไม่สมบูรณ์ อาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม

- google translate จะล๊อกให้เลือกแปลจาก eng เป็น thai เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอื่นไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้

- คำไหนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เว้นไว้ แอดมินจะทำการตรวจสอบให้อีกครั้งนึง

- เมื่อแปลครบ 100% จะหยุดให้แปลทันที แล้วจะทำการอัพเดทซับให้ทันที

<<<<< กลับไปหน้าแรก     ดูหนังเรื่องนี้NOTimeSub_EngSub_ThaiAction
100:00:43,451 --> 00:00:45,748Hey, buddy. save google translate
200:00:45,783 --> 00:00:47,783You don't waste time, do you? save google translate
300:00:47,818 --> 00:00:49,482I try not to. save google translate
400:00:49,517 --> 00:00:50,817Well, you need help? save google translate
500:00:50,852 --> 00:00:51,917Sure. save google translate
600:00:55,651 --> 00:00:57,717Would you like to tell us save google translate
700:00:57,752 --> 00:00:59,783what the hell that was all about? save google translate
800:00:59,818 --> 00:01:01,115I don't like good-byes. save google translate
900:01:01,150 --> 00:01:03,983Kind of the point ofa good-bye party, John. save google translate
1000:01:04,018 --> 00:01:06,534Went to a certain amountof trouble, you know? save google translate
1100:01:06,569 --> 00:01:09,015Could've at least stayeda few minutes, huh? save google translate
1200:01:09,050 --> 00:01:12,950Eaten some of the foodwe so feverishly prepared? save google translate
1300:01:12,985 --> 00:01:14,549I apologize, Harry. save google translate
1400:01:14,584 --> 00:01:16,149But why are you moving so quickly? save google translate
1500:01:16,184 --> 00:01:18,284You only resigned a couple of days ago. save google translate
1600:01:18,319 --> 00:01:20,384You got the history chair at Stanford. save google translate
1700:01:20,419 --> 00:01:21,482I wish. save google translate
1800:01:21,517 --> 00:01:23,683Well, taquitos, chicken wings, save google translate
1900:01:23,718 --> 00:01:25,567Roastie-Toasties and beer. save google translate
2000:01:25,602 --> 00:01:27,382If we'd had more time, save google translate
2100:01:27,417 --> 00:01:29,451we'd have done somethinga little more grandiose. save google translate
2200:01:29,486 --> 00:01:31,217Candlelight dinner at McDonald's. save google translate
2300:01:31,252 --> 00:01:32,782Strippers. save google translate
2400:01:32,817 --> 00:01:34,618Taquitos are fine. save google translate
2500:01:34,653 --> 00:01:36,549A'right. save google translate
2600:01:36,584 --> 00:01:38,349Art's gonna be along, too. save google translate
2700:01:38,384 --> 00:01:40,150He's, uh, talking to a student. Pfft. save google translate
2800:01:40,185 --> 00:01:42,049Is George taking over for you? save google translate
2900:01:42,084 --> 00:01:44,750- George or Trimbell.- Has the dean made up his mind? save google translate
3000:01:44,785 --> 00:01:45,850He hasn't called. save google translate
3100:01:45,885 --> 00:01:46,882My god! save google translate
3200:01:46,917 --> 00:01:48,316Wh-What is this? save google translate
3300:01:48,351 --> 00:01:49,616It looks like a Van Gogh, save google translate
3400:01:49,651 --> 00:01:51,101But I've never seen it before. save google translate
3500:01:51,136 --> 00:01:52,516Is that an original, John? save google translate
3600:01:52,551 --> 00:01:54,883No, it's just a gift someone gave me. save google translate
3700:01:54,918 --> 00:01:56,867Still, it's a superb copy. save google translate
3800:01:56,902 --> 00:01:58,826Contemporaneous, I think, save google translate
3900:01:58,861 --> 00:02:00,750May I take a closer look? save google translate
4000:02:00,785 --> 00:02:01,883Please, yeah. save google translate
4100:02:04,084 --> 00:02:06,684Yeah, it's the samestretcher as Van Gogh used. save google translate
4200:02:06,719 --> 00:02:09,284Yeah, there's writingon the back in French. save google translate
4300:02:09,319 --> 00:02:11,718Oh, "to my friend Jacques Borne." save google translate
4400:02:11,753 --> 00:02:12,949Wonder who that was? save google translate
4500:02:12,984 --> 00:02:14,449Someone he knew, I guess. save google translate
4600:02:14,484 --> 00:02:16,149Brilliant deduction, sherlock. save google translate
4700:02:16,184 --> 00:02:19,084Surely you'll have thislooked at, appraised? save google translate
4800:02:19,119 --> 00:02:21,082Well, maybe sometime, save google translate
4900:02:21,117 --> 00:02:24,351but I wouldn't really want money for it. save google translate
5000:02:25,850 --> 00:02:28,049That does it. save google translate
5100:02:28,084 --> 00:02:29,915Put that stuff in the kitchen. save google translate
5200:02:29,950 --> 00:02:33,451No, I'm gonna put itin the bathroom, John. save google translate
5300:02:33,486 --> 00:02:35,718Gas is off, electricity's on. save google translate
5400:02:37,417 --> 00:02:38,949Get comfortable while you can. save google translate
5500:02:38,984 --> 00:02:41,484The furniture's going this afternoon. save google translate
5600:02:41,519 --> 00:02:43,984It's been years since I sat on a floor. save google translate
5700:02:44,019 --> 00:02:45,934Heh. I can't remember her name. save google translate
5800:02:45,969 --> 00:02:47,576Eh, it's good for the back. save google translate
5900:02:47,611 --> 00:02:49,464Can we do yoga exercises? save google translate
6000:02:49,499 --> 00:02:51,317Tantric yoga, we can. save google translate
6100:02:52,684 --> 00:02:55,284So you're leavinggood old "we teach you." save google translate
6200:02:55,319 --> 00:02:58,351Rather suddenly, you must admit. save google translate
6300:02:58,386 --> 00:03:00,035Truth time, John. save google translate
6400:03:00,070 --> 00:03:01,684Is there a problem? save google translate
6500:03:01,719 --> 00:03:03,049No. save google translate
6600:03:03,084 --> 00:03:05,267Oh, come on, you know we wanna help. save google translate
6700:03:05,302 --> 00:03:07,451That's appreciated, but really - save google translate
6800:03:07,486 --> 00:03:09,485There's no problem. save google translate
6900:03:09,520 --> 00:03:11,102Well, now I am curious. save google translate
7000:03:11,137 --> 00:03:12,410Where are you going? save google translate
7100:03:12,445 --> 00:03:13,649Givin' up tenure... save google translate
7200:03:13,684 --> 00:03:15,649A decade of professorship, save google translate
7300:03:15,684 --> 00:03:18,082in line to chair the department, save google translate
7400:03:18,117 --> 00:03:20,950and you don't know where you're going? save google translate
7500:03:20,985 --> 00:03:22,416Call it cabin fever. save google translate
7600:03:22,451 --> 00:03:24,950After a while, I get itchy feet. save google translate
7700:03:24,985 --> 00:03:26,249I've done this before. save google translate
7800:03:26,284 --> 00:03:29,351No, no, no, you're too youngto have done this before. save google translate
7900:03:29,386 --> 00:03:31,651And he hasn't aged a day in ten years. save google translate
8000:03:31,686 --> 00:03:33,182Every woman on the faculty save google translate
8100:03:33,217 --> 00:03:35,783would give anything to have that secret. save google translate
8200:03:35,818 --> 00:03:37,384Is that what they're after, Edith? save google translate
8300:03:37,419 --> 00:03:39,050Oh, stop, Harry. save google translate
8400:03:41,883 --> 00:03:43,451Wow, can you pull this? save google translate
8500:03:45,184 --> 00:03:46,467What the hell? save google translate
8600:03:46,502 --> 00:03:47,793What do you hunt? save google translate
8700:03:47,828 --> 00:03:49,039Deer, mostly. save google translate
8800:03:49,074 --> 00:03:50,216Around big bear. save google translate
8900:03:50,251 --> 00:03:51,616With a bow and arrow? save google translate
9000:03:51,651 --> 00:03:53,382Most people can't bag a deer save google translate
9100:03:53,417 --> 00:03:55,417with a rifle and a telescopic sight. save google translate
9200:03:55,452 --> 00:03:57,035Though, good eatin'. save google translate
9300:03:57,070 --> 00:03:58,583The best wild game. save google translate
9400:03:58,618 --> 00:04:00,184Lives naturally, eats naturally. save google translate
9500:04:00,219 --> 00:04:01,750Well, it's beautiful. save google translate
9600:04:04,885 --> 00:04:06,584Art. save google translate
9700:04:08,284 --> 00:04:09,915Ah. save google translate
9800:04:09,950 --> 00:04:13,217So, can I get an "a" for awesome? save google translate
9900:04:13,252 --> 00:04:14,268Oh, my gosh. save google translate
10000:04:15,561 --> 00:04:17,039That was fun. save google translate
10100:04:17,074 --> 00:04:18,482Hey, John. save google translate
10200:04:18,517 --> 00:04:20,950You know Linda.You had her last semester. save google translate
10300:04:20,985 --> 00:04:22,316Hi. Hey. save google translate
10400:04:22,351 --> 00:04:24,250She's one of my victims now.I'm taking her home. save google translate
10500:04:24,285 --> 00:04:26,150She wanted to come byand say hello good-bye. save google translate
10600:04:26,185 --> 00:04:27,617Is Art as tough as I hear? save google translate
10700:04:27,652 --> 00:04:29,015Oh, archaeology's tough. save google translate
10800:04:29,050 --> 00:04:31,050Dr. Jenkins is a fine teacher. save google translate
10900:04:31,085 --> 00:04:33,050Oh, that's very politic. save google translate
11000:04:33,085 --> 00:04:34,616It's very true. Uh-huh. save google translate
11100:04:34,651 --> 00:04:37,115Something for you toread on the road, pal. save google translate
11200:04:37,150 --> 00:04:40,050"Shadows of the cave:parallels to early man." save google translate
11300:04:40,085 --> 00:04:41,484M. Jenkins. save google translate
11400:04:41,519 --> 00:04:42,701Publish or perish. save google translate
11500:04:42,736 --> 00:04:43,848I'd rather read save google translate
11600:04:43,883 --> 00:04:44,950than write another one. save google translate
11700:04:44,985 --> 00:04:46,883Thank you. save google translate
11800:04:46,918 --> 00:04:48,149Hi. save google translate
11900:04:48,184 --> 00:04:50,434Oh, everybody, this is Linda. save google translate
12000:04:50,469 --> 00:04:52,684Linda, this is everybody. save google translate
12100:04:52,719 --> 00:04:54,251Linda. Hi. save google translate
12200:04:54,286 --> 00:04:56,516So. save google translate
12300:04:56,551 --> 00:04:59,050Where you going, John,like we give a damn? save google translate
12400:04:59,085 --> 00:05:00,251We've already covered that. save google translate
12500:05:00,286 --> 00:05:02,715John's got itchy feet. save google translate
12600:05:02,750 --> 00:05:05,050There are over-the-counterremedies for that, John. save google translate
12700:05:07,984 --> 00:05:09,317So there is a problem. save google translate
12800:05:09,352 --> 00:05:11,115No. save google translate
12900:05:11,150 --> 00:05:13,451I just like to move on now and then. save google translate
13000:05:13,486 --> 00:05:14,817It's a personal thing. save google translate
13100:05:16,284 --> 00:05:18,284Well, not to pry. save google translate
13200:05:25,850 --> 00:05:28,715I'm sorry I don'thave more to offer you. save google translate
13300:05:28,750 --> 00:05:31,284Got conversation, someseats for your behinds, save google translate
13400:05:31,319 --> 00:05:32,351And, uh... save google translate
13500:05:36,117 --> 00:05:38,618Is he ducking out on us again? save google translate
13600:05:40,050 --> 00:05:41,715...I do have this. save google translate
13700:05:41,750 --> 00:05:46,382Oh ho ho! Johnny Walker green! save google translate
13800:05:46,417 --> 00:05:49,184Didn't evenknow they made it in green. save google translate
13900:05:49,219 --> 00:05:50,649What do they pay you? save google translate
14000:05:50,684 --> 00:05:52,616Nothing is too good for my friends. save google translate
14100:05:52,651 --> 00:05:55,618But I'm sorry -we are down to plastic cups now. save google translate
14200:05:55,653 --> 00:05:57,618That's a sacrilege I'll tolerate. save google translate
14300:05:57,653 --> 00:05:59,301I will do the honors. save google translate
14400:05:59,336 --> 00:06:00,950Oh, come to papa. save google translate
14500:06:02,551 --> 00:06:04,050Ooh! Here, cups, cups. save google translate
14600:06:04,085 --> 00:06:05,117There we go. save google translate
14700:06:05,152 --> 00:06:06,251Step on in here. save google translate
14800:06:06,286 --> 00:06:07,316There ya go... save google translate
14900:06:07,351 --> 00:06:09,817One for the birthday boy- Excuse me. Art? save google translate
15000:06:09,852 --> 00:06:10,949No, not for me. save google translate
15100:06:10,984 --> 00:06:12,349Oh, no, I don't drink. save google translate
15200:06:12,384 --> 00:06:14,417We're notgonna card you, darling. save google translate
15300:06:14,452 --> 00:06:16,451All right, here, jointhe circle at least. save google translate
15400:06:16,486 --> 00:06:21,150Well, to long life and good fortune save google translate
15500:06:21,185 --> 00:06:22,715To our esteemed friend save google translate
15600:06:22,750 --> 00:06:24,667and colleague, John Oldman. save google translate
15700:06:24,702 --> 00:06:26,584May he find undeserved bliss save google translate
15800:06:26,619 --> 00:06:27,817wherever he goes. save google translate
15900:06:27,852 --> 00:06:28,815Hear, hear. save google translate
16000:06:28,850 --> 00:06:30,734Skol. Na zdorovye. save google translate
16100:06:30,769 --> 00:06:32,618One off the top, John. save google translate
16200:06:37,718 --> 00:06:39,451Mm! Oh, that's good. save google translate
16300:06:39,486 --> 00:06:40,651Excuse me. save google translate
16400:06:42,883 --> 00:06:46,251John, we're all sorry to see you go. save google translate
16500:06:46,286 --> 00:06:47,351Truly. save google translate
16600:06:49,850 --> 00:06:51,949Okay. Now we're done with that, save google translate
16700:06:51,984 --> 00:06:53,984what do we do for therest of the afternoon? save google translate
16800:06:54,019 --> 00:06:55,801Anyone got a good topic? save google translate
16900:06:55,836 --> 00:06:57,584Like this, maybe? Heh. save google translate
17000:06:57,619 --> 00:06:58,616What is that? save google translate
17100:06:58,651 --> 00:07:01,384It's a burin off a parrot beak. save google translate
17200:07:01,419 --> 00:07:03,234Inclined chisel point... save google translate
17300:07:03,269 --> 00:07:05,293Probably early Magdalenian. save google translate
17400:07:05,328 --> 00:07:07,317May I see that?Sure. save google translate
17500:07:13,417 --> 00:07:15,150Yes indeed, that's what it is. save google translate
17600:07:16,384 --> 00:07:17,583What's a burin? save google translate
17700:07:17,618 --> 00:07:19,249A burin is a flint tool save google translate
17800:07:19,284 --> 00:07:21,883for grooving wood andbone, antlers especially, save google translate
17900:07:21,918 --> 00:07:24,382to make spear and harpoon points. save google translate
18000:07:24,417 --> 00:07:26,417Magdalenians weren'tnoted for flint work, save google translate
18100:07:26,452 --> 00:07:28,184so this is a very nice specimen. save google translate
18200:07:28,219 --> 00:07:30,684Okay, what's a Magdalenian? save google translate
18300:07:30,719 --> 00:07:32,115A later Cro-Magnon, save google translate
18400:07:32,150 --> 00:07:33,449without gettin' technical. save google translate
18500:07:33,484 --> 00:07:36,618It's the final cultureof the upper Paleolithic. save google translate
18600:07:36,653 --> 00:07:38,435If stones could speak, eh, Art? save google translate
18700:07:38,470 --> 00:07:40,182So where'd you get that, John? save google translate
18800:07:40,217 --> 00:07:42,783Believe it or not, from a thrift shop.A quarter. save google translate
18900:07:42,818 --> 00:07:44,349You lucky dog! save google translate
19000:07:44,384 --> 00:07:46,651I gotta go diggingfor this kind of stuff. save google translate
19100:07:46,686 --> 00:07:47,883Can I, uh...? save google translate
19200:07:47,918 --> 00:07:48,917Yeah. save google translate
19300:07:52,317 --> 00:07:53,451Huh. save google translate
19400:07:58,484 --> 00:08:00,182Maybe... save google translate
19500:08:00,217 --> 00:08:01,782I'm glad you did this. save google translate
19600:08:01,817 --> 00:08:04,618Did what? You mean come over? save google translate
19700:08:04,653 --> 00:08:06,349Maybe? save google translate
19800:08:06,384 --> 00:08:07,667Definitely. save google translate
19900:08:07,702 --> 00:08:09,026Gee, thanks. save google translate
20000:08:09,061 --> 00:08:10,351Well, so are we. save google translate
20100:08:10,386 --> 00:08:11,782So are we. save google translate
20200:08:11,817 --> 00:08:13,950We couldn't let you just run off. save google translate
20300:08:13,985 --> 00:08:15,150Thanks. save google translate
20400:08:17,184 --> 00:08:18,949John, what is up, huh? save google translate
20500:08:18,984 --> 00:08:20,484Are you on America's most wanted?' /> save google translate
20600:08:20,519 --> 00:08:21,649We won't turn you in. save google translate
20700:08:21,684 --> 00:08:23,050Yeah, come on, out with it. save google translate
20800:08:23,085 --> 00:08:24,050You're among friends. save google translate
20900:08:24,085 --> 00:08:25,317Snoopy friends. save google translate
21000:08:25,352 --> 00:08:26,349Forget it. save google translate
21100:08:26,384 --> 00:08:28,015You are creating the mystery here. save google translate
21200:08:28,050 --> 00:08:30,351Obviously, you have somethingyou'd like to say. Say it! save google translate
21300:08:31,984 --> 00:08:33,618Well, maybe I... save google translate
21400:08:34,750 --> 00:08:35,984Ten, nine, eight, seven... save google translate
21500:08:36,019 --> 00:08:37,050Harry, stop. save google translate
21600:08:38,551 --> 00:08:41,416There is something I'mtempted to tell you, I think. save google translate
21700:08:41,451 --> 00:08:45,050I've never done this before,and I wonder how it'll pan out. save google translate
21800:08:48,217 --> 00:08:50,517I wonder if I could askyou a silly question. save google translate
21900:08:50,552 --> 00:08:51,516John, we're teachers. save google translate
22000:08:51,551 --> 00:08:53,484We answer silly questions all the time. save google translate
22100:08:53,519 --> 00:08:54,583Hey! save google translate
22200:08:54,618 --> 00:08:58,284What if a man from the upper Paleolithic save google translate
22300:08:58,319 --> 00:09:00,118survived until the present day? save google translate
22400:09:00,153 --> 00:09:01,917What do you mean, survived? save google translate
22500:09:01,952 --> 00:09:03,249Never died? save google translate
22600:09:03,284 --> 00:09:05,351Yes. What would he be like? save google translate
22700:09:05,386 --> 00:09:06,882Well, I know some guys. save google translate
22800:09:06,917 --> 00:09:08,734You ever been to the Ozarks? save google translate
22900:09:08,769 --> 00:09:10,516It's an interesting idea. save google translate
23000:09:10,551 --> 00:09:13,050What, are you working ona science fiction story? save google translate
23100:09:13,085 --> 00:09:15,317Say I am. What would he be like? save google translate
23200:09:15,352 --> 00:09:16,634Pretty tired. save google translate
23300:09:18,528 --> 00:09:20,282Well, seriously, save google translate
23400:09:20,317 --> 00:09:22,484As Art's book title suggests, save google translate
23500:09:22,519 --> 00:09:24,651he might be like any of us. save google translate
23600:09:24,686 --> 00:09:25,949Dan. A caveman? save google translate
23700:09:25,984 --> 00:09:27,801Well, there's no anatomical difference save google translate
23800:09:27,836 --> 00:09:29,583between, say, a Cro-Magnon and us. save google translate
23900:09:29,618 --> 00:09:32,017Except that as a rule,we've grown taller. save google translate
24000:09:32,052 --> 00:09:34,382What's the selectiveadvantage of height? save google translate
24100:09:34,417 --> 00:09:37,150Better to see predatorsin tall grass, my dear. save google translate
24200:09:37,185 --> 00:09:39,449Actually, tall and skinny save google translate
24300:09:39,484 --> 00:09:42,351radiates heat moreeffectively in warmer climates. save google translate
24400:09:42,386 --> 00:09:43,649And as for neanderthals, save google translate
24500:09:43,684 --> 00:09:45,384I mean, we've all seen apish people. save google translate
24600:09:45,419 --> 00:09:46,618That strain's still with us. save google translate
24700:09:46,653 --> 00:09:48,750But he'd be a caveman. save google translate
24800:09:48,785 --> 00:09:49,782No, he wouldn't. save google translate
24900:09:49,817 --> 00:09:50,815John's hypothetical man save google translate
25000:09:50,850 --> 00:09:52,618would have livedthrough 140 centuries... save google translate
25100:09:52,653 --> 00:09:54,015Yeah, roughly. save google translate
25200:09:54,050 --> 00:09:56,433...and changed with every one of them. save google translate
25300:09:56,468 --> 00:09:58,782I mean, assuming normal intelligence. save google translate
25400:09:58,817 --> 00:10:01,284Well, we think men ofthe upper Paleolithic save google translate
25500:10:01,319 --> 00:10:03,151were as intelligent as we are. save google translate
25600:10:03,186 --> 00:10:04,949They just didn't know as much. save google translate
25700:10:04,984 --> 00:10:07,950John's man would havelearned as the race learned. save google translate
25800:10:07,985 --> 00:10:11,118In fact, if he had an inquiring mind, save google translate
25900:10:11,153 --> 00:10:14,216his knowledge might be astonishing. save google translate
26000:10:14,251 --> 00:10:16,517If you do write that,let me have a look at it. save google translate
26100:10:16,552 --> 00:10:18,783I'm sure you'll make someanthropological boners. save google translate
26200:10:18,818 --> 00:10:19,882It's a deal. save google translate
26300:10:19,917 --> 00:10:21,767What would keep him alive? save google translate
26400:10:21,802 --> 00:10:23,618What does the biologist say? save google translate
26500:10:23,653 --> 00:10:25,282Cigarettes. save google translate
26600:10:25,317 --> 00:10:27,115And ice cream. save google translate
26700:10:27,150 --> 00:10:29,249All right, all right, I'll play. save google translate
26800:10:29,284 --> 00:10:32,984All right, um, in science fiction terms, save google translate
26900:10:33,019 --> 00:10:34,651I would say... save google translate
27000:10:36,184 --> 00:10:39,984Perfect regenerationof the body's cells, save google translate
27100:10:40,019 --> 00:10:42,115especially in the vital organs. save google translate
27200:10:42,150 --> 00:10:44,017Actually, the humanbody appears designed save google translate
27300:10:44,052 --> 00:10:46,115to live about 190 years. save google translate
27400:10:46,150 --> 00:10:49,984Most of us just die of slow poisoning. save google translate
27500:10:50,019 --> 00:10:51,516Maybe he did something right, save google translate
27600:10:51,551 --> 00:10:54,850something everybody elsein history had done wrong. save google translate
27700:10:54,885 --> 00:10:56,282What, like eat the food, save google translate
27800:10:56,317 --> 00:10:58,317drink the water, and breathe the air? save google translate
27900:10:58,352 --> 00:11:00,301Prior to modern times, save google translate
28000:11:00,336 --> 00:11:02,216those were pristine. save google translate
28100:11:02,251 --> 00:11:06,718We've extended our lifespanin a world that's, uh... save google translate
28200:11:06,753 --> 00:11:08,616not fit to live in. save google translate
28300:11:08,651 --> 00:11:10,115You know, it could happen. save google translate
28400:11:10,150 --> 00:11:12,451The pancreas turns overcells every 24 hours, save google translate
28500:11:12,486 --> 00:11:14,085the stomach lining in three days, save google translate
28600:11:14,120 --> 00:11:15,684the entire body in seven years, save google translate
28700:11:15,719 --> 00:11:17,249but the process falters. save google translate
28800:11:17,284 --> 00:11:20,084Waste accumulates, eventuallyproves fatal to function. save google translate
28900:11:20,119 --> 00:11:22,750Now if a quirk in his immune system save google translate
29000:11:22,785 --> 00:11:24,516led to perfect detox, save google translate
29100:11:24,551 --> 00:11:26,517perfect renewal, then yeah. save google translate
29200:11:26,552 --> 00:11:28,782He could duck decay. save google translate
29300:11:28,817 --> 00:11:31,050Mm, that's a secretwe'd all love to have. save google translate
29400:11:31,085 --> 00:11:34,017Would you really want to do that? save google translate
29500:11:34,052 --> 00:11:35,949Live 14,000 years? save google translate
29600:11:35,984 --> 00:11:38,783Well, if I could stayhealthy and I didn't age, save google translate
29700:11:38,818 --> 00:11:39,949I mean, why not? save google translate
29800:11:39,984 --> 00:11:42,150Yeah. What a chance to learn. save google translate
29900:11:42,185 --> 00:11:45,015Is anyone hungry? save google translate
30000:11:45,050 --> 00:11:47,917You know, the more I thinkabout it, yeah, it's possible. save google translate
30100:11:47,952 --> 00:11:49,516Anything is possible, right? save google translate
30200:11:49,551 --> 00:11:52,817After all, one century's magic,another century's science. save google translate
30300:11:52,852 --> 00:11:54,984They thought Columbuswas a nut job, right? save google translate
30400:11:55,019 --> 00:11:56,082Pasteur, Copernicus? save google translate
30500:11:56,117 --> 00:11:57,750Aristarchus long before that. save google translate
30600:11:57,785 --> 00:11:58,882Right. save google translate
30700:11:58,917 --> 00:12:01,234I had a chance to sail with Columbus, save google translate
30800:12:01,269 --> 00:12:03,643Only I'm not the adventurous type. save google translate
30900:12:03,678 --> 00:12:06,614I was pretty sure the Earth was round, save google translate
31000:12:06,649 --> 00:12:09,366but at that point, I still thought save google translate
31100:12:09,401 --> 00:12:12,084he might fall off an edge someplace... save google translate
31200:12:22,050 --> 00:12:24,417Look around, John. save google translate
31300:12:24,452 --> 00:12:25,848We just did. save google translate
31400:12:25,883 --> 00:12:28,217I suppose there's ajoke in there somewhere, save google translate
31500:12:28,252 --> 00:12:29,516but I don't get it. save google translate
31600:12:29,551 --> 00:12:31,417There's nothing to get. save google translate
31700:12:31,452 --> 00:12:33,249What are we talking about? save google translate
31800:12:33,284 --> 00:12:35,184We were just talking about a caveman save google translate
31900:12:35,219 --> 00:12:37,584who survives until the present time. save google translate
32000:12:37,619 --> 00:12:39,950As you said, what a chance to learn, save google translate
32100:12:39,985 --> 00:12:41,384once I learned to learn. save google translate
32200:12:43,584 --> 00:12:45,618Did you start the whiskeybefore we got here? save google translate
32300:12:47,651 --> 00:12:50,584Pretend it's science fiction. save google translate
32400:12:50,619 --> 00:12:52,382Figure it out. save google translate
32500:12:52,417 --> 00:12:56,917Okay, a-- Very old Cro-Magnon save google translate
32600:12:56,952 --> 00:12:58,484living until the present. save google translate
32700:13:01,085 --> 00:13:02,082Oh! save google translate
32800:13:06,286 --> 00:13:08,349What? save google translate
32900:13:08,384 --> 00:13:11,284John just confided thathe's 14,000 years old. save google translate
33000:13:11,319 --> 00:13:14,917Oh, John, you don't look a day over 900. save google translate
33100:13:14,952 --> 00:13:16,182Okay, okay. save google translate
33200:13:16,217 --> 00:13:17,950All right, Spock, I'llplay your little game. save google translate
33300:13:17,985 --> 00:13:20,668What do you want? What's the punch line? save google translate
33400:13:20,703 --> 00:13:23,351Every ten years or so, when people start save google translate
33500:13:23,386 --> 00:13:25,117to notice I don't age, I move on. save google translate
33600:13:27,718 --> 00:13:30,134That's very good,that's very quick, John. save google translate
33700:13:30,169 --> 00:13:32,551I wanna read thatstory when you're done. save google translate
33800:13:32,586 --> 00:13:34,082You want more? save google translate
33900:13:34,117 --> 00:13:35,984By all means. This is great. save google translate
34000:13:36,019 --> 00:13:37,017All right, now... save google translate
34100:13:38,084 --> 00:13:40,718So you think that you are a... save google translate
34200:13:40,753 --> 00:13:41,815A, uh, Cro-Magnon. save google translate
34300:13:41,850 --> 00:13:43,417Well, I didn't learn it in school. save google translate
34400:13:43,452 --> 00:13:45,149That's my best guess, save google translate
34500:13:45,184 --> 00:13:49,651based on archaeological data,maps, anthropological research. save google translate
34600:13:49,686 --> 00:13:51,049Since Mesopotamia, save google translate
34700:13:51,084 --> 00:13:54,250I've got the last...4,000 years straight. save google translate
34800:13:54,285 --> 00:13:57,417You're ahead of mostpeople, so please, go on. save google translate
34900:13:57,452 --> 00:13:59,017Well, you know the background stuff, save google translate
35000:13:59,052 --> 00:14:00,482so I'll make it brief. save google translate
35100:14:00,517 --> 00:14:02,984In what I call my first lifetime, save google translate
35200:14:03,019 --> 00:14:04,718I aged to about 35... save google translate
35300:14:04,753 --> 00:14:06,382what you see. save google translate
35400:14:06,417 --> 00:14:08,551I ended up leading my group. save google translate
35500:14:08,586 --> 00:14:10,416They saw me as magical. save google translate
35600:14:10,451 --> 00:14:13,482I didn't even have to fight for it. save google translate
35700:14:13,517 --> 00:14:16,384Then fear came, and they chased me away. save google translate
35800:14:16,419 --> 00:14:17,915They thought that I was save google translate
35900:14:17,950 --> 00:14:20,284stealing their lives away to stay young. save google translate
36000:14:20,319 --> 00:14:22,618The prehistoric originof the vampire myth. save google translate
36100:14:22,653 --> 00:14:23,583That is good! save google translate
36200:14:23,618 --> 00:14:24,649First thousand years, save google translate
36300:14:24,684 --> 00:14:26,782I didn't know up from sideways. save google translate
36400:14:26,817 --> 00:14:29,251How do you know thefirst thousand years? save google translate
36500:14:29,286 --> 00:14:30,818An informed guess, based on what save google translate
36600:14:30,853 --> 00:14:32,316I've learned in my memories. save google translate
36700:14:32,351 --> 00:14:34,417Most people can scarcelyremember their childhood, save google translate
36800:14:34,452 --> 00:14:36,517but you have memories of that time? save google translate
36900:14:36,552 --> 00:14:38,115Like yours, selective. save google translate
37000:14:38,150 --> 00:14:41,517You know, the high points,the low points, traumas. save google translate
37100:14:41,552 --> 00:14:43,282They stick in the mind forever. save google translate
37200:14:43,317 --> 00:14:47,217Put down at 3 or 35,you still feel a twinge. save google translate
37300:14:49,684 --> 00:14:51,015Go on. save google translate
37400:14:51,050 --> 00:14:54,100I kept getting chasedbecause I wouldn't die, save google translate
37500:14:54,135 --> 00:14:57,526so I got the hang ofjoining new groups I found. save google translate
37600:14:57,561 --> 00:15:00,917I also got the idea ofperiodically moving on. save google translate
37700:15:02,017 --> 00:15:03,549We were semi-nomadic, of course, save google translate
37800:15:03,584 --> 00:15:06,551following the weatherand the game we hunted. save google translate
37900:15:06,586 --> 00:15:08,549The first 2,000 years were cold. save google translate
38000:15:08,584 --> 00:15:11,184We learned it was warmerat lower elevations. save google translate
38100:15:11,219 --> 00:15:13,818Late glacial period, I assume. save google translate
38200:15:13,853 --> 00:15:16,417What was the terrain like? save google translate
38300:15:16,452 --> 00:15:19,583Mountainous. save google translate
38400:15:19,618 --> 00:15:21,484Vast plains to the west. save google translate
38500:15:22,684 --> 00:15:25,618West - something you learned in school. save google translate
38600:15:25,653 --> 00:15:28,249Towards the setting sun. save google translate
38700:15:28,284 --> 00:15:30,617I suspect I saw the British isles save google translate
38800:15:30,652 --> 00:15:32,950from what is now the French coast. save google translate
38900:15:32,985 --> 00:15:34,616Huge mountains... save google translate
39000:15:34,651 --> 00:15:37,384on the other side ofan enormous deep valley save google translate
39100:15:37,419 --> 00:15:39,335that was shadowed by the setting sun. save google translate
39200:15:39,370 --> 00:15:41,216This is before they were separated save google translate
39300:15:41,251 --> 00:15:43,883from the continent by risingseas, as glaciers melted. save google translate
39400:15:45,017 --> 00:15:46,482That happened? save google translate
39500:15:46,517 --> 00:15:48,651Yes, the end of the Pleistocene. save google translate
39600:15:48,686 --> 00:15:50,718So far, what he says fits. save google translate
39700:15:50,753 --> 00:15:52,785Oh, yeah, into any textbook. save google translate
39800:15:52,820 --> 00:15:54,782And that's where I found it. save google translate
39900:15:54,817 --> 00:15:56,684How can I have knowledgeable recall save google translate
40000:15:56,719 --> 00:15:58,551if I didn't have knowledge? save google translate
40100:15:58,586 --> 00:16:00,583It's all retrospective. save google translate
40200:16:00,618 --> 00:16:03,084All I can do isintegrate my recollections save google translate
40300:16:03,119 --> 00:16:04,882with modern findings. save google translate
40400:16:04,917 --> 00:16:07,584Caveman, you gonna hit meover the head with a club save google translate
40500:16:07,619 --> 00:16:09,268and drag me into the bedroom? save google translate
40600:16:09,303 --> 00:16:10,917You'd be more fun conscious. save google translate
40700:16:10,952 --> 00:16:11,882Oh, John. save google translate
40800:16:11,917 --> 00:16:13,182Let me get this straight. save google translate
40900:16:13,217 --> 00:16:15,067We're not talking about reincarnation. save google translate
41000:16:15,102 --> 00:16:16,917You're not saying that you remember save google translate
41100:16:16,952 --> 00:16:18,351whatever the hell it would be, save google translate
41200:16:18,386 --> 00:16:19,715200 separate lifetimes, dying save google translate
41300:16:19,750 --> 00:16:22,150and being born again and yada yada? save google translate
41400:16:22,185 --> 00:16:23,651One lifetime. save google translate
41500:16:24,817 --> 00:16:26,184Some lifetime. save google translate
41600:16:26,219 --> 00:16:27,516Wow. save google translate
41700:16:27,551 --> 00:16:30,017Maybe there is somethingto this reincarnation thing. save google translate
41800:16:30,052 --> 00:16:31,316You're supposed to come back save google translate
41900:16:31,351 --> 00:16:32,951again and again, learn and learn, save google translate
42000:16:32,986 --> 00:16:34,551and somehow, John, you just managed save google translate
42100:16:34,586 --> 00:16:36,117to bypass all the other bodies. save google translate
42200:16:36,152 --> 00:16:38,417Well, what's the point? save google translate
42300:16:41,451 --> 00:16:43,282What about oceans? save google translate
42400:16:43,317 --> 00:16:45,616Didn't see them till much later. save google translate
42500:16:45,651 --> 00:16:47,984So how would you knowan ocean from a lake? save google translate
42600:16:48,019 --> 00:16:49,848Big waves - something else. save google translate
42700:16:49,883 --> 00:16:52,082I can only surmise in retrospect. save google translate
42800:16:52,117 --> 00:16:54,117Were you curious aboutwhere it all came from? save google translate
42900:16:55,584 --> 00:16:57,784We would look up at the sky and wonder. save google translate
43000:16:57,819 --> 00:16:59,984"There's gotta besome big guys up there. save google translate
43100:17:00,019 --> 00:17:01,783What else made all this down here?" save google translate
43200:17:01,818 --> 00:17:03,316At first I thought save google translate
43300:17:03,351 --> 00:17:05,951there was something wrong with me - save google translate
43400:17:05,986 --> 00:17:08,551maybe I was a bad guy for not dying. save google translate
43500:17:09,718 --> 00:17:12,950Then I began to wonder if I was cursed save google translate
43600:17:12,985 --> 00:17:15,249or perhaps blessed. save google translate
43700:17:15,284 --> 00:17:18,950Then I thought maybe I had a mission. save google translate
43800:17:18,985 --> 00:17:20,734Do you still think you do? save google translate
43900:17:20,769 --> 00:17:22,484God works in mysterious ways. save google translate
44000:17:22,519 --> 00:17:25,883I think I just happened. save google translate
44100:17:33,619 --> 00:17:34,718Wow. save google translate
44200:17:34,753 --> 00:17:35,817Hello? save google translate
44300:17:36,883 --> 00:17:38,733Yes, Ellie? save google translate
44400:17:38,768 --> 00:17:40,584What's wrong? save google translate
44500:17:40,619 --> 00:17:41,734Sandy? save google translate
44600:17:41,769 --> 00:17:42,850Coming. save google translate
44700:17:45,750 --> 00:17:47,115Yeah? save google translate
44800:17:47,150 --> 00:17:48,883Do we have Ellie's midterm here? save google translate
44900:17:51,317 --> 00:17:52,349Yeah, sorry. save google translate
45000:17:52,384 --> 00:17:54,850I picked it up with the periodicals. save google translate
45100:17:54,885 --> 00:17:56,182Got it. save google translate
45200:17:56,217 --> 00:17:57,917No, you're worried about your parents? save google translate
45300:17:57,952 --> 00:17:59,351Don't- Don't worry. save google translate
45400:17:59,386 --> 00:18:00,715You passed, C+. save google translate
45500:18:00,750 --> 00:18:03,150Take care of yourself. save google translate
45600:18:03,185 --> 00:18:04,583Good kid. save google translate
45700:18:04,618 --> 00:18:06,451What does pre-med need with history? save google translate
45800:18:06,486 --> 00:18:07,818Got it. save google translate
45900:18:07,853 --> 00:18:09,150Thank you. save google translate
46000:18:11,417 --> 00:18:12,616Sorry, guys. save google translate
46100:18:12,651 --> 00:18:14,349John, please continue. save google translate
46200:18:14,384 --> 00:18:16,618Come on, I thought wewere done with that. save google translate
46300:18:16,653 --> 00:18:18,251No! Let's go on with it. save google translate
46400:18:18,286 --> 00:18:19,649It's interesting. save google translate
46500:18:19,684 --> 00:18:22,517Besides, I think he's makinga certain amount of sense. save google translate
46600:18:22,552 --> 00:18:25,117Like Hegel.Logic from absurd premises. save google translate
46700:18:25,152 --> 00:18:26,482That Van Gogh? save google translate
46800:18:26,517 --> 00:18:28,683He gave it to me. save google translate
46900:18:28,718 --> 00:18:31,417I was, uh, Jacques Bourne at the time, save google translate
47000:18:31,452 --> 00:18:32,667A pig farmer. save google translate
47100:18:32,702 --> 00:18:34,009A pig farmer? save google translate
47200:18:35,317 --> 00:18:37,382I like to work with my hands. save google translate
47300:18:37,417 --> 00:18:39,517He would come out to the place, paint. save google translate
47400:18:39,552 --> 00:18:41,618We talked about capturing nature in art. save google translate
47500:18:41,653 --> 00:18:43,785Turner, Cezanne, Pissarro. save google translate
47600:18:43,820 --> 00:18:45,752Oh, the Nolde landscapes. save google translate
47700:18:45,787 --> 00:18:47,649Not in Van Gogh's time. save google translate
47800:18:47,684 --> 00:18:49,217He would have loved them, though. save google translate
47900:18:49,252 --> 00:18:50,249Yes. save google translate
48000:18:50,284 --> 00:18:51,982Well, I don't understand save google translate
48100:18:52,017 --> 00:18:54,184why you can't rememberwhere you're from. save google translate
48200:18:54,219 --> 00:18:55,984Geography hasn't changed. save google translate
48300:18:56,019 --> 00:18:57,683I learned that in- save google translate
48400:18:57,718 --> 00:18:59,017professor Hensen's tepid lectures. save google translate
48500:18:59,052 --> 00:19:00,449But you're right. save google translate
48600:19:00,484 --> 00:19:02,618Where did you live whenyou were five years old? save google translate
48700:19:02,653 --> 00:19:03,748Little Rock. save google translate
48800:19:03,783 --> 00:19:05,783Your mother, she took you to the market? save google translate
48900:19:05,818 --> 00:19:07,117Mm-Hmm. What direction was it? save google translate
49000:19:07,152 --> 00:19:08,534From your house. save google translate
49100:19:08,569 --> 00:19:09,917I don't know. save google translate
49200:19:09,952 --> 00:19:10,882How far? save google translate
49300:19:10,917 --> 00:19:12,782Um, three blocks. save google translate
49400:19:12,817 --> 00:19:14,317Were there any references save google translate
49500:19:14,352 --> 00:19:15,782that stuck in your mind? save google translate
49600:19:15,817 --> 00:19:17,284Well, there was a gas station save google translate
49700:19:17,319 --> 00:19:18,882and a big field. save google translate
49800:19:18,917 --> 00:19:21,050I was told I could never go there alone. save google translate
49900:19:21,085 --> 00:19:22,718And if you went back there today, save google translate
50000:19:22,753 --> 00:19:24,216Would it be the same? save google translate
50100:19:24,251 --> 00:19:27,117No. I'm sure it's alldifferent and built up. save google translate
50200:19:27,152 --> 00:19:29,984Thus the saying"You can't go home again" save google translate
50300:19:30,019 --> 00:19:31,284Because it isn't there anymore. save google translate
50400:19:31,319 --> 00:19:33,082Picture it on my scale- save google translate
50500:19:33,117 --> 00:19:36,417I migrated through an endless flat space save google translate
50600:19:36,452 --> 00:19:38,848full of endless new things. save google translate
50700:19:38,883 --> 00:19:43,718Forests, mountains, tundra, canyons. save google translate
50800:19:43,753 --> 00:19:47,301My memory sees what I saw then. save google translate
50900:19:47,336 --> 00:19:50,626My eye sees freeways, urban sprawl, save google translate
51000:19:50,661 --> 00:19:53,882Big Macs under the Eiffel tower. save google translate
51100:19:53,917 --> 00:19:56,618Early on, the worldgot bigger and bigger, save google translate
51200:19:56,653 --> 00:19:58,949and then... save google translate
51300:19:58,984 --> 00:20:00,783Think what I've had to unlearn. save google translate
51400:20:00,818 --> 00:20:02,649And now you're moving on. save google translate
51500:20:02,684 --> 00:20:05,384As you've said, there'stalk of my not aging, save google translate
51600:20:05,419 --> 00:20:08,182And when that happens, I move on. save google translate
51700:20:08,217 --> 00:20:11,783Well, it might make senseto set up your next identity, save google translate
51800:20:11,818 --> 00:20:15,084Your next ten years, andthen just drop into it. save google translate
51900:20:15,119 --> 00:20:16,868I've done that a few times, save google translate
52000:20:16,903 --> 00:20:18,727even passed as my own son. save google translate
52100:20:18,762 --> 00:20:20,516"Oh, you're an engineer, too? save google translate
52200:20:20,551 --> 00:20:23,049You're Ben's son. He was a good man." save google translate
52300:20:23,084 --> 00:20:25,734Saves trouble withcredentials and references. save google translate
52400:20:25,769 --> 00:20:28,384On the other hand, I'vebeen busted a few times. save google translate
52500:20:28,419 --> 00:20:31,451Spent a year in jail, Belgium, 1862 save google translate
52600:20:31,486 --> 00:20:33,115- I won't forget that - save google translate
52700:20:33,150 --> 00:20:35,150for faking a government application. save google translate
52800:20:35,185 --> 00:20:37,049When'd you come to America? save google translate
52900:20:37,084 --> 00:20:39,2171890, right after Van Gogh's death, save google translate
53000:20:39,252 --> 00:20:41,284With some French immigrants... save google translate
53100:20:41,319 --> 00:20:42,883Moving on. save google translate
53200:20:45,651 --> 00:20:48,718An answer for every question. save google translate
53300:20:48,753 --> 00:20:50,482Except one, John. save google translate
53400:20:50,517 --> 00:20:51,850Why're you doing this? save google translate
53500:20:54,384 --> 00:20:56,850A whim. Maybe not such a good idea. save google translate
53600:20:56,885 --> 00:20:58,416I... save google translate
53700:20:58,451 --> 00:21:01,551Wanted to say good-bye to you as me, save google translate
53800:21:01,586 --> 00:21:03,501not what you thought I was. save google translate
53900:21:03,536 --> 00:21:05,382Well, since this isn't funny, save google translate
54000:21:05,417 --> 00:21:07,850we think you might have a problem. save google translate
54100:21:07,885 --> 00:21:09,651A very serious problem. save google translate
54200:21:10,950 --> 00:21:12,748I've got boxes to move. save google translate
54300:21:12,783 --> 00:21:14,517I'll give you a hand. save google translate
54400:21:15,718 --> 00:21:20,517Wouldn't you havesome relic, an artifact save google translate
54500:21:20,552 --> 00:21:22,950to remind you of your early life? save google translate
54600:21:22,985 --> 00:21:24,451Like this, maybe? save google translate
54700:21:24,486 --> 00:21:25,850Thrift shop. save google translate
54800:21:25,885 --> 00:21:26,950Really. save google translate
54900:21:29,251 --> 00:21:31,618If you lived 100... 1,000 years... save google translate
55000:21:34,184 --> 00:21:35,616Would you still have this? save google translate
55100:21:35,651 --> 00:21:37,617What would cause you to keep it? save google translate
55200:21:37,652 --> 00:21:39,584As a memento to your beginnings, save google translate
55300:21:39,619 --> 00:21:41,118even if you didn't have save google translate
55400:21:41,153 --> 00:21:43,185the concept of beginnings? save google translate
55500:21:43,220 --> 00:21:45,217It would be gone, lost. save google translate
55600:21:46,351 --> 00:21:47,416No. save google translate
55700:21:47,451 --> 00:21:49,251I don't have artifacts. save google translate
55800:21:51,718 --> 00:21:53,117Keep that. save google translate
55900:21:55,251 --> 00:21:56,484Interesting. save google translate
56000:21:58,117 --> 00:22:00,250You could have lied about that. save google translate
56100:22:00,285 --> 00:22:02,384Don't talk about me while I'm gone. save google translate
56200:22:10,417 --> 00:22:12,216Is he serious? save google translate
56300:22:12,251 --> 00:22:15,015If he is, I'm sorry to say he's... save google translate
56400:22:15,050 --> 00:22:17,950Oh, how could he haveconcealed that for ten years? save google translate
56500:22:17,985 --> 00:22:20,084Least he doesn't appear to be dangerous. save google translate
56600:22:22,783 --> 00:22:23,949What are you doing? save google translate
56700:22:23,984 --> 00:22:25,984Checkin' for a hidden mic. save google translate
56800:22:26,019 --> 00:22:27,351Candid camera. save google translate
56900:22:29,184 --> 00:22:31,134He's fabricating these wild stories. save google translate
57000:22:31,169 --> 00:22:33,084I've never seen him acting like this. save google translate
57100:22:33,119 --> 00:22:35,216Oh, it's crazy. save google translate
57200:22:35,251 --> 00:22:38,684All right, all right,as soon as you can, then. save google translate
57300:22:45,251 --> 00:22:46,917I love you, you know. save google translate
57400:22:48,251 --> 00:22:49,718I know. save google translate
57500:22:51,517 --> 00:22:54,251Since my first week at the office. save google translate
57600:22:58,317 --> 00:22:59,282And? save google translate
57700:22:59,317 --> 00:23:02,649I care very much about you, save google translate
57800:23:02,684 --> 00:23:05,251but now you know whatyou'd be getting into. save google translate
57900:23:05,286 --> 00:23:07,184Do you really think you're a caveman? save google translate
58000:23:07,219 --> 00:23:08,783Do you? save google translate
58100:23:14,817 --> 00:23:16,049Could you love me, save google translate
58200:23:16,084 --> 00:23:18,484or don't you believe in that anymore? save google translate
58300:23:19,917 --> 00:23:22,150I've gotten over it too many times. save google translate
58400:23:23,718 --> 00:23:25,184Fond of you... save google translate
58500:23:26,517 --> 00:23:28,883certainly attracted to you. save google translate
58600:23:31,251 --> 00:23:32,217That's it? save google translate
58700:23:36,317 --> 00:23:37,750I can work with that. save google translate
58800:23:40,950 --> 00:23:43,500If what I'm saying is true, save google translate
58900:23:43,535 --> 00:23:46,050you and any children will age. save google translate
59000:23:46,085 --> 00:23:47,349I won't. save google translate
59100:23:47,384 --> 00:23:49,316And one day I'll leave. save google translate
59200:23:49,351 --> 00:23:52,317You'll go back to yourMay-December romances. save google translate
59300:23:52,352 --> 00:23:53,482The simple fact is save google translate
59400:23:53,517 --> 00:23:55,517that I can't give you forever. save google translate
59500:23:57,517 --> 00:23:58,917How long's forever? save google translate
59600:24:00,950 --> 00:24:02,850Who ever really has it? save google translate
59700:24:06,484 --> 00:24:09,434My parents split up before I was born, save google translate
59800:24:09,469 --> 00:24:12,384And then my mom's next marriage lasted save google translate
59900:24:12,419 --> 00:24:13,850what, a whole three years? save google translate
60000:24:15,850 --> 00:24:18,783Then there's death,illness, acts of god... save google translate
60100:24:20,917 --> 00:24:22,950No one knows how long they have. save google translate
60200:24:24,718 --> 00:24:26,384Or how little. save google translate
60300:24:29,883 --> 00:24:31,184I love you. save google translate
60400:24:33,117 --> 00:24:34,718Take whatever you can get. save google translate
60500:24:37,750 --> 00:24:39,284Like ten years? save google translate
60600:24:45,317 --> 00:24:46,733Ah! Ha ha ha! save google translate
60700:24:48,185 --> 00:24:49,167Uhn! save google translate
60800:24:49,202 --> 00:24:50,115Oh. save google translate
60900:24:50,150 --> 00:24:52,182Why did you do that? save google translate
61000:24:52,217 --> 00:24:54,850I wanted to see how fast youwere. Check your reflexes. save google translate
61100:24:54,885 --> 00:24:57,017I don't have eyes inthe back of my head, save google translate
61200:24:57,052 --> 00:24:58,818I can't hear a flea walking, save google translate
61300:24:58,853 --> 00:25:00,549I am not in any way superman. save google translate
61400:25:00,584 --> 00:25:03,017Well, I'm a second-degree black belt. save google translate
61500:25:03,052 --> 00:25:04,850Give it another thousand years. save google translate
61600:25:06,484 --> 00:25:08,517Well. I got it, I got it, I got it. save google translate
61700:25:10,117 --> 00:25:11,082Jesus. save google translate
61800:25:11,117 --> 00:25:12,984Smooth demonstration, Harry. save google translate
61900:25:13,019 --> 00:25:15,017Sit on it, Dan. save google translate
62000:25:16,217 --> 00:25:17,783I still have questions. save google translate
62100:25:17,818 --> 00:25:19,583I-I do too, John. save google translate
62200:25:19,618 --> 00:25:22,217I mean, are we done with prehistory yet? save google translate
62300:25:22,252 --> 00:25:25,134Remember any of your original language? save google translate
62400:25:25,169 --> 00:25:28,017A little. One thinghasn't changed much... save google translate
62500:25:31,718 --> 00:25:33,616Did you ever do any cave art? save google translate
62600:25:33,651 --> 00:25:35,684Do you know the rock art at Les Eyzies? save google translate
62700:25:35,719 --> 00:25:36,848Mm-Hmm. save google translate
62800:25:36,883 --> 00:25:39,217It was the work of a man named... save google translate
62900:25:40,783 --> 00:25:41,815Giraud. save google translate
63000:25:41,850 --> 00:25:43,500He did a pretty good job. save google translate
63100:25:43,535 --> 00:25:45,976He would draw the animals save google translate
63200:25:46,011 --> 00:25:48,331that we hoped to find to eat. save google translate
63300:25:48,366 --> 00:25:50,441One day after a fruitless hunt, save google translate
63400:25:50,476 --> 00:25:52,597our chief stomped his teeth out save google translate
63500:25:52,632 --> 00:25:54,683because his magic had failed him. save google translate
63600:25:54,718 --> 00:25:57,783After that, someone hadto chew his food for him. save google translate
63700:25:57,818 --> 00:25:59,618Finally, he got- I suspect- save google translate
63800:25:59,653 --> 00:26:01,715an infected jaw, save google translate
63900:26:01,750 --> 00:26:03,417and he was abandoned. save google translate
64000:26:03,452 --> 00:26:05,216That's awful. save google translate
64100:26:05,251 --> 00:26:07,067You have to know what to kill. save google translate
64200:26:07,102 --> 00:26:08,848Is this why all your students save google translate
64300:26:08,883 --> 00:26:11,217say your knowledge of history is... save google translate
64400:26:11,252 --> 00:26:12,282so amazing? save google translate
64500:26:12,317 --> 00:26:14,382No, that's mostly based on study. save google translate
64600:26:14,417 --> 00:26:18,684Remember, it's one man,one place at a time, save google translate
64700:26:18,719 --> 00:26:20,982My solitary viewpoint save google translate
64800:26:21,017 --> 00:26:23,718of a world I knew almost nothing about. save google translate
64900:26:23,753 --> 00:26:24,949Well, let's talk about save google translate
65000:26:24,984 --> 00:26:27,017what you say you do know about: save google translate
65100:26:27,052 --> 00:26:28,467Historical times. save google translate
65200:26:28,502 --> 00:26:29,883Don't encourage him. save google translate
65300:26:29,918 --> 00:26:31,082Edith. save google translate
65400:26:31,117 --> 00:26:33,950Next few thousand years, it got warmer. save google translate
65500:26:33,985 --> 00:26:35,349A few thousand years- save google translate
65600:26:35,384 --> 00:26:37,884See, now I know you're guessing. save google translate
65700:26:37,919 --> 00:26:40,384You can't get there from here, Art. save google translate
65800:26:40,419 --> 00:26:42,750Well then, pray, continue. save google translate
65900:26:43,883 --> 00:26:45,750We hunted reindeer, mammoths, save google translate
66000:26:45,785 --> 00:26:47,748bison, horses, save google translate
66100:26:47,783 --> 00:26:49,284The game retreated northward save google translate
66200:26:49,319 --> 00:26:50,482as the climate changed. save google translate
66300:26:50,517 --> 00:26:52,618You got the idea of growing food save google translate
66400:26:52,653 --> 00:26:54,416rather than gathering it, save google translate
66500:26:54,451 --> 00:26:56,584raising animals ratherthan hunting them. save google translate
66600:26:56,619 --> 00:26:58,217Am-Am I getting warm, here? save google translate
66700:26:58,252 --> 00:26:59,748I bet I am. save google translate
66800:26:59,783 --> 00:27:02,251Lakeside living becomes commonplace, save google translate
66900:27:02,286 --> 00:27:03,883- Fishing, fowling...- Come on! save google translate
67000:27:04,984 --> 00:27:07,150John, this is out of any textbook. save google translate
67100:27:07,185 --> 00:27:08,182Even yours. save google translate
67200:27:08,217 --> 00:27:11,049You got most of it right. save google translate
67300:27:11,084 --> 00:27:13,100Eventually I headed to the east. save google translate
67400:27:13,135 --> 00:27:15,309I'd grown curious about the world. save google translate
67500:27:15,344 --> 00:27:17,914I'd gotten the hang of going it alone, save google translate
67600:27:17,949 --> 00:27:20,484Learning how to fit in when I wanted to. save google translate
67700:27:20,519 --> 00:27:22,349East. save google translate
67800:27:22,384 --> 00:27:24,249Towards the rising sun? save google translate
67900:27:24,284 --> 00:27:27,050Yes. I thought it might be warmer there. save google translate
68000:27:28,317 --> 00:27:31,184That's when I saw an ocean. save google translate
68100:27:32,718 --> 00:27:35,182The Mediterranean, probably. save google translate
68200:27:35,217 --> 00:27:37,550It was around thebeginning of the bronze age, save google translate
68300:27:37,585 --> 00:27:39,883So I followed the traderoutes from the east, save google translate
68400:27:39,918 --> 00:27:41,115Copper, tin, save google translate
68500:27:41,150 --> 00:27:44,283Learning languages as I went. save google translate
68600:27:44,318 --> 00:27:47,382Everywhere, creation myths, save google translate
68700:27:47,417 --> 00:27:50,150new gods, so many, so different. save google translate
68800:27:50,185 --> 00:27:52,883I finally realized that it was... save google translate
68900:27:52,918 --> 00:27:55,449probably all hogwash, save google translate
69000:27:55,484 --> 00:27:58,049So I was Sumerian for 2,000 years, save google translate
69100:27:58,084 --> 00:28:00,384Then finally Babylonian under Hammurabi. save google translate
69200:28:00,419 --> 00:28:01,915Great man. save google translate
69300:28:01,950 --> 00:28:04,482And I sailed as a Phoenician for a time. save google translate
69400:28:04,517 --> 00:28:07,718See, moving on had beeneasier as a hunter-gatherer... save google translate
69500:28:09,351 --> 00:28:11,782Difficult when villages emerged, save google translate
69600:28:11,817 --> 00:28:15,251tougher still in city stateswhere authority was centralized. save google translate
69700:28:15,286 --> 00:28:17,049Strangers were suspect. save google translate
69800:28:17,084 --> 00:28:20,750It seemed as though Iwas always moving on. save google translate
69900:28:20,785 --> 00:28:22,748I learned some new tricks- save google translate
70000:28:22,783 --> 00:28:25,384even faked my death a couple of times. save google translate
70100:28:27,584 --> 00:28:29,718I continued east save google translate
70200:28:29,753 --> 00:28:31,516to India, save google translate
70300:28:31,551 --> 00:28:35,017luckily at the time of the Buddha. save google translate
70400:28:35,052 --> 00:28:36,217Luckily. save google translate
70500:28:38,950 --> 00:28:41,684Most extraordinary man I've ever known. save google translate
70600:28:41,719 --> 00:28:42,848He taught me things save google translate
70700:28:42,883 --> 00:28:45,200I'd never thought about before. save google translate
70800:28:45,235 --> 00:28:47,517You studied... with the Buddha? save google translate
70900:28:47,552 --> 00:28:48,984Until he died. save google translate
71000:28:50,284 --> 00:28:53,251He knew there was somethingdifferent about me. save google translate
71100:28:53,286 --> 00:28:55,701I never told him. save google translate
71200:28:55,736 --> 00:28:58,082This is fascinating. save google translate
71300:28:58,117 --> 00:29:00,382I almost wish it were true. save google translate
71400:29:00,417 --> 00:29:04,150Yeah, if it was true,why are you telling us? save google translate
71500:29:04,185 --> 00:29:05,883I mean, we might leave here today, save google translate
71600:29:05,918 --> 00:29:07,451Go out there, tell everybody. save google translate
71700:29:07,486 --> 00:29:08,984It would vanish in disbelief. save google translate
71800:29:10,217 --> 00:29:12,651A story that goes around the room. save google translate
71900:29:12,686 --> 00:29:14,715No credibility. save google translate
72000:29:14,750 --> 00:29:17,850Even if I could make you believe me, save google translate
72100:29:17,885 --> 00:29:19,583in a month, you wouldn't. save google translate
72200:29:19,618 --> 00:29:22,118Some of you would call me a psychopath, save google translate
72300:29:22,153 --> 00:29:24,618Others would be angryat a pointless joke. save google translate
72400:29:24,653 --> 00:29:26,652Some of us are angry now. save google translate
72500:29:26,687 --> 00:29:28,616This-this was a bad idea. save google translate
72600:29:28,651 --> 00:29:31,384Uh, I love you all, and I do not want save google translate
72700:29:31,419 --> 00:29:32,751to put you through anything. save google translate
72800:29:32,786 --> 00:29:34,049Then why are you doing it? save google translate
72900:29:34,084 --> 00:29:36,384'Cause I wantedto say good-bye- save google translate
73000:29:36,419 --> 00:29:37,349As yourself. save google translate
73100:29:37,384 --> 00:29:38,917I think you've done that, save google translate
73200:29:38,952 --> 00:29:40,017whoever that self is. save google translate
73300:29:40,052 --> 00:29:41,249Easy, Edith. save google translate
73400:29:41,284 --> 00:29:42,915We're just grading his homework. save google translate
73500:29:42,950 --> 00:29:45,750I see what's going on. You'replaying the good cop, Dan. save google translate
73600:29:45,785 --> 00:29:47,082That's fine. Just enjoy it. save google translate
73700:29:47,117 --> 00:29:49,783All right, I think thiswhole thing is just a crock! save google translate
73800:29:49,818 --> 00:29:51,516I should leave, but I'm gonna stay. save google translate
73900:29:51,551 --> 00:29:54,251You know why? 'Cause I wannasee what this is all about. save google translate
74000:29:54,286 --> 00:29:55,782So do I. What is this all about? save google translate
74100:29:55,817 --> 00:29:57,917Let's ask Dr. Freud,who's just arrived. save google translate
74200:29:57,952 --> 00:29:59,317Hey, Will! Will! save google translate
74300:30:01,317 --> 00:30:02,251Art. Hey. save google translate
74400:30:03,551 --> 00:30:04,616John! save google translate
74500:30:04,651 --> 00:30:06,115I'm glad I caught you. save google translate
74600:30:06,150 --> 00:30:08,083Someone mentionedthat you were leaving- save google translate
74700:30:08,118 --> 00:30:09,982Called you, told you that I've lost it. save google translate
74800:30:10,017 --> 00:30:12,783Glad you're here. Things aregoing in unexpected directions. save google translate
74900:30:12,818 --> 00:30:14,050Yes, so I hear. save google translate
75000:30:14,085 --> 00:30:15,316Hi. save google translate
75100:30:15,351 --> 00:30:16,934Are you hungry? save google translate
75200:30:16,969 --> 00:30:18,482Uh, thank you, no. save google translate
75300:30:18,517 --> 00:30:20,684Whiskey? Johnny Walker green. save google translate
75400:30:20,719 --> 00:30:22,684Oh, yes. save google translate
75500:30:26,084 --> 00:30:28,684You look very familiar,my dear. Linda Murphy. save google translate
75600:30:28,719 --> 00:30:31,284I'm in your tuesdaypsych 1 class, Dr. Gruber. save google translate
75700:30:31,319 --> 00:30:33,850Ah, well, this lesson may be something save google translate
75800:30:33,885 --> 00:30:36,915I could not have imagined. save google translate
75900:30:36,950 --> 00:30:41,282I regret being soobvious about this, John, save google translate
76000:30:41,317 --> 00:30:44,584but these people are allvery concerned for you. save google translate
76100:30:44,619 --> 00:30:47,216Yes, I'm cutting out paper dinosaurs. save google translate
76200:30:47,251 --> 00:30:50,417I really wish I'd beenhere from the beginning. save google translate
76300:30:50,452 --> 00:30:51,449Me too. save google translate
76400:30:51,484 --> 00:30:53,482Let me just say something right now. save google translate
76500:30:53,517 --> 00:30:55,850There's absolutely noway in the whole world save google translate
76600:30:55,885 --> 00:30:58,616for John to prove this story to us, save google translate
76700:30:58,651 --> 00:31:01,618just like there's no wayfor us to disprove it. save google translate
76800:31:01,653 --> 00:31:03,815No matter how outrageous we think it is, save google translate
76900:31:03,850 --> 00:31:07,117no matter how highly trainedsome of us think we are, save google translate
77000:31:07,152 --> 00:31:09,316there's absolutelyno way to disprove it. save google translate
77100:31:09,351 --> 00:31:13,817Our friend is either acaveman, a liar, or a nut. save google translate
77200:31:13,852 --> 00:31:15,317So while we're thinking about that, save google translate
77300:31:15,352 --> 00:31:17,984why don't we just go with it? save google translate
77400:31:18,019 --> 00:31:19,449I mean, hell, who knows, save google translate
77500:31:19,484 --> 00:31:21,500he might jolt us into believing him, save google translate
77600:31:21,535 --> 00:31:23,517or we might jolt him back to reality. save google translate
77700:31:23,552 --> 00:31:26,034Believing? Whose reality? save google translate
77800:31:26,069 --> 00:31:28,517So... you're a caveman. save google translate
77900:31:28,552 --> 00:31:29,815Yes. Uh... save google translate
78000:31:29,850 --> 00:31:33,282Uh, I was a Cro-Magnon, I think. save google translate
78100:31:33,317 --> 00:31:36,084You don't know ifyou're a caveman or not? save google translate
78200:31:36,119 --> 00:31:37,384No, I'm sure about that. save google translate
78300:31:37,419 --> 00:31:38,516A Cro-Magnon, then. save google translate
78400:31:38,551 --> 00:31:40,649When did you first realize this? save google translate
78500:31:40,684 --> 00:31:42,883When the Cro-Magnonwas first identified, save google translate
78600:31:42,918 --> 00:31:44,984when anthropology gave them a name, save google translate
78700:31:45,019 --> 00:31:46,482I had mine. save google translate
78800:31:46,517 --> 00:31:47,915Well, please continue. save google translate
78900:31:47,950 --> 00:31:49,883I'm sure you must have more to say. save google translate
79000:31:49,918 --> 00:31:51,817Would you like me to lie on the couch? save google translate
79100:31:51,852 --> 00:31:54,417As you wish. save google translate
79200:31:56,284 --> 00:31:58,882As a physician, I'm curious. save google translate
79300:31:58,917 --> 00:32:02,251In this enormous lifetime you describe, save google translate
79400:32:02,286 --> 00:32:04,101have you ever been ill? save google translate
79500:32:04,136 --> 00:32:05,917Sure, as much as anyone. save google translate
79600:32:05,952 --> 00:32:07,484Seriously ill? save google translate
79700:32:07,519 --> 00:32:08,982Sometimes. save google translate
79800:32:09,017 --> 00:32:10,949Of what? Do you know? save google translate
79900:32:10,984 --> 00:32:12,550In prehistory, I can't tell you. save google translate
80000:32:12,585 --> 00:32:14,117Maybe pneumonia once or twice. save google translate
80100:32:16,150 --> 00:32:18,015Last few hundred years, save google translate
80200:32:18,050 --> 00:32:21,217I've gotten over typhoid, yellow fever, save google translate
80300:32:21,252 --> 00:32:24,384smallpox... I survived the black plague. save google translate
80400:32:24,419 --> 00:32:25,683Bubonic? save google translate
80500:32:25,718 --> 00:32:27,082Oh, that's terrible. save google translate
80600:32:27,117 --> 00:32:28,815More so than history describes. save google translate
80700:32:28,850 --> 00:32:32,384And smallpox.- But you're not scarred. save google translate
80800:32:32,419 --> 00:32:33,583I don't scar. save google translate
80900:32:33,618 --> 00:32:34,984No, John, that is not possible. save google translate
81000:32:35,019 --> 00:32:36,316Please, let's take John's story save google translate
81100:32:36,351 --> 00:32:39,467at face value and exploreit from that perspective. save google translate
81200:32:39,502 --> 00:32:42,584If he doesn't scar, it'sno stranger than the rest. save google translate
81300:32:42,619 --> 00:32:45,050John, would you please stop by my lab, save google translate
81400:32:45,085 --> 00:32:46,882suffer a few tests from save google translate
81500:32:46,917 --> 00:32:48,750your friendly neighborhood biologist. save google translate
81600:32:48,785 --> 00:32:50,082I'm leery of labs. save google translate
81700:32:50,117 --> 00:32:52,433Afraid I might go in andstay for a thousand years save google translate
81800:32:52,468 --> 00:32:54,750while cigarette smokingmen try to figure me out. save google translate
81900:32:54,785 --> 00:32:56,618You don't think that I would betray you? save google translate
82000:32:56,653 --> 00:32:58,082Walls have ears. save google translate
82100:32:58,117 --> 00:33:00,618Medical tests might be away of proving what you say. save google translate
82200:33:00,653 --> 00:33:01,835I don't wanna prove it. save google translate
82300:33:01,870 --> 00:33:03,010So you're telling us this, save google translate
82400:33:03,045 --> 00:33:04,115the yarn of the century, save google translate
82500:33:04,150 --> 00:33:05,884And you don't care ifwe believe it or not? save google translate
82600:33:05,919 --> 00:33:07,585I guess I shouldn'thave expected you to. save google translate
82700:33:07,620 --> 00:33:09,251You're not as crazy as you think I am. save google translate
82800:33:09,286 --> 00:33:10,216Amen. save google translate
82900:33:10,251 --> 00:33:11,717I've always liked you. save google translate
83000:33:11,752 --> 00:33:13,168Why, thank you, dear. save google translate
83100:33:13,203 --> 00:33:14,549Now that's changing. save google translate
83200:33:14,584 --> 00:33:16,082Surely you don't believe this nonsense. save google translate
83300:33:16,117 --> 00:33:18,150I think we should remaincourteous to someone save google translate
83400:33:18,185 --> 00:33:19,782who we've known and trusted, Edith. save google translate
83500:33:19,817 --> 00:33:22,517Here you sit.You can't break his story. save google translate
83600:33:22,552 --> 00:33:25,217All you can do is thumb your nose at it. save google translate
83700:33:25,252 --> 00:33:27,251Is that what you're doing, John? save google translate
83800:33:27,286 --> 00:33:28,935Are you laughing at us inside? save google translate
83900:33:28,970 --> 00:33:30,549I wish you didn't feel that way. save google translate
84000:33:30,584 --> 00:33:33,950What you're saying -it offends common sense. save google translate
84100:33:33,985 --> 00:33:35,783So does relativity, quantum mechanics- save google translate
84200:33:35,818 --> 00:33:37,449That's the way nature works. save google translate
84300:33:37,484 --> 00:33:41,883But your story doesn't fitinto nature as we know it. save google translate
84400:33:41,918 --> 00:33:43,618But we know so little, Dan. save google translate
84500:33:44,684 --> 00:33:45,917We know so little. save google translate
84600:33:45,952 --> 00:33:47,115How many of you know save google translate
84700:33:47,150 --> 00:33:48,434five geniuses in your field save google translate
84800:33:48,469 --> 00:33:49,683that you disagree with... save google translate
84900:33:49,718 --> 00:33:51,317One you would like to strangle? save google translate
85000:33:51,352 --> 00:33:53,482Strangle them all. save google translate
85100:33:53,517 --> 00:33:55,150It's bad enough we have to listen save google translate
85200:33:55,185 --> 00:33:56,418to Harry's idiotic jokes. save google translate
85300:33:56,453 --> 00:33:57,616Thank you very much, Edith. save google translate
85400:33:57,651 --> 00:34:00,050Maybe when I'm 110, I'llbe as smart as you are. save google translate
85500:34:00,085 --> 00:34:01,517If you lived as long as John did, save google translate
85600:34:01,552 --> 00:34:03,201you still wouldn't grow up. save google translate
85700:34:03,236 --> 00:34:04,815Come on, guys. Take it easy. save google translate
85800:34:04,850 --> 00:34:07,317How often do we get to meet someone save google translate
85900:34:07,352 --> 00:34:10,783who says he's a stone age man? save google translate
86000:34:10,818 --> 00:34:12,050Well, once is enough. save google translate
86100:34:12,085 --> 00:34:13,449Edith. save google translate
86200:34:13,484 --> 00:34:15,584All right. A guy with your mind- save google translate
86300:34:15,619 --> 00:34:17,649you'd have studied a great deal. save google translate
86400:34:17,684 --> 00:34:21,117I have ten degrees,including all of yours... save google translate
86500:34:21,152 --> 00:34:23,516Except yours, Will. save google translate
86600:34:23,551 --> 00:34:25,718That makes me feel a trifle lilliputian. save google translate
86700:34:25,753 --> 00:34:28,082That's over the span of 170 years. save google translate
86800:34:28,117 --> 00:34:31,351I got my biology degreeat Oxford in 1840, save google translate
86900:34:31,386 --> 00:34:33,084So I'm a little behind the times. save google translate
87000:34:33,119 --> 00:34:34,382The same in other areas- save google translate
87100:34:34,417 --> 00:34:37,184I can't keep up with thenew stuff that comes along. save google translate
87200:34:37,219 --> 00:34:38,149No one can. save google translate
87300:34:38,184 --> 00:34:39,484Not even in their specialty. save google translate
87400:34:39,519 --> 00:34:41,049So much for the myth save google translate
87500:34:41,084 --> 00:34:42,817of the super-wise,all-knowing immortal. save google translate
87600:34:42,852 --> 00:34:44,715I see your point, John. save google translate
87700:34:44,750 --> 00:34:46,382No matter how long a man lives, save google translate
87800:34:46,417 --> 00:34:48,516he can't be in advance of his times. save google translate
87900:34:48,551 --> 00:34:51,551He can't know more thanthe best of the race knows, save google translate
88000:34:51,586 --> 00:34:54,551if that- I mean, when theworld learned it was round, save google translate
88100:34:54,586 --> 00:34:55,901you learned it. save google translate
88200:34:55,936 --> 00:34:57,260It took some time. save google translate
88300:34:57,295 --> 00:34:58,549News traveled slowly save google translate
88400:34:58,584 --> 00:35:00,484before communications were fancy. save google translate
88500:35:00,519 --> 00:35:03,115There were social obstacles, save google translate
88600:35:03,150 --> 00:35:06,351preconceptions, screams from the church. save google translate
88700:35:06,386 --> 00:35:07,516Ten doctorates. save google translate
88800:35:07,551 --> 00:35:09,417That's impressive,John. Did you teach them? save google translate
88900:35:09,452 --> 00:35:10,782Some. save google translate
89000:35:10,817 --> 00:35:13,416You might have all done the same. save google translate
89100:35:13,451 --> 00:35:16,584Living 14,000 yearsdidn't make me a genius. save google translate
89200:35:16,619 --> 00:35:17,917I just had time. save google translate
89300:35:17,952 --> 00:35:19,549Time. save google translate
89400:35:19,584 --> 00:35:21,549We can't see it, we can't hear it, save google translate
89500:35:21,584 --> 00:35:25,284we can't weigh it, we can'tmeasure it in a laboratory. save google translate
89600:35:25,319 --> 00:35:27,549It's a subjective sense of becoming save google translate
89700:35:27,584 --> 00:35:32,050what we are instead of whatwe were a nanosecond ago, save google translate
89800:35:32,085 --> 00:35:34,484becoming what we willbe in another nanosecond. save google translate
89900:35:34,519 --> 00:35:36,518The Hopis see time as a landscape, save google translate
90000:35:36,553 --> 00:35:39,002existing before and behind us, save google translate
90100:35:39,037 --> 00:35:41,451and we move--we move through it, save google translate
90200:35:41,486 --> 00:35:43,249slice by slice. save google translate
90300:35:43,284 --> 00:35:44,549Clocks measure time. save google translate
90400:35:44,584 --> 00:35:45,949No, they measure themselves. save google translate
90500:35:45,984 --> 00:35:48,349The objective referentof clock is another clock. save google translate
90600:35:48,384 --> 00:35:50,783How very interesting. Whathas it got to do with John? save google translate
90700:35:50,818 --> 00:35:52,815Oh, he- he might be a man save google translate
90800:35:52,850 --> 00:35:57,883who lives outside of time as we know it. save google translate
90900:36:00,384 --> 00:36:02,882Yes, uh, well. save google translate
91000:36:02,917 --> 00:36:06,033People do go around armed these days. save google translate
91100:36:06,068 --> 00:36:09,150If I shot you, John...You're immortal? save google translate
91200:36:09,185 --> 00:36:11,115Would you survive this? save google translate
91300:36:11,150 --> 00:36:13,917I never said I was immortal, just old. save google translate
91400:36:13,952 --> 00:36:15,115I might die. save google translate
91500:36:15,150 --> 00:36:16,549And then you could wonder save google translate
91600:36:16,584 --> 00:36:18,950the rest of your incarceratedlife what you shot. save google translate
91700:36:20,651 --> 00:36:23,417Well, uh, may I? save google translate
91800:36:25,084 --> 00:36:26,748Preferable to a gun. save google translate
91900:36:26,783 --> 00:36:30,050Will, that was a bit much. save google translate
92000:36:30,085 --> 00:36:32,701Ooh. Books. save google translate
92100:36:32,736 --> 00:36:35,282Doctorates. save google translate
92200:36:35,317 --> 00:36:38,533Yes, you have grown and changed. save google translate
92300:36:38,568 --> 00:36:40,959But there is always innate nature. save google translate
92400:36:40,994 --> 00:36:43,351Wouldn't you be more comfortable save google translate
92500:36:43,386 --> 00:36:44,984squatting in the backyard? save google translate
92600:36:45,019 --> 00:36:46,501Sometimes I do, Will. save google translate
92700:36:46,536 --> 00:36:47,984Look up at the stars. save google translate
92800:36:48,019 --> 00:36:49,015Wonder. save google translate
92900:36:49,050 --> 00:36:51,451And what did primitive man make of them? save google translate
93000:36:51,486 --> 00:36:53,382A great mystery. save google translate
93100:36:53,417 --> 00:36:55,815There were gods up there then. save google translate
93200:36:55,850 --> 00:36:58,351Shamans who knew about them told us. save google translate
93300:36:58,386 --> 00:36:59,618They still do. save google translate
93400:37:01,184 --> 00:37:03,084Have you ever wished it would end? save google translate
93500:37:05,718 --> 00:37:06,683No. save google translate
93600:37:06,718 --> 00:37:09,082Fourteen thousand years. save google translate
93700:37:09,117 --> 00:37:11,767Injuries, illness, disasters. save google translate
93800:37:11,802 --> 00:37:14,126You've survived them all. save google translate
93900:37:14,161 --> 00:37:16,451You're a very lucky man. save google translate
94000:37:21,769 --> 00:37:22,984Come in. save google translate
94100:37:25,950 --> 00:37:27,050John Oldman? save google translate
94200:37:27,085 --> 00:37:28,416Yes. save google translate
94300:37:28,451 --> 00:37:30,351Charity now. We're hereto pick up the furniture. save google translate
94400:37:30,386 --> 00:37:32,149It's all yours. save google translate
94500:37:32,184 --> 00:37:33,416Here, take this chair. save google translate
94600:37:33,451 --> 00:37:35,417I'm gonna go drink in the corner. save google translate
94700:37:37,384 --> 00:37:39,984You're, uh... you're donating it? save google translate
94800:37:40,019 --> 00:37:41,218Everything? save google translate
94900:37:41,253 --> 00:37:42,382I'll get more. save google translate
95000:37:42,417 --> 00:37:43,950Do you always travel this light? save google translate
95100:37:43,985 --> 00:37:46,084It's the only way to move. save google translate
95200:37:47,783 --> 00:37:49,649Oh, you- save google translate
95300:37:49,684 --> 00:37:51,216You've talked a good deal save google translate
95400:37:51,251 --> 00:37:54,484about your extraordinaryamount of living. save google translate
95500:37:54,519 --> 00:37:56,684What do you think of dying, John? save google translate
95600:37:56,719 --> 00:37:58,317Do you fear death? save google translate
95700:37:58,352 --> 00:37:59,616Who wouldn't? save google translate
95800:37:59,651 --> 00:38:01,784How did primitive man regard death? save google translate
95900:38:01,819 --> 00:38:03,917Well, we had the practical concept. save google translate
96000:38:03,952 --> 00:38:05,884You know, we stopped, save google translate
96100:38:05,919 --> 00:38:07,782fell down, didn't get up, save google translate
96200:38:07,817 --> 00:38:10,017Started to smell bad, come apart. save google translate
96300:38:10,052 --> 00:38:12,182Injuries we could understand. save google translate
96400:38:12,217 --> 00:38:14,783If someone's insideswere all over the ground. save google translate
96500:38:14,818 --> 00:38:16,115Infections... save google translate
96600:38:16,150 --> 00:38:20,618They were, uh, mysterious. save google translate
96700:38:21,750 --> 00:38:23,182Aging... save google translate
96800:38:23,217 --> 00:38:24,748The biggest mystery of all. save google translate
96900:38:24,783 --> 00:38:26,782You realized you were different. save google translate
97000:38:26,817 --> 00:38:29,883Longer to realize how I was different, save google translate
97100:38:29,918 --> 00:38:31,715to find a way to synthesize save google translate
97200:38:31,750 --> 00:38:34,266my experience into a view of myself. save google translate
97300:38:34,301 --> 00:38:36,783At first, I thought everybody had save google translate
97400:38:36,818 --> 00:38:38,549something wrong with them. save google translate
97500:38:38,584 --> 00:38:42,184They got old and theydied, animals, too... save google translate
97600:38:42,219 --> 00:38:43,249but not me. save google translate
97700:38:46,202 --> 00:38:49,050Oh, forgive me, my dear. save google translate
97800:38:49,085 --> 00:38:50,715You live simply. save google translate
97900:38:50,750 --> 00:38:53,251I've owned castles, but why leave a lot save google translate
98000:38:53,286 --> 00:38:54,551if you're always leaving? save google translate
98100:38:54,586 --> 00:38:55,782I have money. save google translate
98200:38:55,817 --> 00:38:58,551What, you get intoAT&T at 50 cents, John? save google translate
98300:39:00,783 --> 00:39:02,482As one grows older, save google translate
98400:39:02,517 --> 00:39:07,850the days, weeks, monthsgo by more quickly. save google translate
98500:39:07,885 --> 00:39:10,951What does a day or a year save google translate
98600:39:10,986 --> 00:39:13,568or a century mean to you? save google translate
98700:39:13,603 --> 00:39:16,150The birth-death cycle? save google translate
98800:39:16,185 --> 00:39:17,801Turbulence. save google translate
98900:39:17,836 --> 00:39:19,382I meet someone, save google translate
99000:39:19,417 --> 00:39:22,251learn their name, saya word, they're gone. save google translate
99100:39:22,286 --> 00:39:26,684Others come like waves. Rise, fall. save google translate
99200:39:28,251 --> 00:39:30,651Ripples in a wheatfield, blown by the wind. save google translate
99300:39:30,686 --> 00:39:33,384Do you ever get tired of it all? save google translate
99400:39:33,419 --> 00:39:34,815I get bored now and then. save google translate
99500:39:34,850 --> 00:39:38,117They keep making the samestupid mistakes over and over. save google translate
99600:39:38,152 --> 00:39:39,050They. save google translate
99700:39:40,117 --> 00:39:41,349Then you see yourself save google translate
99800:39:41,384 --> 00:39:43,584as separate from the rest of humanity. save google translate
99900:39:44,651 --> 00:39:46,384I didn't mean it that way. save google translate
100000:39:47,684 --> 00:39:48,850But of course... save google translate
100100:39:50,017 --> 00:39:51,015I am. save google translate
100200:39:52,417 --> 00:39:55,249Are you comfortableknowing that you have lived save google translate
100300:39:55,284 --> 00:39:59,150while everyone you knew- Everyone you knew, John! - save google translate
100400:39:59,185 --> 00:40:00,316has died? save google translate
100500:40:00,351 --> 00:40:02,117I've regretted losing people... save google translate
100600:40:02,152 --> 00:40:03,149often. save google translate
100700:40:03,184 --> 00:40:05,584Have you ever felt guilt about that, save google translate
100800:40:05,619 --> 00:40:07,868something akin to survivor's guilt? save google translate
100900:40:07,903 --> 00:40:10,117In the strict psychological sense? save google translate
101000:40:10,152 --> 00:40:11,484I suppose I have. save google translate
101100:40:11,519 --> 00:40:12,618Yeah. save google translate
101200:40:14,084 --> 00:40:16,184But what can I do about it? save google translate
101300:40:18,184 --> 00:40:19,684Indeed. save google translate
101400:40:20,783 --> 00:40:22,017I'm sorry, ma'am. save google translate
101500:40:22,052 --> 00:40:23,216Gentlemen, I'm- save google translate
101600:40:23,251 --> 00:40:25,184I'm gonna keep the couch. save google translate
101700:40:25,219 --> 00:40:26,149Thanks. save google translate
101800:40:26,184 --> 00:40:28,349Ladies? Will? Oh, no... save google translate
101900:40:28,384 --> 00:40:31,017You've got a heart condition.Don't grump about it. save google translate
102000:40:31,052 --> 00:40:32,817Hey, how about changingthe subject, Will? save google translate
102100:40:32,852 --> 00:40:34,616Enough with the- with the dying. save google translate
102200:40:34,651 --> 00:40:38,351But this is the flipside of his coin, Harry. save google translate
102300:40:38,386 --> 00:40:41,149I'm very curious to know his feelings. save google translate
102400:40:41,184 --> 00:40:44,084Would you prefer I askedhim about his father? save google translate
102500:40:44,119 --> 00:40:45,517I thought you always started with save google translate
102600:40:45,552 --> 00:40:46,882"Tell me about your mother." save google translate
102700:40:46,917 --> 00:40:49,950Yes, but prehistory wasstrongly patriarchal. save google translate
102800:40:49,985 --> 00:40:53,101Surely you remember your father. save google translate
102900:40:53,136 --> 00:40:56,182I seem to remember a figure, save google translate
103000:40:56,217 --> 00:40:59,150Perhaps an older brother,a social father, maybe. save google translate
103100:40:59,185 --> 00:41:00,848Well, no matter. save google translate
103200:41:00,883 --> 00:41:03,251I can scarcely remember mine. save google translate
103300:41:04,750 --> 00:41:07,282Do you feel a vacancy save google translate
103400:41:07,317 --> 00:41:09,334in your life about that, John, save google translate
103500:41:09,369 --> 00:41:11,351something you wish could be filled save google translate
103600:41:11,386 --> 00:41:14,251by a face, a voice, an image? save google translate
103700:41:16,651 --> 00:41:18,115Not at this late date. save google translate
103800:41:18,150 --> 00:41:20,451There must besomeone - probably many - save google translate
103900:41:20,486 --> 00:41:22,184that you valued intensely. save google translate
104000:41:22,219 --> 00:41:23,583Loved. save google translate
104100:41:23,618 --> 00:41:27,115You saw them age and die - save google translate
104200:41:27,150 --> 00:41:30,583a friend, a colleague, a wife. save google translate
104300:41:30,618 --> 00:41:33,917Certainly you've had wives and children? save google translate
104400:41:33,952 --> 00:41:35,316I'd move on. save google translate
104500:41:35,351 --> 00:41:37,149I had to move on. save google translate
104600:41:37,184 --> 00:41:39,883Making him history's biggest bigamist. save google translate
104700:41:40,984 --> 00:41:43,651Have you ever in your life thought save google translate
104800:41:43,686 --> 00:41:45,284"It should have been me"? save google translate
104900:41:47,551 --> 00:41:48,616Maybe. save google translate
105000:41:48,651 --> 00:41:50,115Yeah, Art has told me save google translate
105100:41:50,150 --> 00:41:51,915that some of your early fellows save google translate
105200:41:51,950 --> 00:41:54,633feared you were stealing their lives. save google translate
105300:41:54,668 --> 00:41:57,317Have you thought that perhaps you were? save google translate
105400:41:57,352 --> 00:41:58,782Perhaps you are! save google translate
105500:41:58,817 --> 00:42:02,017There have always beenlegends of such a thing, save google translate
105600:42:02,052 --> 00:42:04,082a creature not quite human save google translate
105700:42:04,117 --> 00:42:08,184taking not the blood,but the life force itself? save google translate
105800:42:08,219 --> 00:42:09,482My God, Will. save google translate
105900:42:09,517 --> 00:42:11,949Unconsciously, perhaps, save google translate
106000:42:11,984 --> 00:42:15,984by some biological or psychic mechanism save google translate
106100:42:16,019 --> 00:42:17,982that we can only guess at. save google translate
106200:42:18,017 --> 00:42:21,017I'm not saying you would dosuch a thing deliberately. save google translate
106300:42:21,052 --> 00:42:24,084I'm not saying that youwould even know how to... save google translate
106400:42:24,119 --> 00:42:25,417Would you? save google translate
106500:42:26,950 --> 00:42:29,850But would such a thing be fair? save google translate
106600:42:29,885 --> 00:42:31,516So you believe me now? save google translate
106700:42:31,551 --> 00:42:34,882I'm only exploring what you have said. save google translate
106800:42:34,917 --> 00:42:38,817Whether I believe it ornot is of no importance. save google translate
106900:42:38,852 --> 00:42:40,634We will die. save google translate
107000:42:40,669 --> 00:42:42,382You will live. save google translate
107100:42:42,417 --> 00:42:44,551Will you come to my funeral, John? save google translate
107200:42:44,586 --> 00:42:45,835Hey, Will... save google translate
107300:42:45,870 --> 00:42:47,049You've gone too far. save google translate
107400:42:47,084 --> 00:42:49,750John didn't ask to be what he is. save google translate
107500:42:49,785 --> 00:42:52,417And we did not ask to hear about it. save google translate
107600:42:52,452 --> 00:42:53,949But if it were true, save google translate
107700:42:53,984 --> 00:42:57,050is there one among uswho would not feel envy, save google translate
107800:42:57,085 --> 00:42:59,551even perhaps a touch of hatred? save google translate
107900:43:01,317 --> 00:43:03,267You told us of yourself, John. save google translate
108000:43:03,302 --> 00:43:05,217Can you imagine how we feel? save google translate
108100:43:05,252 --> 00:43:07,334I never thought of that. save google translate
108200:43:07,369 --> 00:43:09,382Since you may not die, save google translate
108300:43:09,417 --> 00:43:12,182while we most assuredly will... save google translate
108400:43:12,217 --> 00:43:14,384There must be a reason for that, no? save google translate
108500:43:14,419 --> 00:43:16,251Perhaps you are an expert. save google translate
108600:43:17,651 --> 00:43:20,184Uh, that's it, Mr. Oldman.Have a good one. save google translate
108700:43:20,219 --> 00:43:21,917Thank you. You too. save google translate
108800:43:25,684 --> 00:43:27,750Or are you a vampire, John? save google translate
108900:43:28,883 --> 00:43:30,517Even an unknowing one. save google translate
109000:43:31,584 --> 00:43:33,249Do you stand alive and tall save google translate
109100:43:33,284 --> 00:43:35,417in a graveyard that you helped to fill? save google translate
109200:43:35,452 --> 00:43:36,915That's going too far. save google translate
109300:43:36,950 --> 00:43:39,850Bored, perhaps lonely,because your heart save google translate
109400:43:39,885 --> 00:43:41,901cannot keep its treasures. save google translate
109500:43:41,936 --> 00:43:43,917Is that what you're doing? save google translate
109600:43:45,317 --> 00:43:47,284Have you led a wrongful life? save google translate
109700:43:48,384 --> 00:43:50,384Well, then, perhaps save google translate
109800:43:51,517 --> 00:43:53,317it is time to die. save google translate
109900:43:55,084 --> 00:43:56,316Wait a minute, now. save google translate
110000:43:56,351 --> 00:43:58,316Look, I don't know what John is doing, save google translate
110100:43:58,351 --> 00:44:00,782But I sure as hell don'tlike what you're doing. save google translate
110200:44:00,817 --> 00:44:03,251Give me that gun or I'mgonna break your goddamn arm. save google translate
110300:44:03,286 --> 00:44:06,584You sound like our football coach, Dan. save google translate
110400:44:06,619 --> 00:44:08,551What do you think, John? save google translate
110500:44:08,586 --> 00:44:10,516A shot to the arm? save google translate
110600:44:10,551 --> 00:44:13,451Perhaps we could watch it heal. save google translate
110700:44:13,486 --> 00:44:15,634A bullet in the head... save google translate
110800:44:15,669 --> 00:44:17,783What exactly will happen? save google translate
110900:44:23,750 --> 00:44:25,915I have papers to correct. save google translate
111000:44:25,950 --> 00:44:28,667As much as I dislike that job, save google translate
111100:44:28,702 --> 00:44:31,384it'll be preferable to this. save google translate
111200:44:32,984 --> 00:44:35,050I leave you with it. save google translate
111300:44:37,384 --> 00:44:39,683Jesus Christ. save google translate
111400:44:39,718 --> 00:44:41,651What the hell was that all about? save google translate
111500:44:41,686 --> 00:44:42,949Where'd he get a gun? save google translate
111600:44:42,984 --> 00:44:44,567He had you on the ropes, John. save google translate
111700:44:44,602 --> 00:44:46,150Are you really so damn smart? save google translate
111800:44:46,185 --> 00:44:47,517It's not like Will. save google translate
111900:44:49,384 --> 00:44:51,217Mary passed away yesterday. save google translate
112000:44:53,718 --> 00:44:54,949Who? save google translate
112100:44:54,984 --> 00:44:57,384His wife. save google translate
112200:44:58,850 --> 00:45:00,584She had, uh, pancreatic cancer. save google translate
112300:45:02,484 --> 00:45:03,551Will! save google translate
112400:45:05,184 --> 00:45:06,882I didn't know about Mary. save google translate
112500:45:06,917 --> 00:45:10,317I'm sorry. I can see howthis might have hit you. save google translate
112600:45:10,352 --> 00:45:14,251Please, permit me tobe infantile by myself. save google translate
112700:45:14,286 --> 00:45:16,584Will, please. save google translate
112800:45:33,184 --> 00:45:35,033What the hell were you thinking, Art? save google translate
112900:45:35,068 --> 00:45:36,883Oh, come on. Something had to be done. save google translate
113000:45:36,918 --> 00:45:38,301I have to say I agree. save google translate
113100:45:38,336 --> 00:45:39,649And he's our friend. save google translate
113200:45:39,684 --> 00:45:41,917Whatever else on Earth is going on, save google translate
113300:45:41,952 --> 00:45:43,018He's our friend! save google translate
113400:45:43,053 --> 00:45:44,049You sure about that? save google translate
113500:45:44,084 --> 00:45:45,649Why are you being so hard on him? save google translate
113600:45:45,684 --> 00:45:48,384One of my favoritepeople has disappeared. save google translate
113700:45:48,419 --> 00:45:51,751Can you get Alzheimer's at 35? save google translate
113800:45:51,786 --> 00:45:55,084Maybe I'm trying to wake him up. save google translate
113900:45:55,119 --> 00:45:58,718Maybe I'm too sad to cry. save google translate
114000:46:03,017 --> 00:46:05,984What I said about myself hurt him. save google translate
114100:46:06,019 --> 00:46:08,382He struck back expertly. save google translate
114200:46:08,417 --> 00:46:11,183That stuff about stealing life forces? save google translate
114300:46:11,218 --> 00:46:13,950I've always wondered about the reasons. save google translate
114400:46:20,317 --> 00:46:23,618Well, we still have anafternoon to kill, right? save google translate
114500:46:25,783 --> 00:46:27,517Charades? save google translate
114600:46:29,718 --> 00:46:31,915No. John? save google translate
114700:46:31,950 --> 00:46:34,618I have a charade, andit is just for you. save google translate
114800:46:34,653 --> 00:46:35,649Sandy, come here. save google translate
114900:46:35,684 --> 00:46:37,334Come on, come on, come on. save google translate
115000:46:37,369 --> 00:46:38,984Okay, this one's for you. save google translate
115100:46:39,019 --> 00:46:40,949Ready? save google translate
115200:46:51,950 --> 00:46:53,467Ooh! save google translate
115300:46:53,502 --> 00:46:54,949Unh. save google translate
115400:46:54,984 --> 00:46:56,600My first wedding? save google translate
115500:46:56,635 --> 00:46:58,143There you go. save google translate
115600:46:58,178 --> 00:46:59,616There you go! save google translate
115700:46:59,651 --> 00:47:02,351Very good, and I bet at least one of us save google translate
115800:47:02,386 --> 00:47:03,516is your direct descendent. save google translate
115900:47:03,551 --> 00:47:05,617And I didn't even send a Christmas card. save google translate
116000:47:05,652 --> 00:47:07,818Christmas card? Whatabout a birthday card? save google translate
116100:47:07,853 --> 00:47:09,984And don't even get mestarted on the candles... save google translate
116200:47:10,019 --> 00:47:11,984with the blowing and the save google translate
116300:47:12,019 --> 00:47:13,883for years with the blowing. save google translate
116400:47:15,917 --> 00:47:17,882Yeah, all right. I tried. save google translate
116500:47:17,917 --> 00:47:21,184Well, uh, call me underdeveloped, save google translate
116600:47:21,219 --> 00:47:23,551but I'd like to hear more. save google translate
116700:47:25,783 --> 00:47:27,100Me too. save google translate
116800:47:27,135 --> 00:47:28,382More. save google translate
116900:47:28,417 --> 00:47:30,783You double-damn swearthis isn't some cockamamie save google translate
117000:47:30,818 --> 00:47:32,984science fiction story or... save google translate
117100:47:33,019 --> 00:47:34,351you're pulling on us? save google translate
117200:47:34,386 --> 00:47:36,848Next question. save google translate
117300:47:36,883 --> 00:47:38,217You-You-You realize save google translate
117400:47:38,252 --> 00:47:39,516this is an invitation save google translate
117500:47:39,551 --> 00:47:41,718to men in white suits with happy pills. save google translate
117600:47:41,753 --> 00:47:42,748Think about it. save google translate
117700:47:42,783 --> 00:47:44,618A mechanism allowing survival save google translate
117800:47:44,653 --> 00:47:45,982for thousands of years? save google translate
117900:47:46,017 --> 00:47:48,249Run out of room even faster. save google translate
118000:47:48,284 --> 00:47:50,551Then we'd have to go to Mars as a colony save google translate
118100:47:50,586 --> 00:47:52,451as we expanded, as we'd have to. save google translate
118200:47:52,486 --> 00:47:54,382I'd like that. save google translate
118300:47:54,417 --> 00:47:56,384On a planet of another star. save google translate
118400:47:56,419 --> 00:47:58,249I envy you. save google translate
118500:47:58,284 --> 00:48:00,616Did you have a pet dinosaur? save google translate
118600:48:00,651 --> 00:48:03,017They were a little bit before my time. save google translate
118700:48:03,052 --> 00:48:04,249At least something is. save google translate
118800:48:04,284 --> 00:48:07,351No doubt you could give usa thousand details, John, save google translate
118900:48:07,386 --> 00:48:08,416corroborating your story, save google translate
119000:48:08,451 --> 00:48:10,917from the Magdalene to the Buddha to now. save google translate
119100:48:10,952 --> 00:48:12,082Ten thousand, save google translate
119200:48:12,117 --> 00:48:13,718and you could stay out of the books. save google translate
119300:48:13,753 --> 00:48:16,182Oh, it's getting chilly. save google translate
119400:48:16,217 --> 00:48:18,417Here, come over here. Join me. save google translate
119500:48:20,783 --> 00:48:24,417That, uh, raises aninteresting question, John. save google translate
119600:48:24,452 --> 00:48:25,915Could there be others like you save google translate
119700:48:25,950 --> 00:48:28,150who escaped the agingprocess as you have? save google translate
119800:48:28,185 --> 00:48:29,534Representing something terrific save google translate
119900:48:29,569 --> 00:48:30,883we don't even know about in biology. save google translate
120000:48:30,918 --> 00:48:32,151We're learning all the time. save google translate
120100:48:32,186 --> 00:48:33,349Yeah, but how would he know? save google translate
120200:48:33,384 --> 00:48:36,417He doesn't wear an I.D. badgesaying "yabba dabba doo." save google translate
120300:48:36,452 --> 00:48:39,068There was a man in the 1600s. save google translate
120400:48:39,103 --> 00:48:41,649Where were you in 1292 A.D.? save google translate
120500:48:41,684 --> 00:48:44,284Where were you a year ago on this date? save google translate
120600:48:46,950 --> 00:48:49,718Anyway, it was the1600s, and I met a man, save google translate
120700:48:49,753 --> 00:48:52,451and I had a hunch that he was... save google translate
120800:48:52,486 --> 00:48:54,382like me, so I told him. save google translate
120900:48:54,417 --> 00:48:58,184Ah. See, you said this was a first. save google translate
121000:48:58,219 --> 00:48:59,182I forgot. save google translate
121100:48:59,217 --> 00:49:01,084A crack in your story, John? save google translate
121200:49:01,119 --> 00:49:03,118A touch of senility. save google translate
121300:49:03,153 --> 00:49:05,082Anyway, he said yes, save google translate
121400:49:05,117 --> 00:49:07,117but from another time, another place. save google translate
121500:49:07,152 --> 00:49:08,649We talked for two days. save google translate
121600:49:08,684 --> 00:49:10,651It was all pretty convincing, save google translate
121700:49:10,686 --> 00:49:12,915But we couldn't be sure. save google translate
121800:49:12,950 --> 00:49:15,217We each confirmed what the other said, save google translate
121900:49:15,252 --> 00:49:17,484but how do we know if the confirmation save google translate
122000:49:17,519 --> 00:49:19,284was genuine or an echo? save google translate
122100:49:19,319 --> 00:49:21,015I knew I was kosher, save google translate
122200:49:21,050 --> 00:49:24,950but I thought, "maybe he'splaying a game on me." save google translate
122300:49:24,985 --> 00:49:28,349You know, a scholarof all we spoke about. save google translate
122400:49:28,384 --> 00:49:31,417He said he was inclinedwith the same reservation. save google translate
122500:49:31,452 --> 00:49:32,649Now, that's interesting. save google translate
122600:49:32,684 --> 00:49:34,850Just as we can never be sure, save google translate
122700:49:34,885 --> 00:49:36,434even if we wanted to. save google translate
122800:49:36,469 --> 00:49:37,949I mean, if we were sure, save google translate
122900:49:37,984 --> 00:49:39,649you couldn't be sure of that. save google translate
123000:49:39,684 --> 00:49:41,783We parted, agreeing to keep in touch save google translate
123100:49:41,818 --> 00:49:43,216- of course, we didn't - save google translate
123200:49:43,251 --> 00:49:45,718and 200 years later I thought I saw him save google translate
123300:49:45,753 --> 00:49:47,984in a train station in Brussels. save google translate
123400:49:48,019 --> 00:49:49,551Lost him in the crowd. save google translate
123500:49:49,586 --> 00:49:51,715Oh, what a shame. save google translate
123600:49:51,750 --> 00:49:53,550I- I mean, if it were true. save google translate
123700:49:53,585 --> 00:49:55,316Okay, here's one for you. save google translate
123800:49:55,351 --> 00:49:57,651What do you do in your spare time? save google translate
123900:49:58,817 --> 00:49:59,915Every 50 years or so, save google translate
124000:49:59,950 --> 00:50:01,815when I wanna get away from the rush, save google translate
124100:50:01,850 --> 00:50:04,234I go down to a primitivetribe in New Guinea save google translate
124200:50:04,269 --> 00:50:06,618where I'm worshipped as an immortal god, save google translate
124300:50:06,653 --> 00:50:09,017and they have a huge statue of me. save google translate
124400:50:09,052 --> 00:50:10,216It's a big party. save google translate
124500:50:10,251 --> 00:50:12,217Yeah, I've got a lot of pictures of it, save google translate
124600:50:12,252 --> 00:50:14,149but I've already packedthem up. I'm sorry. save google translate
124700:50:14,184 --> 00:50:17,917I won't make the obvious nastycrack about more unwashed cavemen. save google translate
124800:50:17,952 --> 00:50:19,282Actually, bathing was the style save google translate
124900:50:19,317 --> 00:50:21,184until the middle ageswhen the church told us save google translate
125000:50:21,219 --> 00:50:24,050it was sinful to wash away God's dirt, save google translate
125100:50:24,085 --> 00:50:25,282so people were sewn save google translate
125200:50:25,317 --> 00:50:26,967into their underwear in October save google translate
125300:50:27,002 --> 00:50:28,709and they popped out in April. save google translate
125400:50:28,744 --> 00:50:30,417You said you just happened. save google translate
125500:50:30,452 --> 00:50:32,284I don't believe that. save google translate
125600:50:32,319 --> 00:50:34,082If your story's true, save google translate
125700:50:34,117 --> 00:50:37,033why did God allow you to happen? save google translate
125800:50:37,068 --> 00:50:39,950That makes an interesting point. save google translate
125900:50:39,985 --> 00:50:41,616Are you religious, John? save google translate
126000:50:41,651 --> 00:50:44,184I don't follow a known religion. No. save google translate
126100:50:44,219 --> 00:50:45,249Ever. save google translate
126200:50:45,284 --> 00:50:47,567Long time ago I did, save google translate
126300:50:47,602 --> 00:50:49,815like most people. save google translate
126400:50:49,850 --> 00:50:51,651Some just never get over it. save google translate
126500:50:51,686 --> 00:50:53,050Do you believe in God? save google translate
126600:50:54,150 --> 00:50:55,915As Laplace said, save google translate
126700:50:55,950 --> 00:50:58,584"I have no need of that hypothesis." save google translate
126800:50:58,619 --> 00:51:00,115He may be around, though. save google translate
126900:51:00,150 --> 00:51:02,800He's everywhere. We just can't see him. save google translate
127000:51:02,835 --> 00:51:05,451Pfft. If this was the best I could do, save google translate
127100:51:05,486 --> 00:51:07,001I'd be hiding, too. save google translate
127200:51:07,036 --> 00:51:08,482And creation... save google translate
127300:51:08,517 --> 00:51:10,850It's here.- I'm not so sure it was created. save google translate
127400:51:10,885 --> 00:51:12,182What then? save google translate
127500:51:12,217 --> 00:51:15,783Maybe it's just accumulated,fields affecting fields. save google translate
127600:51:15,818 --> 00:51:18,451What about the sourceof the field energies? save google translate
127700:51:18,486 --> 00:51:20,416Wouldn't that imply a prime mover? save google translate
127800:51:20,451 --> 00:51:22,549I'd wonder about thesource of the prime mover, save google translate
127900:51:22,584 --> 00:51:25,783infinite regress, but thatdoesn't imply anything to me. save google translate
128000:51:25,818 --> 00:51:27,549Back to the mystery. save google translate
128100:51:27,584 --> 00:51:29,616It's a very old question, save google translate
128200:51:29,651 --> 00:51:33,517But there's no answerexcept in religious terms. save google translate
128300:51:33,552 --> 00:51:36,249If you have faith, it's answered. save google translate
128400:51:36,284 --> 00:51:39,718Did you ever meet any personfrom our religious history? save google translate
128500:51:39,753 --> 00:51:41,783A biblical figure? save google translate
128600:51:41,818 --> 00:51:43,117In a way. save google translate
128700:51:43,152 --> 00:51:44,815Who? save google translate
128800:51:44,850 --> 00:51:46,316We should skip this one. save google translate
128900:51:46,351 --> 00:51:48,050No, no, no skipping. Come on. save google translate
129000:51:48,085 --> 00:51:49,301Next question. save google translate
129100:51:49,336 --> 00:51:50,710No, come on! save google translate
129200:51:52,084 --> 00:51:53,349Come on, spit it out! save google translate
129300:51:53,384 --> 00:51:55,015Good lord! You were one of them! save google translate
129400:51:55,050 --> 00:51:58,684This is going in a directionthat I didn't expect. save google translate
129500:51:58,719 --> 00:52:01,901I hoped it wouldn't.We... call it a night. save google translate
129600:52:01,936 --> 00:52:05,084Come on! You were someonein religious history? save google translate
129700:52:05,119 --> 00:52:06,316Yes. save google translate
129800:52:06,351 --> 00:52:07,883In the Bible? save google translate
129900:52:07,918 --> 00:52:08,848Yes. save google translate
130000:52:08,883 --> 00:52:09,915Someone we know? save google translate
130100:52:09,950 --> 00:52:11,984How could we not knowsomeone in the Bible? save google translate
130200:52:12,019 --> 00:52:13,451I mean somebody important. save google translate
130300:52:13,486 --> 00:52:14,883You may think you know him, save google translate
130400:52:14,918 --> 00:52:16,416but it's mostly myth. save google translate
130500:52:16,451 --> 00:52:19,800The entire Bible ismostly myth and allegory save google translate
130600:52:19,835 --> 00:52:23,150with maybe some basisin historical events. save google translate
130700:52:23,185 --> 00:52:27,484You were part of that history? save google translate
130800:52:27,519 --> 00:52:28,584Yes. save google translate
130900:52:29,718 --> 00:52:30,949Moses. save google translate
131000:52:30,984 --> 00:52:34,817Moses was based on Misis, a Syrian myth, save google translate
131100:52:34,852 --> 00:52:36,684and there are earlier versions. save google translate
131200:52:36,719 --> 00:52:38,482All found floating on water, save google translate
131300:52:38,517 --> 00:52:41,050the staff that changed to a snake, save google translate
131400:52:41,085 --> 00:52:43,584waters that were parted so followers save google translate
131500:52:43,619 --> 00:52:45,151could be led to freedom save google translate
131600:52:45,186 --> 00:52:46,649and even receive laws save google translate
131700:52:46,684 --> 00:52:48,251on stone or wooden tablets. save google translate
131800:52:48,286 --> 00:52:51,149One of the apostles. save google translate
131900:52:51,184 --> 00:52:53,600They weren't really apostles. save google translate
132000:52:53,635 --> 00:52:55,982They didn't do any real teaching. save google translate
132100:52:56,017 --> 00:52:59,317Peter the fisherman learneda little more about fishing. save google translate
132200:52:59,352 --> 00:53:01,351How do you know that? save google translate
132300:53:03,783 --> 00:53:06,750The mythical overlay is so enormous... save google translate
132400:53:08,150 --> 00:53:10,182and not good. save google translate
132500:53:10,217 --> 00:53:16,382The truth is so, so simple. save google translate
132600:53:16,417 --> 00:53:20,117The New Testament in 100words or less: you ready? save google translate
132700:53:20,152 --> 00:53:21,718I don't think I wanna hear this. save google translate
132800:53:21,753 --> 00:53:23,249Harry, will you take me home? save google translate
132900:53:23,284 --> 00:53:25,115No, not right now.I do want to hear this. save google translate
133000:53:25,150 --> 00:53:27,517Sit down, Edith.You act like you believe him. save google translate
133100:53:27,552 --> 00:53:28,915It's sacrilege. save google translate
133200:53:28,950 --> 00:53:30,149How can it be sacrilege? save google translate
133300:53:30,184 --> 00:53:31,282He hasn't said anything yet. save google translate
133400:53:31,317 --> 00:53:33,934The new New Testament is sacrilege. save google translate
133500:53:33,969 --> 00:53:36,826There are a dozen new New Testaments, save google translate
133600:53:36,861 --> 00:53:39,684From Hebrew to Greekto Latin to Tyndale, save google translate
133700:53:39,719 --> 00:53:41,517all the way to King James, save google translate
133800:53:41,552 --> 00:53:42,848all revisionist, save google translate
133900:53:42,883 --> 00:53:45,115and all called revealed truth. save google translate
134000:53:45,150 --> 00:53:48,316I mean a new New Testament in 100 words. save google translate
134100:53:48,351 --> 00:53:50,651I can give you the tencommandments in ten words: save google translate
134200:53:50,686 --> 00:53:52,216Don't. Don't, don't, don't, save google translate
134300:53:52,251 --> 00:53:54,050Don't, don't, don't,don't, don't, don't. save google translate
134400:53:54,085 --> 00:53:55,649Don't. save google translate
134500:53:55,684 --> 00:53:58,750The commandments are just modernupdates of more ancient laws. save google translate
134600:53:58,785 --> 00:54:00,583Hammurabi's code. save google translate
134700:54:00,618 --> 00:54:03,117That's right, theyweren't the first, right? save google translate
134800:54:03,152 --> 00:54:06,084Edith, I was raised on the Torah... save google translate
134900:54:06,119 --> 00:54:07,549My wife, on the Koran. save google translate
135000:54:07,584 --> 00:54:09,217My oldest son is an atheist. save google translate
135100:54:09,252 --> 00:54:11,067My youngest is a Scientologist. save google translate
135200:54:11,102 --> 00:54:12,848My daughter is studying Hinduism. save google translate
135300:54:12,883 --> 00:54:17,117I imagine that there is room therefor a holy war in my living room, save google translate
135400:54:17,152 --> 00:54:19,317but we practice live and let live. save google translate
135500:54:20,651 --> 00:54:22,084Why don't you sit down? save google translate
135600:54:29,184 --> 00:54:32,117What is your preferredversion of the Bible? save google translate
135700:54:32,152 --> 00:54:33,583The King James, of course. save google translate
135800:54:33,618 --> 00:54:36,084It's the most modern, thework of great scholars. save google translate
135900:54:36,119 --> 00:54:37,584Modern is good. save google translate
136000:54:39,384 --> 00:54:41,618All right, John,hit us with the short form. save google translate
136100:54:43,651 --> 00:54:45,684Guy met the Buddha, liked what he heard, save google translate
136200:54:45,719 --> 00:54:47,518thought about it for a while - save google translate
136300:54:47,553 --> 00:54:49,317say 500 years, while he returned save google translate
136400:54:49,352 --> 00:54:51,318to the Mediterranean, save google translate
136500:54:51,353 --> 00:54:53,249became an Etruscan. save google translate
136600:54:53,284 --> 00:54:55,001Seeped into the Roman empire. save google translate
136700:54:55,036 --> 00:54:56,718He didn't like what they became - save google translate
136800:54:56,753 --> 00:54:58,949A giant killing machine. save google translate
136900:54:58,984 --> 00:55:00,683He went to the Near East thinking, save google translate
137000:55:00,718 --> 00:55:03,984"Why not pass the Buddha'steachings on in a modern form." save google translate
137100:55:04,019 --> 00:55:06,216So he tried. save google translate
137200:55:06,251 --> 00:55:08,417One dissident against Rome? save google translate
137300:55:08,452 --> 00:55:09,583Rome won. save google translate
137400:55:09,618 --> 00:55:10,982The rest is history. save google translate
137500:55:11,017 --> 00:55:13,484Well, sort of. Lot offairy tales mixed in. save google translate
137600:55:16,317 --> 00:55:18,282I knew it. save google translate
137700:55:18,317 --> 00:55:20,250He's saying he was Christ. save google translate
137800:55:20,285 --> 00:55:22,149Oh, no. That's the medal save google translate
137900:55:22,184 --> 00:55:24,517they pinned on Jesusto fulfill prophecy. save google translate
138000:55:24,552 --> 00:55:25,715The crucifixion. save google translate
138100:55:25,750 --> 00:55:28,750He blocked the painas he had learned to do save google translate
138200:55:28,785 --> 00:55:30,115in Tibet and India. save google translate
138300:55:30,150 --> 00:55:32,516He also learned toslow his body processes save google translate
138400:55:32,551 --> 00:55:35,150down to the point wherethey were undetectable. save google translate
138500:55:35,185 --> 00:55:36,584They thought he was dead. save google translate
138600:55:36,619 --> 00:55:37,949So his followers pulled him save google translate
138700:55:37,984 --> 00:55:40,282from the cross, placed him in a cave... save google translate
138800:55:40,317 --> 00:55:42,950His body normalized ashe had trained it to. save google translate
138900:55:44,217 --> 00:55:46,683He attempted to go away undetected, save google translate
139000:55:46,718 --> 00:55:49,150but some devotees were standing watch. save google translate
139100:55:50,584 --> 00:55:53,034Tried to explain. save google translate
139200:55:53,069 --> 00:55:55,449They were ecstatic. save google translate
139300:55:55,484 --> 00:55:57,949Thus, I was resurrected, save google translate
139400:55:57,984 --> 00:56:00,000and I ascended to central Europe save google translate
139500:56:00,035 --> 00:56:01,982to get away as far as possible. save google translate
139600:56:02,017 --> 00:56:04,484You don't mean a word of this, John. save google translate
139700:56:04,519 --> 00:56:06,484My God, why are you doing this? save google translate
139800:56:06,519 --> 00:56:08,050Let me see your wrists. save google translate
139900:56:08,085 --> 00:56:09,516I don't scar. save google translate
140000:56:09,551 --> 00:56:11,182Besides, they tied me... save google translate
140100:56:11,217 --> 00:56:14,384but nails and blood makebetter religious art. save google translate
140200:56:14,419 --> 00:56:17,551All the speculations about Jesus. save google translate
140300:56:17,586 --> 00:56:19,316He was black, he was Asian, save google translate
140400:56:19,351 --> 00:56:21,834he was a blue-eyed Aryanwith a golden beard save google translate
140500:56:21,869 --> 00:56:24,282and hair straight outof Vidal Sassoon's, save google translate
140600:56:24,317 --> 00:56:27,484He was a benevolent alien,he never existed at all. save google translate
140700:56:27,519 --> 00:56:29,616Now he's a caveman. save google translate
140800:56:29,651 --> 00:56:32,750The Christ figure goes allthe way back to Krishna - save google translate
140900:56:32,785 --> 00:56:33,834Hercules, of course. save google translate
141000:56:33,869 --> 00:56:34,848Hercules? save google translate
141100:56:34,883 --> 00:56:37,550Born of a virgin, Alcmene. save google translate
141200:56:37,585 --> 00:56:40,217A god for a father, Zeus. save google translate
141300:56:40,252 --> 00:56:42,848The only begotten. save google translate
141400:56:42,883 --> 00:56:45,449The savior- The greek? Soter. save google translate
141500:56:45,484 --> 00:56:47,616The good shepherd, the prince of peace, save google translate
141600:56:47,651 --> 00:56:50,184bringing gentle persuasionand divine wisdom. save google translate
141700:56:50,219 --> 00:56:53,018He died, joined his father on Olympus save google translate
141800:56:53,053 --> 00:56:55,782a thousand years before Gethsemane. save google translate
141900:56:55,817 --> 00:56:59,684How can you compare paganmythology to the true word? save google translate
142000:56:59,719 --> 00:57:02,251Pretty damn closely, I'd say. save google translate
142100:57:02,286 --> 00:57:04,748The early Christian leaders, save google translate
142200:57:04,783 --> 00:57:06,683they threw away Hebrew manuscripts save google translate
142300:57:06,718 --> 00:57:09,618and borrowed from pagansources all over the place. save google translate
142400:57:09,653 --> 00:57:12,249Do you realize how... save google translate
142500:57:12,284 --> 00:57:14,516inconsiderately you'retreating my feelings? save google translate
142600:57:14,551 --> 00:57:18,050About as inconsideratelyas we're treating John's. save google translate
142700:57:18,085 --> 00:57:20,316Well, he doesn'tbelieve what he's saying! save google translate
142800:57:20,351 --> 00:57:22,917Do you believe literallyeverything in the Bible, Edith? save google translate
142900:57:22,952 --> 00:57:24,049Yes! save google translate
143000:57:24,084 --> 00:57:25,449Before you say it, save google translate
143100:57:25,484 --> 00:57:28,150I know it's undergone a lot of changes, save google translate
143200:57:28,185 --> 00:57:30,651But God has spoken through man save google translate
143300:57:30,686 --> 00:57:32,683to make his word clearer. save google translate
143400:57:32,718 --> 00:57:35,115He couldn't get it right the first time? save google translate
143500:57:35,150 --> 00:57:38,350We're imperfect! He had towork to make us understand. save google translate
143600:57:38,385 --> 00:57:41,516He couldn't get us rightthe first time, Edith?' /> save google translate
143700:57:41,551 --> 00:57:44,351Taken alone, thephilosophical teachings of Jesus save google translate
143800:57:44,386 --> 00:57:46,482are Buddhism with a Hebrew accent. save google translate
143900:57:46,517 --> 00:57:50,284Kindness, tolerance, brotherhood, love, save google translate
144000:57:50,319 --> 00:57:51,982a ruthless realism acknowledging save google translate
144100:57:52,017 --> 00:57:55,251that life is as it is hereon Earth, here and now. save google translate
144200:57:55,286 --> 00:57:58,385The kingdom of God, meaning goodness, save google translate
144300:57:58,420 --> 00:58:01,484is right here, where it should be. save google translate
144400:58:01,519 --> 00:58:03,583"I am what I am becoming." save google translate
144500:58:03,618 --> 00:58:05,184That's what the Buddha brought in. save google translate
144600:58:05,219 --> 00:58:06,583And that's what I taught. save google translate
144700:58:06,618 --> 00:58:09,584But a talking snakemake a lady eat an apple, save google translate
144800:58:09,619 --> 00:58:10,715So we're screwed. save google translate
144900:58:10,750 --> 00:58:12,282Heaven and hell were peddled save google translate
145000:58:12,317 --> 00:58:15,567so priests could rulethrough seduction and terror, save google translate
145100:58:15,602 --> 00:58:18,817save our souls that we neverlost in the first place. save google translate
145200:58:18,852 --> 00:58:20,449I threw a clean pass... save google translate
145300:58:20,484 --> 00:58:22,584they ran it out of the ballpark. save google translate
145400:58:22,619 --> 00:58:25,316This is blasphemy. save google translate
145500:58:25,351 --> 00:58:28,167It's horrible! Who else were you? save google translate
145600:58:28,202 --> 00:58:30,492Solomon, Elvis, Jack the ripper? save google translate
145700:58:30,527 --> 00:58:32,605It's been said that Buddha and Jesus save google translate
145800:58:32,640 --> 00:58:34,684would laugh or cry if they'd known save google translate
145900:58:34,719 --> 00:58:36,115what was done in their name. save google translate
146000:58:36,150 --> 00:58:37,950And if there is a creator, save google translate
146100:58:37,985 --> 00:58:40,834he'd probably feel the same way. save google translate
146200:58:40,869 --> 00:58:43,443I see ceremony, ritual, processions, save google translate
146300:58:43,478 --> 00:58:46,147genuflecting, moaning, intoning, save google translate
146400:58:46,182 --> 00:58:48,817venerating cookies and wine, save google translate
146500:58:48,852 --> 00:58:50,583and I think... save google translate
146600:58:50,618 --> 00:58:51,984It's not what I had in mind. save google translate
146700:58:52,019 --> 00:58:53,316But that's Vatican flapdoodle. save google translate
146800:58:53,351 --> 00:58:55,817It doesn't have a thing to do with God. save google translate
146900:58:55,852 --> 00:58:59,001As you said, John,everywhere, religions... save google translate
147000:58:59,036 --> 00:59:02,150from exalting life topurging joy as a sin. save google translate
147100:59:02,185 --> 00:59:04,817Rome does it as grand opera. save google translate
147200:59:06,084 --> 00:59:07,883A simple path to goodness needs save google translate
147300:59:07,918 --> 00:59:09,850a supernatural roadmap. save google translate
147400:59:09,885 --> 00:59:11,982Supernatural... save google translate
147500:59:12,017 --> 00:59:14,649A stupid word, I mean... save google translate
147600:59:14,684 --> 00:59:16,584Anything that happens,happens within nature, save google translate
147700:59:16,619 --> 00:59:18,718whether we believe in it or not. save google translate
147800:59:18,753 --> 00:59:20,817Like a 14,000-year-old caveman. save google translate
147900:59:29,651 --> 00:59:31,800I- I-I drove for a while, save google translate
148000:59:31,835 --> 00:59:33,950and then I sat for a while. save google translate
148100:59:33,985 --> 00:59:35,349I'm so ashamed. save google translate
148200:59:35,384 --> 00:59:37,084And I'm freezing. save google translate
148300:59:37,119 --> 00:59:38,349Well, come inside. save google translate
148400:59:38,384 --> 00:59:40,517I still don't believe you, of course. save google translate
148500:59:40,552 --> 00:59:41,549You need help. save google translate
148600:59:41,584 --> 00:59:42,583Everybody needs help. save google translate
148700:59:42,618 --> 00:59:44,684Yes, well, some more than others. save google translate
148800:59:58,684 --> 01:00:00,848From the Buddha to the cross, save google translate
148901:00:00,883 --> 01:00:05,551I have always imaginedboth as entirely mythic - save google translate
149001:00:05,586 --> 01:00:07,949but I would like to hear more. save google translate
149101:00:07,984 --> 01:00:10,650May I lie on the couch for a moment? save google translate
149201:00:10,685 --> 01:00:13,317I'm not as young as I used to be. save google translate
149301:00:16,017 --> 01:00:17,049Ohh! save google translate
149401:00:19,184 --> 01:00:23,216So, you were Jesus. save google translate
149501:00:23,251 --> 01:00:26,351Well, perhaps somebody had tobe, for better or for worse. save google translate
149601:00:26,386 --> 01:00:28,082The jury is still out. save google translate
149701:00:28,117 --> 01:00:31,115When did you begin tobelieve you were Jesus? save google translate
149801:00:31,150 --> 01:00:34,251When did you begin to believeyou were a psychiatrist? save google translate
149901:00:34,286 --> 01:00:37,349Since I graduated Harvard medical school save google translate
150001:00:37,384 --> 01:00:40,084and finished my residency,I've had that feeling. save google translate
150101:00:40,119 --> 01:00:42,368Oh, I sometimes dream about it. save google translate
150201:00:42,403 --> 01:00:44,583Have you acted upon this belief? save google translate
150301:00:44,618 --> 01:00:46,984I had a private practice for a while, save google translate
150401:00:47,019 --> 01:00:48,484and then I taught. save google translate
150501:00:48,519 --> 01:00:49,915Nothing unusual - save google translate
150601:00:49,950 --> 01:00:53,217oh, until one day, I met a caveman save google translate
150701:00:53,252 --> 01:00:55,784who thought he was Jesus. save google translate
150801:00:55,819 --> 01:00:58,282Do you find that unusual? save google translate
150901:00:58,317 --> 01:01:00,750Very. I would stake my reputation save google translate
151001:01:00,785 --> 01:01:03,149he is as sane as I am, save google translate
151101:01:03,184 --> 01:01:06,117so why does he persist in such a story? save google translate
151201:01:06,152 --> 01:01:08,284There must be a reason, though. save google translate
151301:01:08,319 --> 01:01:10,184Unless I imagined it all? save google translate
151401:01:10,219 --> 01:01:11,449Is that possible? save google translate
151501:01:11,484 --> 01:01:13,317I think you're as sane as he is. save google translate
151601:01:13,352 --> 01:01:15,067Oh, God, I- save google translate
151701:01:15,102 --> 01:01:16,783No. save google translate
151801:01:18,317 --> 01:01:21,251Did you ever find itprudent to worship yourself save google translate
151901:01:21,286 --> 01:01:23,050rather than be thought a heretic? save google translate
152001:01:23,085 --> 01:01:24,282That would be something. save google translate
152101:01:24,317 --> 01:01:26,850Other times, Christianitywas considered heresy. save google translate
152201:01:26,885 --> 01:01:28,616I had to pretend other faiths. save google translate
152301:01:28,651 --> 01:01:32,718And what does Jesus haveto say to those present save google translate
152401:01:32,753 --> 01:01:35,117who find it difficult to believe in him? save google translate
152501:01:35,152 --> 01:01:37,783Believe in what he tried to teach, save google translate
152601:01:37,818 --> 01:01:39,715without rigmarole. save google translate
152701:01:39,750 --> 01:01:42,433Piety is not what thelessons bring to people. save google translate
152801:01:42,468 --> 01:01:45,117It's the mistake theybring to the lessons. save google translate
152901:01:52,517 --> 01:01:55,251Well, it's getting to be night. save google translate
153001:01:56,750 --> 01:01:58,917I still have stuff to carry save google translate
153101:01:58,952 --> 01:02:01,284and a long drive. save google translate
153201:02:01,319 --> 01:02:02,815I'll help. save google translate
153301:02:02,850 --> 01:02:06,451John, do you havea destination in mind? save google translate
153401:02:07,817 --> 01:02:09,200Never mind. save google translate
153501:02:09,235 --> 01:02:10,584I won't ask. save google translate
153601:02:11,651 --> 01:02:12,651Thank you. save google translate
153701:02:20,017 --> 01:02:22,848Anyone mentally ill can imagine save google translate
153801:02:22,883 --> 01:02:25,850a fantastic background,even an entire life, save google translate
153901:02:25,885 --> 01:02:28,149and sincerely believe it. save google translate
154001:02:28,184 --> 01:02:30,783The man who thinks he is Napoleon save google translate
154101:02:30,818 --> 01:02:32,649does believe it. save google translate
154201:02:32,684 --> 01:02:35,600His true identity has taken a backseat save google translate
154301:02:35,635 --> 01:02:38,517to his delusion and the need for it. save google translate
154401:02:38,552 --> 01:02:40,534If that's the case with John, save google translate
154501:02:40,569 --> 01:02:42,517there is a grave disorder. save google translate
154601:02:42,552 --> 01:02:44,949Organized brilliantly. save google translate
154701:02:44,984 --> 01:02:47,049He's got an answer for everything. save google translate
154801:02:47,084 --> 01:02:49,718It might involverejection of his father, save google translate
154901:02:49,753 --> 01:02:51,401of his entire early past, save google translate
155001:02:51,436 --> 01:02:53,015replaced by this fantasy. save google translate
155101:02:53,050 --> 01:02:55,150He says he can't remember his father. save google translate
155201:02:55,185 --> 01:02:56,149Precisely why? save google translate
155301:02:56,184 --> 01:02:57,750You said he was sane. save google translate
155401:02:57,785 --> 01:02:59,050Did I? save google translate
155501:03:00,484 --> 01:03:02,950Do you think that perhaps our caveman save google translate
155601:03:02,985 --> 01:03:04,750has a monkey on his back? save google translate
155701:03:04,785 --> 01:03:06,349Drugs? save google translate
155801:03:06,384 --> 01:03:07,848No, no, no, no. save google translate
155901:03:07,883 --> 01:03:10,284I've done a lot of consultingwork with narcotics. save google translate
156001:03:10,319 --> 01:03:12,401I've seen people tripping, strung out-- save google translate
156101:03:12,436 --> 01:03:14,484Whatever's up with John, it isn't that. save google translate
156201:03:14,519 --> 01:03:16,368I've looked for signs - none. save google translate
156301:03:16,403 --> 01:03:18,182Could cavemen really talk? save google translate
156401:03:18,217 --> 01:03:20,618We think that languagecame into existence save google translate
156501:03:20,653 --> 01:03:21,88260,000 years ago. save google translate
156601:03:21,917 --> 01:03:23,915The structure of stone age culture save google translate
156701:03:23,950 --> 01:03:26,217is evidence of theability to communicate - save google translate
156801:03:26,252 --> 01:03:27,616verbally. save google translate
156901:03:29,352 --> 01:03:31,484Oh, shut up. save google translate
157001:03:40,651 --> 01:03:42,850Maybe it'd be easier if I were. save google translate
157101:03:42,885 --> 01:03:44,017Crazy? save google translate
157201:03:45,284 --> 01:03:46,815No. save google translate
157301:03:59,984 --> 01:04:02,715That is fascinating, isn't it, save google translate
157401:04:02,750 --> 01:04:05,883a brave attempt to teachBuddhism in the west. save google translate
157501:04:05,918 --> 01:04:07,601It's no wonder he failed. save google translate
157601:04:07,636 --> 01:04:09,249We're not ready for it. save google translate
157701:04:09,284 --> 01:04:11,718You're talkingas if you believed him. save google translate
157801:04:11,753 --> 01:04:13,885Well, it is possible, isn't it? save google translate
157901:04:13,920 --> 01:04:15,901I mean, anything is possible. save google translate
158001:04:15,936 --> 01:04:18,143Look, we have two simple choices. save google translate
158101:04:18,178 --> 01:04:20,316We can get all bent out of shape save google translate
158201:04:20,351 --> 01:04:22,718intellectualizing orbench-pressing logic, save google translate
158301:04:22,753 --> 01:04:25,351or we can simply relax and enjoy it. save google translate
158401:04:25,386 --> 01:04:27,149I can listen critically, save google translate
158501:04:27,184 --> 01:04:30,551but I don't have to makeup my mind about anything. save google translate
158601:04:30,586 --> 01:04:32,015But you think you do? save google translate
158701:04:32,050 --> 01:04:34,783Well, unfortunately, there'sno authorities on prehistory, save google translate
158801:04:34,818 --> 01:04:36,549so we couldn't stop him there. save google translate
158901:04:36,584 --> 01:04:38,384There are experts on the Bible. save google translate
159001:04:38,419 --> 01:04:39,982Dream on.